Archiv vzdělávacích akcí

KURZ č. 1 (465011):  ÚČINNOST A BEZPEČNOST FARMAKOTERAPIE, INTERINDIVIDUÁLNÍ VARIABILITA V ODPOVĚDI NA LÉČIVA

 • Termín: 25. 9. 2014, 9-16 h
 • Stručná anotace: Bezpečnost farmakoterapie- populační a individuální rizika léčiv, nástroje k hodnocení racionality léčby, význam farmakoepidemiologie, klinické kazuistiky. Individualizovaná farmakoterapie- hlavní klinické faktory určující interindividuální variabilitu, klinické příklady, farmakokinetické parametry, odlišnosti ve farmakodynamické odpovědi. Změny terapeutické hodnoty léků ve stáří- specifika dávkovacích schémat u seniorů, vliv polyfarmakoterapie, multimorbidity, nástroje k hodnocení kvality lékové preskripce v geriatrii. Interaktivní procvičení znalostí.
 • Odborný program
 • Zpráva z konání akce - slavnostní zahájení

KURZ č. 2 (465012):  ZÁKLADY KLINICKÉ BIOCHEMIE PRO KLINICKÉ FARMACEUTY (I.)

 • Termín: 10. 10. 2014, 9-16 h
 • Stručná anotace: Interpretace základních laboratorních výsledků ve vztahu k nežádoucím účinkům léčiv, renální selhávání- interpretace laboratorních výsledků, racionální intervence v úpravách dávkování léků, hepatopatie- interpretace laboratorních výsledků, racionální intervence v úpravách dávkování léků; základní laboratorní a klinické výsledky u kardiovaskulárních onemocnění- úskalí diagnostiky
 • Odborný program
 • Zpráva z konání akce

KURZ č. 3 (465013):  FARMAKOGENETICKÉ POZNATKY V KLINICKÉ PRAXI. INTERINDIVIDUÁLNÍ FARMAKOKINETIKA A FARMAKODYNAMIKA.

 • Termín: 31. 10. 2014, 9-16 h
 • Stručná anotace: Interindividuální variabilita ve farmakokinetice a farmakodynamice léčiv (přednáška prof. Květiny- dokončení ze zahajovacího kurzu UCKF dne 25.9.2014). Základy farmakogenetiky v práci klinického farmaceuta, individualizace dávkovacích schémat s ohledem na výsledky farmakogenetických testů, klinické příklady, praktické kazuistiky. Význam farmakogenetiky při volbě léčebných strategií a v bezpečnosti farmakoterapie.
 • Odborný program
 • Zpráva z konání akce

KURZ č. 4 (465014): APLIKOVANÁ FARMAKOKINETIKA V PRÁCI KLINICKÉHO FARMACEUTA

 • Termín: 14. 11. 2014, 9-16 h
 • Stručná anotace: Význam TDM pro klinickou praxi, základní úskalí v interpretacích výsledků TDM, klinické příklady, nejčastěji monitorovaná léčiva a lékové skupiny, příklady individualizací dávkovacích schémat, racionální úpravy dávkování protiinfekčních léčiv s pomocí TDM, lékové problémy při užití protiinfekčních léčiv, vlastnosti a klinická hodnota vybraných skupin antibiotik
 • Odborný program
 • Zpráva z konání akce

KURZ č. 5 (465015):  POLÉKOVÉ REAKCE V KLINICKÉ PRAXI

 • Termín: 5. 12. 2014, 9-16 h
 • Stručná anotace: Klasifikace lékových problémů, příklady v klinických kazuistikách, klinicky významné lékové interakce a interakce léků s potravou v práci klinického farmaceuta, lékové problémy při užití kardiovaskulárních léčiv a jejich řešení; problematika nežádoucích účinků léčiv a individualizace léčebných schémat při užití gastrointestinálních léčiv.
 • Odborný program
 • Zpráva z konání akce

KURZ č. 6: BIOLOGICKÁ LÉČIVA, RACIONÁLNÍ ALGORITMY ONKOLOGICKÉ LÉČBY (část I.) a ANTIREVMATICKÉ LÉČBY

 • Termín: 23. 1. 2015, 10-16 h
 • Stručná anotace: Biologická léčiva v klinické praxi, racionální algoritmy léčby revmatických onemocnění a onkologické léčby (část I.). Mechanismus působení biologických léčiv a jejich místo v současných terapeutických schématech v revmatologii a onkologii. Racionální algoritmy terapie před zahájením biologické léčby. Interindividuální variabilita v klinické odpovědi, nové poznatky o genetických predispozicích. Bezpečnost podávání u probíraných terapeutických schémat, individualizace lékových režimů. Interaktivní řešení klinických případů (odpolední část).
 • Odborný program

KURZ č. 7: HEPATOTOXICKÉ PŮSOBENÍ LÉČIV, MOŽNOSTI SNÍŽENÍ RIZIKA POLÉKOVÝCH HEPATOPATIÍ

Vzdělávací akce probíhá ve vzájemné spolupráci se Sekcí klinické farmacie Slovenské farmaceutické společnosti.

 • Termín: 13. 2. 2015, 10-16 h
 • Stručná anotace: Interpretace základních laboratorních výsledků ve vztahu k nežádoucím účinkům léčiv, renální selhávání- interpretace laboratorních výsledků, racionální intervence v úpravách dávkování léků, hepatopatie- interpretace laboratorních výsledků, racionální intervence v úpravách dávkování léků; základní laboratorní a klinické výsledky u kardiovaskulárních onemocnění- úskalí diagnostiky
 • Odborný program

KURZ č. 8: ÚPRAVY DÁVKOVÁNÍ LÉKŮ U RŮZNÝCH STUPŇŮ RENÁLNÍHO SELHÁVÁNÍ, MECHANISMY NEFROTOXICKÉHO PŮSOBENÍ LÉČIV

 • Termín: 20. 3. 2015, 10-16 h
 • Stručná anotace: Problematika úpravy dávkování léčiv u různých stupňů renálního selhávání v průřezu lékových skupin (kardiovaskulární léčiva, antidiabetika, léčiva pro léčbu jiných endokrinních onemocnění, antirevmatika, gastrointestinální léčiva, psychofarmaka, protiinfekční léčiva, atd.). Mechanismus nefrotoxického působení běžně podávaných léčiv, podmínky klinické významnosti. Klinické kazuistiky nemocných, interaktivní procvičení znalostí a úprav dávkování léků (odpolední část).
 • Odborný program

KURZ č. 9: KARDIOVASKULÁRNÍ POLÉKOVÉ REAKCE- INTERPRETACE KLINICKÝCH A LABORATORNÍCH ZMĚN V KAZUISTIKÁCH

 • Termín: 17. 4. 2015, 10-16 h
 • Stručná anotace: Laboratorní a klinické projevy kardiovaskulárních nežádoucích účinků běžně podávaných léčiv, ukázky interpretací klinické významnosti polékových reakcí na modelových případech pacientů. Způsoby eliminace rizik farmakoterapie. Polékové vaskulopatie. Interaktivní procvičení znalostí (odpolední část).
 • Odborný program

KURZ č. 10: ÚČINNOST A BEZPEČNOST KORTIKOSTEROIDŮ V KLINICKÉ PRAXI

 • Termín: 15. 5. 2015, 10-16 h
 • Stručná anotace: Současné racionální indikace glukokortikoidů a mineralokortikoidů v klinické praxi. Účinnost a bezpečnost při systémové a lokální léčbě kortikosteroidy v revmatologii, pneumologii, imunologii, dermatologii, očním lékařství a dalších oborech. Možnosti prevence a eliminace rizik farmakoterapie při systémovém a lokálním podávání kortikoidů. Klinické kazuistiky, odpolední interaktivní procvičení znalostí.
 • Odborný program

KURZ č. 11: Nová antikoagulancia, nová antidiabetika a další nová léčiva v klinické praxi- teoretické poznatky a praktické zkušenosti

 • Termín: 16. 10. 2015, 10-16 h
 • Místo konání: Botanická zahrada- seminární místnost, FaF UK, Hradec Králové
 • Stručná anotace: Nová antikoagulancia- účinnost a bezpečnost v klinické praxi, indikace, individualizace lékových schémat. Nová antidiabetika v klinické praxi, zkušenosti s účinností a bezpečností, hlavní klinické indikace a komplikace nových léčiv. Další nová léčiva v klinické praxi- očekávaná terapeutická hodnota, první zkušenosti s klinickým využitím. Výhody oproti stávajícím alternativám v otázkách bezpečnosti a účinnosti léčby. Inovativní lékové formy a technologie u nově registrovaných léků, očekávané nové/výhodnější farmakokinetické a farmakodynamické vlastnosti. Interaktivní opakování znalostí (odpolední část).
 • Odborný program

KURZ č. 12:  PSYCHOFARMAKOTERAPIE - individualizovaný přístup při volbě a dávkování léčiv u specifických populací pacientů

Vzdělávací akce probíhá pod odbornou záštitou FaF VFU Brno.
Organizátoři: PharmDr. Bc. Hana Kotolová, PhD., PharmDr. Kateřina Horská

 • Termín: 13. 11. 2015, 10-16 h
 • Místo konání: Botanická zahrada- seminární místnost, FaF UK, Hradec Králové
 • Stručná anotace: Kurz shrnuje základní přístupy individualizace léčby u hlavních skupin psychofarmak- antidepresiv, anxiolytik, antipsychotik a dalších skupin. V přednáškách a ukázkách na vybraných klinických příkladech budou probrány principy individualizace lékových režimů u specifických populací pacientů- geriatrických a pediatrických pacientů, u pacientů rezistentních na základní terapeutické postupy, u nemocných se specifickými komorbiditami, atd. Cílem kurzu je nabídnout posluchačům jak obecný teoretický přehled poznatků individualizované psychofarmakoterapie, tak ukázky využití poznatků v klinické praxi při řešení klinických případů pacientů.
 • Odborný program

KURZ č. 13: ELIMINACE LÉČIV - praktické využití aplikované farmakokinetiky v řešení klinických kazuistik

 • Termín: 4. 12. 2015, 10-16 h
 • Místo konání: Botanická zahrada- seminární místnost, FaF UK, Hradec Králové
 • Stručná anotace: Kurz představí obecný souhrn poznatků o eliminaci léčiv a faktorech, které mohou přispívat ke změnám v eliminaci léčiv. Ve volném pokračování naváže kurz na předchozí kurzy Univerzitního vzdělávacího centra klinické farmacie (UCKF) věnované aplikované farmakokinetice. Vzájemným propojením teoretických poznatků s praktickým řešením kazuistik poukáže na využití přednášených poznatků v řešení klinických kazuistik na modelových příkladech pacientů.
 • Odborný program

KURZ č. 14: Racionální a individualizovaná farmakoterapie ve stáří - priority následujících desetiletí

Mezinárodní kurz pořádaný Univerzitním vzdělávacím centrem klinické farmacie (UCKF) Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové ve spolupráci s EU COST Action IS 1402 “Ageism - A Multi National, Interdisciplinary Perspective„ a ve spolupráci se Sekcí klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP.

KURZ č. 15: Racionální užití antibiotik v klinické praxi - individuální přístup při volbě a dávkování léčiv (kurz I)

 • Termín: 20. 1. 2017, 10-16 hod
 • Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Zahrada léčivých rostlin, hlavní seminární místnost
 • Stručná anotace: Kurz umožní posluchačům získat základní znalosti v oblasti indikačních schémat antibiotik, procvičit farmakokinetické, farmakodynamické a klinické vlastnosti (přednosti a úskalí) při podávání nejčastějších antibiotik a odhadovat vliv různých faktorů na terapeutickou hodnotu těchto léčiv v klinické praxi. Kurz se bude zabývat i správnou volbou antibiotik do kombinovaných lékových režimů a umožní posluchačům získat přehled o současném stavu rezistence na vybraná antibiotika v ČR, Evropě a v dalších zemích. Principy individualizované antibiotické léčby budou interaktivně procvičeny na modelových klinických kazuistikách v odpolední části programu.
 • Téma kurzu je vhodné nejen pro kontinuální vzdělávání, ale i pro předatestační přípravu.
 • Odborný program

KURZ č. 16: Intepretace základních laboratorních výsledků ve vztahu k účinnosti a bezpečnosti běžně indikovaných léků (kurz I)

 • Termín: 24. 2. 2017, 10-16 hod
 • Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Botanická zahrada, hlavní seminární místnost
 • Stručná anotace: Kurz umožní posluchačům získat základní znalosti a zkušenosti v klinických interpretacích vybraných laboratorních výsledků. Intepretace laboratorních hodnot budou demonstrovány na klinických případech pacientů. Součástí kurzu bude hodnocení nežádoucích účinků léčiv v klinické praxi a vztah interpretace laboratorních výsledků k potvrzení či vyvrácení podezření na nežádoucí účinek léčby nebo klinicky významnou lékovou interakci. Probrány budou hlavní oblasti týkající se posouzení vybraných základních laboratorních parametrů (iontové prostředí, zánětlivé markery, proteinové a lipoproteinové frakce, buněčné elementy, atd.). Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé. Umožní shrnout poznatky od základních interpretací laboratorních výsledků po specifické situace v oblasti rizik farmakoterapie.
 • Téma kurzu je vhodné nejen pro kontinuální vzdělávání, ale i pro předatestační přípravu.
 • Odborný program

KURZ č. 17: Terapeutické monitorování léků - nejčastěji monitorovaná léčiva, úskalí klinických intepretací, modelové příklady v kazuistikách

 • Termín: 31. 3. 2017, 10-16 hod
 • Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Botanická zahrada, hlavní seminární místnost
 • Stručná anotace: Kurz představí v klinických kazuistikách hlavní léčiva v klinické praxi, která podléhají TDM (terapeutickému monitorování léků), podmínky, při kterých dochází ke zkreslení výsledků stanovených lékových hladin, a další faktory, které ovlivňují výsledky klinických intepretací lékového monitoringu a individualizaci dávkování. Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé. U příkladů monitorovaných léčiv budou zkušenými lektory probrány základní farmakologické vlastnosti monitorovaných léčiv, jejich účinnost a bezpečnost a podmínky, které zasahují do změn terapeutické hodnoty léčiv v klinické praxi.
 • Téma kurzu je vhodné nejen pro kontinuální vzdělávání, ale i pro předatestační přípravu.
 • Odborný program

KURZ č. 18: Zvláštnosti farmakoterapie v dětském věku - specifika volby a dávkování léčiv v pediatrii

 • Termín: 28. 4. 2017, 10-16 hod
 • Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Botanická zahrada, hlavní seminární místnost
 • Stručná anotace: Kurz představí základní algoritmy volby léků a lékových režimů u novorozenců, kojenců a v mladším a starším pediatrickém věku. Představí i nevhodné volby léčiv v pediatrii, základní odlišnosti klinických projevů a diagnostiky onemocnění a hlavní principy volby terapeutických schémat u pediatrických nemocných. Účastníkům poskytne průřezové znalosti v racionální farmakoterapii v pediatrii, potřebné pro záchyt pochybení v racionální léčbě. Probrána bude i problematika vhodných a nevhodných indikací léčiv v těhotenství a při kojení.
 • Téma kurzu je vhodné nejen pro kontinuální vzdělávání, ale i pro předatestační přípravu.
 • Odborný program

KURZ č. 19: Kardiovaskulární léčiva a individualizace lékových schémat (kurz I)

 • Termín: 26. 5. 2017, 10-16 hod.
 • Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Botanická zahrada, hlavní seminární místnost
 • Stručná anotace: Kurz představí základní principy individualizace lékových režimů (volby, dávkování léčiv) v průřezu hlavních indikací kardiovaskulárních léčiv v dlouhodobé léčbě. Přednášky a interaktivní bloky se budou týkat nejen běžně předepisovaných, ale i inovativních léčiv. Kurz umožní v průřezových znalostech zopakovat podstatné klinické oblasti z racionální léčby KVS léčivy a demonstrovat na kazuistikách pacientů principy úprav lékových režimů- jak se zohledněním populačních evidencí, tak individuálních charakteristik nemocného. Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé.
 • Téma kurzu je vhodné nejen pro kontinuální vzdělávání, ale i pro předatestační přípravu.
 • Odborný program

KURZ č. 20: Racionální užití antibiotik v klinické praxi (antibiotika působící na ribozomy), individualizace lékových schémat, profylaktické užití antibiotik (kurz č. II)

 • Termín: 10. 11. 2017, 10-16 hod.
 • Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Botanická zahrada, hlavní seminární místnost
 • Stručná anotace: Kurz patří do série vzdělávacích akcí věnovaných racionální antibiotické léčbě, které se vzájemně doplňují. Je zaměřen na poznatky týkající se účinnosti a bezpečnosti antibiotik působících na úrovni ribozomů (makrolidů, tetracyklinů, chloramfenikolu, linkosamidů a dalších antibiotik). Kurz dále shrne racionální přístupy při profylaktickém podávání antibiotik (s příklady z nemocniční praxe) a roli klinických farmaceutů v mezioborové spolupráci s infektology a mikrobiology. Přednášené poznatky budou interaktivně procvičeny na modelových klinických kazuistikách.
 • Téma kurzu je vhodné nejen pro kontinuální vzdělávání, ale i pro předatestační přípravu.
 • Odborný program

KURZ č. 21: Intepretace základních laboratorních a klinických markerů, uplatnění v řešení klinických kazuistik (kurz č. II)

 • Termín: 3. 11. 2017, 10-16 hod.
 • Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Botanická zahrada, hlavní seminární místnost
 • Stručná anotace: Kurz přináší hlavní poznatky z oblasti základních interpretací laboratorních a klinických markerů, podstatných při hodnocení klinického stavu pacienta, jeho prognózy a při zvažování vhodnosti/nevhodnosti farmakoterapie a individualizovaných přístupů v léčbě. Diskutovány budou interpretace základních laboratorních markerů u pacientů s poškozením renálních funkcí, hepatálních funkcí a se změnami hematologických testů. Poznatky budou v závěrečné části kurzu procvičeny interaktivní formou na vybraných klinických kazuistikách.
 • Téma kurzu je vhodné nejen pro kontinuální vzdělávání, ale i pro předatestační přípravu.
 • Odborný program

KURZ č. 22: Neurologická onemocnění - přehled hlavních farmakoterapeutických strategií, principy individualizace lékových schémat

 • Termín: 8. 12. 2017, 10-16 hod.
 • Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Botanická zahrada, hlavní seminární místnost
 • Stručná anotace: Kurz přinese souhrn základních klinických poznatků týkajících se vybraných neurologických onemocnění. Cílem je seznámit posluchače se základy diferenciální diagnostiky hlavních neurologických onemocnění (minimum potřebné pro klinické farmaceuty/farmaceuty), s klinickou manifestací, prognózou a komplikacemi vybraných neurologických onemocnění. Mezi nosologickými jednotkami probíranými v tomto kurzu budou zařazeny: Parkinsonova choroba, Syndrom neklidných nohou, Roztroušená skleróza míšní a Epilepsie. V přednáškových sděleních bude kladen důraz především na hlavní farmakoterapeutické strategie, jejich účinnost a bezpečnost, klinické zkušenosti s podáváním různých farmak a na principy individualizace lékových schémat v různých klinických situacích.
 • Téma kurzu je vhodné nejen pro kontinuální vzdělávání, ale i pro předatestační přípravu.
 • Odborný program

Přednášková akce "Racionální farmakoterapie u geriatrických nemocných"

 • Termín: 22. 1. 2018, 13-16 hod.
 • Místo konání: Lékařský dům ČLS JEP, Sokolská 31, Praha 2
 • Stručná anotace: Na přednáškové akci budou představeny probíhající mezinárodní aktivity v dané oblasti, zejména nově začínající evropský projekt EUROAGEISM v programu Horizont 2020 - program 7 věnovaný racionální geriatrické farmakoterapii, který koordinuje tým ČR do r. 2021, národní aktivity projektu SENIOR zaměřené na spolupráci klinických farmaceutů a lékařů v oblasti racionálního užití léků v zařízeních sociální péče a plánované aktivity pracovní skupiny Klinická farmacie v geriatrii, do kterých se můžete aktivně zapojit.
 • Pořadatel: Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP, pracovní skupina Klinická farmacie v geriatrii ve spolupráci s Českou geriatrickou a gerontologickou společností ČLS JEP a Univerzitním vzdělávacím centrem klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové
 • Odborný program

KURZ č. 23: Antidepresiva v individualizované léčbě - indikace, klinická významnost rizik farmakoterapie a možnosti individualizace lékových schémat

 • Termín: 2. 3. 2018, 10-16 hod.
 • Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Zahrada léčivých rostlin, hlavní seminární místnost
 • Stručná anotace: Antidepresiva patří k nejčastěji indikovaným léčivům ze skupiny psychofarmak. Jejich odlišný vliv na neuromediátorové systémy umožňuje vyšší individualizaci léčby v případě jejich užití v terapii deprese i v dalších specifických indikacích (např. v hypnosedativní léčbě, v terapii anorexie, anxiolytické léčbě, apod.). Účinky antidepresiv lze potencovat nebo kontraregulovat řadou léčiv. Z tohoto důvodu je nezbytné při volbě správného antidepresiva zohlednit všechny významné poznatky z oblasti farmakokinetiky, farmakodynamiky, receptorové a neuromediátorové selektivity léčiv, komorbidity pacienta, relativní kontraindikace, komedikaci, lékové interakce, ale i předpokládanou účinnost léčby a znalosti týkající se předpokládané významnosti rizik farmakoterapie. Kurz přinese souhrn poznatků s příklady racionálního a naopak iracionálního podávání antidepresiv z pohledu individualizované léčby, poznatky týkající se klinické významnosti serotoninergního a noradrenergního syndromu, interakcí lék-nemoc a lékových interakcí u nejčastěji indikovaných léčiv ze skupiny antidepresiv (SSRI, SNRI a NaSSa), ale i u dalších antidepresiv.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Odborný program

KURZ č. 24: Obezita, malnutrice a deficity vitamínů a minerálů - klinická diagnostika, komplikace a současné přístupy v racionální farmakoterapii

 • Termín: 13. 4. 2018, 10-16 hod.
 • Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Zahrada léčivých rostlin, hlavní seminární místnost
 • Stručná anotace: Kurz nabídne posluchačům podrobný klinický vhled do etiopatogeneze, projevů, diagnostiky a správné léčby syndromů obezity, malnutrice a deficitu vitamínů a minerálů. Bude se zabývat i změnou terapeutické účinnosti a bezpečnosti léků u obézních a malnutričních pacientů. Zdůrazní jak racionální strategie léčby syndromů obezity a malnutrice, tak rizika lékových komplikací u těchto syndromů.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Odborný program

KURZ č. 25: Trombofilní a proagregační stavy, antikoagulancia a antiagregancia - profylaktická a kauzální léčba, možnosti individualizace lékových schémat

 • Termín: 22. 6. 2018, 10-16 hod.
 • Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Zahrada léčivých rostlin, hlavní seminární místnost
 • Stručná anotace: Kurz shrne klinické přístupy v racionální antikoagulační léčbě a klinické situace, za kterých je vhodné volit různé režimy antikoagulancií nebo antiagregancií. Budou probrána nejčastěji indikovaná antiagregační léčiva a antikoagulancia (warfarin, NOACs, LMWH a heparin) a standardní a individualizované přístupy v antiagregační a antikoagulační léčbě.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Odborný program

KURZ č. 26: Gastroenterologie - role střevního mikrobiomu v GIT a systémových onemocněních, nové směry farmakoterapeutických zásahů, význam pro klinickou farmacii

 • Termín: 12. 10. 2018, 10-16 hod.
 • Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Zahrada léčivých rostlin, hlavní seminární místnost
 • Stručná anotace: Nadčasovým tématem gastroenterologické problematiky v poslední době je diskutovaná role střevního mikrobiomu v patogenezi civilizačních nemocí, jeho propojení s imunitními funkcemi a metabolismem žlučových kyselin (ve vztahu k ateroskleróze, metabolickému syndromu, ale i ke kancerogenezi a riziku rozvoje kolorektálního karcinomu), vztah střevního mikrobiomu k rozvoji alergií, apod. Střevní bakterie významně ovlivňují steroidogenezi (hovoříme o tzv. mikrobiální endokrinologii), funkci hematoencefalické bariéry, podílejí se na regulaci příjmu potravy, na regulaci propustnosti hematoencefalické bariéry a rozvoji anxiózně-depresivních stavů. Téma kurzu přinese nový pohled na systémová onemocnění a jejich etiopatogenezi ve vztahu ke složení a aktivitě střevní mikroflóry. Diskutováno bude propojení aktivity střevní mikroflóry s gastroenterologickými a imunitně podmíněnými onemocněními, současné farmakoterapeutické strategie v léčbě nejčastějších gastrointestinálních onemocnění a nové směry a možnosti terapeutických zásahů.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Odborný program

KURZ č. 27: Novinky v individualizované léčbě diabetes mellitus a tyreopatií

 • Termín: 16. 11. 2018, 10-16 hod.
 • Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Zahrada léčivých rostlin, hlavní seminární místnost
 • Stručná anotace: Diabetes mellitus 2. typu jako endokrinologické onemocnění zasahující do řady orgánových funkcí a systémových procesů vyžaduje dostatečnou pozornost klinických pracovníků a kvalitní znalosti dostupných terapeutických postupů. Současně jsou mnohdy indikovány kombinované lékové režimy v přísně individualizované léčbě, šité na míru individuálním potřebám pacienta, ve snaze co nejlépe kompenzovat onemocnění, minimalizovat hypoglykemické příhody a další nežádoucí účinky, rizika cévních a dalších komplikací léčby. V terapeutických schématech se uplatňují různé režimy a kombinace antidiabetik, a to terapie metforminem, deriváty sulfonylurey, inhibitory dipeptidylpetidázy IV, receptorovými agonisty GLP-1, inzulinovými analogy, kombinace s inzulínem, glifloziny a nově i glitazary. Současně je často výskyt diabetu (DM) spojen s výskytem tyreopatií. Diabetes mellitus se vyskytuje u 10–20 % tyreopatií a základem léčby při souběhu obou onemocnění je úprava tyreoidální funkce, která může v časných fázích zabránit vzniku trvalého DM. Hypo a hypertyreóza zhoršují kompenzaci DM a zvyšují rizika dalších onemocnění. Z tohoto důvodu bude téma kurzu UCKF zaměřeno na obě nosologické jednotky a současné možnosti individualizované léčby těchto onemocnění. Budou probrány novinky týkající se vhodnosti a nevhodnosti volby konkrétních antidiabetik, principy individualizace kombinovaných lékových režimů a volby vhodných a rizikových dávkovacích schémat při léčbě těchto onemocnění.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Odborný program

KURZ č. 29: Chronické renální selhání - lékové a nelékové příčiny, terapie metabolických a kardiovaskulárních komplikací

 • Termín: 7. 12. 2018, 10-16 hod.
 • Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Zahrada léčivých rostlin, hlavní seminární místnost
 • Stručná anotace: Chronické renální selhání je velmi častou komorbiditou zejména u starších nemocných, kde dle současných evidencí až 50% pacientů ve věku 80 let a více trpí alespoň mírným renálním selháním. Častými příčinami chronického renálního selhání jsou i příčiny lékové. Kurz komplexně přiblíží problematiku chronického renálního selhávání, lékové a nelékové příčiny podílející se na jeho rozvoji a standardní terapeutické přístupy. Jelikož terapie chronického onemocnění ledvin (chronic kidney disease = CKD) spočívá jednak v léčbě základního vyvolávajícího onemocnění, jednak ve zpomalení progrese a v léčbě komplikací, bude na řešení komplikací CDK v přednáškovém kurzu kladen také důraz. Mezi nejčastější komplikace CKD patří minerálové dysbalance, kostní onemocnění, anémie, metabolická acidóza, hyperurikémie a hyperhomocysteinémie . V progresi ledvinných chorob hrají významnou roli i některá kardiovaskulární onemocnění, která se sama mohou podílet na vzniku a progresi CKD. Během semináře budou zmíněny základní patofyziologické procesy vedoucí ke vzniku CKD včetně lékových příčin, hlavní metabolické a kardiovaskulární komplikace onemocnění, základní laboratorní markery a základní farmakoterapeutické přístupy při řešení doprovodných komplikací. Přednášené poznatky budou na závěr procvičeny v interaktivní části.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Odborný program

KURZ č. 28: Nesteroidní antiflogistika (NSAID) - komplexní pohled na terapeutické účinky, nežádoucí účinky v kombinované léčbě a risk/benefit terapie

 • Termín: 18. 1. 2019, 10-16 hod.
 • Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Zahrada léčivých rostlin, hlavní seminární místnost
 • Stručná anotace: Nesteroidní antiflogistika patří mezi nejčastěji indikované léky, které mají vysokou terapeutickou hodnotu u řady onemocnění. Přes tyto žádoucí vlastnosti v terapeutických indikacích mají tato léčiva časté systémové nežádoucí účinky na podkladě ovlivnění syntézy prostaglandinů nebo idiosynkratických imunitních reakcí. Indikace NSAID proto musí být uvážlivé, se znalostmi individuální farmakokinetiky a individuálního přínosu a rizik jednotlivých léčiv z této skupiny u konkrétního pacienta při zhodnocení klinických přínosů a rizik léčby. Kurz poskytne široký přehled v oblasti terapeutických vlastností různých, často indikovaných nesteroidních antiflogistik (NSAID), zdůrazní známé i nepříliš známé terapeutické indikace NSAID a poskytne podrobný vhled do rizik farmakoterapie při léčbě těmito léčivy. U gastrointestinálních komplikací přiblíží míru rizikovosti indikace NSAID (v kombinaci s dalšími léčivy, zejména antiagregancii a antikoagulancii), jaké jsou postupy při hodnocení míry rizika před plánovanými diagnostickými výkony (např. při endoskopiích) a jaké strategie volit v různých klinických situacích při minimalizaci rizik farmakoterapie.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Odborný program

KURZ č. 30: Novinky v protiinfekční léčbě - role klinických „break-out pointů“ v racionální volbě a dávkování antibiotik a současné změny v hlavních klinických guidelines

 • Termín: 13. 2. 2020, 10-16 hod.
 • Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Zahrada léčivých rostlin, hlavní seminární místnost
 • Stručná anotace: Racionální protiinfekční léčba se řídí jak účinností a bezpečností účinných látek, klinickými breakpointy, otázkami souvisejícími s dopady protiinfekční léčby na vývoj klinického stavu a funkci imunitního systému, ale i dopady používání antibiotik na rezistenci infekčních agens a obecnou epidemiologickou situaci. Současná antibiotická léčba zaznamenává dynamické změny, které se promítají v rozdílných nastaveních klinických guidelines a v nových přístupech, jak volit léčiva první a další volby a v jakých dávkách a časech je indikovat u častých infekčních onemocnění. V kurzu budou předneseny poznatky týkající se unikátní metody stanovování klinických „breakpointů“ antibiotik, základních parametrů pro kategorizaci citlivosti a rezistence původců infekčních onemocnění v rutinní praxi a akceptovaných EMA při registraci nových antibiotik. Kurz shrne formou přednášek národních expertů v protiinfekční léčbě poznatky týkající se nových klinických „break-out pointů“ u hlavních, nejčastěji indikovaných protiinfekčních léčiv, zdůrazní stávající změny v racionální antibiotické léčbě, které se týkají jiného náhledu na čas užití, vhodné dávkování a indikace u některých základních antibiotik, jež jsou zatím stále v mnoha případech indikována nevhodně. Formou klinických případů budou některé z poznatků v třetí části kurzu procvičeny v klinických kazuistikách.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Odborný program

KURZ č. 33: Antidepresiva a antipsychotika v individualizované léčbě v různorodých indikacích – moderní přístupy v racionální volbě a dávkování napříč indikacemi a různými věkovými kategoriemi

 • Termín: 13. 11. 2020, 10-16 hod.
 • Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Zahrada léčivých rostlin, hlavní seminární místnost
 • Stručná anotace: Kurz shrne moderní poznatky z oblasti individualizované léčby při volbě antipsychotik, zejména klinicky významné rozdíly v účinnosti, indikačním spektru a v bezpečnosti u jednotlivých účinných látek v rámci lékové skupiny. Zdůrazní rozdíly v těchto parametrech, které by měly být respektovány při individuálním nastavování antipsychotické léčby v klinické praxi. Sdělení se zaměří na specifika volby antipsychotik nejen v různých indikacích, ale i u různých populačních skupin - v pediatrii, ve středním věku a v geriatrii. V návazné přednášce budou zhodnoceny i farmakoekonomické aspekty současné antipsychotické léčby. Teoretické poznatky budou v závěrečné části kurzu procvičeny v klinických kazuistikách.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Odborný program
 • Zpráva z konání akce

KURZ č. 31: Terapie hepatorenálního a kardiorenálního syndromu – individualizace dávek a racionální přístupy v léčbě

 • Termín: 4. 12. 2020, 10-16 hod.
 • Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Zahrada léčivých rostlin, hlavní seminární místnost
 • Stručná anotace: Hepatorenální syndrom je závažnou komplikací pokročilého onemocnění jater s portální hypertenzí. Jedná se o funkční postižení ledvin, které vzniká následkem vystupňované cirkulační dysfunkce. V rámci prezentace se podíváme na patofyziologické souvislosti, diagnostiku a zejména specifika diagnostiky hyponatrémie u této skupiny pacientů a racionální přístupy v léčbě (pozornost bude soustředěna i na podávání vazopresorů a albuminu). Kardiorenální syndrom je název užívaný k vyjádření funkčního vztahu mezi srdcem a ledvinami, kdy akutní nebo chronická dysfunkce jednoho orgánu může vyvolat akutní nebo chronickou dysfunkci orgánu druhého. Řada nemocných se srdečním selháním trpí určitým stupněm renální dysfunkce, na druhé straně pacienti s renálním onemocněním trpí i kardiovaskulárním onemocněním. V přednáškách zazní patofyziologické mechanizmy vedoucí k rozvoji kardiorenálního syndromu, otázky racionální diagnostiky a zejména otázky týkající se racionálního nastavení farmakoterapie u pacientů s kardiorenálním syndromem. Příklady klinických kazuistik zakončí tento celodenní kurz.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Odborný program
 • Zpráva z konání akce

KURZ č. 34: Novinky v individualizované léčbě při užití KVS léčiv u vybraných kardiovaskulárních onemocnění

 • Termín: 22. 1. 2021, 10-16 hod.
 • Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Zahrada léčivých rostlin, hlavní seminární místnost
 • Stručná anotace: Kardiovaskulární onemocnění patří k nejčastějším příčinám chronické morbidity/polymorbidity a časné mortality. S ohledem na častost rozličných kardiologických diagnóz patří poznatky o racionální farmakoterapii kardiovaskulárních onemocnění a hlavních rizicích KVS léčiv (nežádoucích účincích, lékových interakcích, relativních kontraindikacích atd.) k významným oblastem znalostí klinických farmaceutů. Kurz se zaměří na novinky a individualizované přístupy v terapii hypertenze, ICHS, CHSS a na principy individualizace lékových schémat při užití antitrombotické léčby v chronických i akutních indikacích. Poukáže na časté intervence klinických farmaceutů a časté problémy v neracionálním užití KVS léčiv (nedostatečný screening základních NÚ, pochybení v indikacích a kontrole relativních kontraindikací či v individualizaci dávkovacích schémat u KVS léčiv). Teoretické poznatky budou v závěrečné části kurzu procvičeny v klinických kazuistikách.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Odborný program

KURZ č. 32: Specifika geriatrické farmakoterapie - možnosti individualizace lékových schémat ve stáří

 • Termín: 19. 2. 2021 , 10-16 hod.
 • Místo konání: Online forma
 • Stručná anotace: Farmakoterapie ve stáří je v současné době vedena spíše „negeriatricky“, dle principů klasické interní medicíny. Jsou volena standardní léková schémata, která nerespektují geriatrická specifika léčby, což zapříčiňuje časté polékové komplikace u starších nemocných. Volba a dávkování léčiv ve stáří proto vyžadují přísnější individualizaci lékových režimů při znalosti a zohlednění geriatrických symptomů a syndromů, specifických geriatrických dávek a nevhodných lékových kombinací ve stáří. V tomto kurzu budou uceleně shrnuty základní principy racionální geriatrické farmakoterapie (ve specifických indikacích a pro vybrané lékové skupiny). Kurz dále upozorní na zvláštnosti polékových reakcí ve stáří, diagnostické testy zaměřující se na stanovení funkčního stavu seniorů, rozhodnutí o racionální volbě léčiv s ohledem na stupně stařecké křehkosti atd. Komplexní znalosti z racionání geriatrické farmakoterapie budou na konci kurzu procvičeny v interaktivních klinických kazuistikách.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Odborný program

KURZ č. 35: Hepatopatie, diagnostické markery a úpravy dávkování léčiv u různých typů a stupňů hepatopatií - ONLINE

 • Termín: 26. 3. 2021 , 10-16 hod.
 • Místo konání: Online forma
 • Stručná anotace: V rámci činnosti klinických farmaceutů patří úpravy dávkování léčiv u různých stupňů hepatálního selhávání a různých typů hepatopatií k častým klinickým intervencím. Tento kurz nejprve představí diagnostické algoritmy podstatné pro rozpoznání různých stupňů a typů hepatálního poškození, upozorní na nejčastější typy hepatopatií a základní specifika léčebných strategií. Dále se podrobněji zaměří na specifika polékové hepatotoxicity. Opomenuty nebudou předpokládané a známé změny farmakokinetiky, farmakodynamiky a změny terapeutické hodnoty léčiv u různých typů hepatopatií a léčiva, jejichž terapeutická hodnota je při hepatopatiích negativně ovlivněna. Probrány budou časté intervence klinických farmaceutů u nemocných s hepatálním postižením a poznatky týkající se interpretace laboratorních markerů a individualizace lékových schémat. Tyto poznatky budou v závěrečné části kurzu také interaktivně procvičeny v klinických kazuistikách.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Odborný program

KURZ č. 36: Renokardiální a kardiorenální syndrom v různých klinických stádiích (pokr.) - diagnostika progrese klinického stavu a přístupy v individuálních úpravách lékových režimů

 • Termín: 23. 4. 2021 , 10-16 hod.
 • Místo konání: Online forma
 • Stručná anotace: Tento vzdělávací kurz poskytne hlubší vhled do problematiky kardiorenálního a renokardiálního syndromu a představí posluchačům postupy, jak z diagnostických markerů rozpoznat a odlišit různé formy a různá stádia těchto syndromů. Vzdělávací akce bude zaměřena především na specifika intervencí klinických farmaceutů v jednotlivých stádiích těchto syndromů při individualizaci lékových režimů u různých typů léčiv a různých nemocných. Zazní také otázky související s řešením septických stavů a s individuálními úpravami dávkování u pacientů v kritickém stavu. Kurz je volným pokračováním kurzu UCKF č. 31 z prosince 2020 a v hlubší formě přiblíží a procvičí probírané oblasti. Na klinických kazuistikách v závěrečné části budou přednášené poznatky podrobně procvičeny.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Odborný program

EUROAGEISM H2020 project events, May 3-7, 2021

 • May 3-7, 2021
 • Online
 • The EUROAGEISM H2020 project and the University Centre of Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy invite you to:
  3rd EuroAgeism Training School "Perspectives of Ageing in Europe and other countries and new ways to combat ageism"open sessions for practicioners, senior researchers, young researchers and students, May 3-6, 2021, Online
  Discussion Day on "Inappropriate prescribing in older patients in Europe and other countries and availability of medication safety services in different settings of care"open for practicioners, senior and researchers and students, May 7, 2021, Online
 • Programme

KURZ č. 37: Přehled klinicky významných rizik u různých zástupců ze skupiny antidepresiv a principy individualizace lékových režimů při zohlednění individuální účinnosti, bezpečnosti a nákladové efektivity léčby

 • Termín: 21. 5. 2021 , 10-16 hod.
 • Místo konání: Online forma
 • Stručná anotace: Kurz se zaměří na rizika farmakoterapie (nežádoucí účinky, lékové interakce, relativní a absolutní kontraindikace), které je třeba respektovat při racionální volbě antidepresiv v individualizované léčbě u různých skupin nemocných s různým spektrem komorbidit a různými lékovými režimy. Budou shrnuty nejčastější klinicky významná rizika, monitorování účinnosti a rizik farmakoterapie, přístupy v individualizaci dávek a rozhodovací algoritmy pro záměnu lékových režimů při výskytu polékových reakcí. V jedné z přednášek budou zhodnoceny i ekonomické aspekty související s riziky antidepresivní léčby a význam farmakoekonomických úvah v racionálním nastavení farmakoterapie. Na interaktivních kazuistikách budou poté procvičeny poznatky týkající se účinné, bezpečné a nákladově efektivní farmakoterapie deprese.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Odborný program

KURZ č. 38: SOUČASNÉ KLINICKÉ PŘÍSTUPY V TERAPII SRDEČNÍHO SELHÁVÁNÍ, SRDEČNÍCH ARYTMIÍ A RIZIKA LÉČIV PRODLUŽUJÍCÍCH QTc INTERVAL

 • Termín: 15. 10. 2021 , 10-16 hod.
 • Místo konání: Kurz proběhne pravděpodobně pouze ONLINE, v případě konání i fyzické akce v Zahradě léčivých rostlin Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, bude tato možnost upřesněna při komunikaci s přihlášenými účastníky týden před konáním akce
 • Stručná anotace: Racionální farmakoterapie a úprava dávkování léků u pacientů se srdečním selháváním a arytmiemi patří k velmi významným tématům individualizované farmakoterapie na celoevropské úrovni. Kurz přestaví současné přístupy racionální farmakoterapie srdečního selhávání a nejčastějších typů arytmií a individuální rozvahy týkající se dávkování léčiv. Zaměří se i na kardiovaskulární nežádoucí účinky některých běžně indikovaných léků, zejména těch, které mohou negativně ovlivňovat srdeční rytmus a zapříčiňovat až život ohrožující srdeční arytmie nebo akutní srdeční selhání. Jak zvažovat individuální přístupy v léčbě, dynamické změny týkající se klinických parametrů i vývoje výše uvedených kardiovaskulárních onemocnění, jak volit účinné a bezpečné dávky a kombinace indikovaných léků, to bude shrnuto nejen v teoretických přednáškách, ale procvičeno i v klinických kazuistikách na konci vzdělávacího kurzu.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Odborný program

KURZ č. 39: RACIONÁLNÍ SYSTÉMOVÁ A LOKÁLNÍ LÉČBA KORTIKOSTEROIDY: SOUČASNÉ INDIKACE, GUIDELINOVÉ A INDIVIDUÁLNÍ KLINICKÉ PŘÍSTUPY

 • Termín: 12. 11. 2021 , 10-16 hod.
 • Místo konání: Kurz proběhne pravděpodobně pouze ONLINE, v případě konání i fyzické akce v Zahradě léčivých rostlin Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, bude tato možnost upřesněna při komunikaci s přihlášenými účastníky týden před konáním akce
 • Stručná anotace: Systémová léčba kortikosteroidy je zatížena řadou polékových komplikací (iontové dysbalance, změny systémového tlaku, gastrotoxicita, CNS nežádoucí účinky, změny metabolismu apod.), které vyžadují individualizovaný přístup v léčbě při užití kortikosteroidů v různých indikacích a rozvahu nad správnou volbou dávky, časování a délky podávání. Také lokální léčba kortikosteroidy má významná rizika a vyžaduje individuální přístup, zejména v dermatologii. Tento vzdělávací kurz shrne současné přístupy a trendy v dávkování, délce podávání a indikačních schématech systémově podávaných kortikosteroidů, míru rizikovosti v různých klinických situacích (od chronických po akutní indikace) v interakci s dalšími, zejména lékovými rizikovými faktory. Současně nastíní principy racionálního a bezpečného užití kortikosteroidů v dermatologii a nejčastější klinické situace, při kterých se lokální léčba kortikosteroidy racionálně užívá. V závěru budou na klinických kazuistikách procvičeny principy individualizace systémové kortikosteroidní léčby v rozličných klinických situacích, při zvažování dalších indikovaných léků.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Odborný program

KURZ č. 40: SOUČASNÉ PŘÍSTUPY VE FARMAKOTERAPII DEMENCE A PARKINSONOVY CHOROBY A TRENDY V INDIVIDUALIZACI LÉKOVÝCH SCHÉMAT

 • Termín: 3. 12. 2021 , 10-16 hod.
 • Místo konání: Kurz proběhne pravděpodobně pouze ONLINE, v případě konání i fyzické akce v Zahradě léčivých rostlin Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, bude tato možnost upřesněna při komunikaci s přihlášenými účastníky týden před konáním akce
 • Stručná anotace: Prevalence demence a Parkinsonovy choroby v geriatrické populaci narůstá, jelikož se prodlužuje délka dožití a tato onemocnění jsou velmi častá zejména ve vyšších věkových kategoriích. Změny provázející stárnutí (pokles dopaminergních receptorů, snížená aktivita cholinergního systému apod.) přispívají k vyšší citlivosti seniorů na negativní centrální působení léčiv, z nichž mnohá mohou navodit projevy polékové demence nebo polékového parkinsonismu. Kurz představí současné přístupy v racionální farmakoterapii různých typů demencí a ve správné titraci, volbě léčiv a lékových kombinací u pacientů s demencí a u pacientů s Parkinsonovou chorobou (s i bez přítomnosti demence). Současně se zaměří na nežádoucí polékové reakce související s projevy polékového parkinsonismu a s projevy demencí u často předepisovaných léčiv. Probrány budou principy individualizace lékových schémat u pacientů s demencemi a Parkinsonovou chorobou a možnosti snížení rizika polékových reakcí. V závěru vzdělávací akce si účastníci procvičí přednášené poznatky na klinických kazuistikách.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Odborný program

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS