Archiv vzdělávacích akcí

KURZ č. 1 (465011):  ÚČINNOST A BEZPEČNOST FARMAKOTERAPIE, INTERINDIVIDUÁLNÍ VARIABILITA V ODPOVĚDI NA LÉČIVA

 • Termín: 25. 9. 2014, 9-16 h
 • Stručná anotace: Bezpečnost farmakoterapie- populační a individuální rizika léčiv, nástroje k hodnocení racionality léčby, význam farmakoepidemiologie, klinické kazuistiky. Individualizovaná farmakoterapie- hlavní klinické faktory určující interindividuální variabilitu, klinické příklady, farmakokinetické parametry, odlišnosti ve farmakodynamické odpovědi. Změny terapeutické hodnoty léků ve stáří- specifika dávkovacích schémat u seniorů, vliv polyfarmakoterapie, multimorbidity, nástroje k hodnocení kvality lékové preskripce v geriatrii. Interaktivní procvičení znalostí.
 • Odborný program
 • Zpráva z konání akce - slavnostní zahájení

KURZ č. 2 (465012):  ZÁKLADY KLINICKÉ BIOCHEMIE PRO KLINICKÉ FARMACEUTY (I.)

 • Termín: 10. 10. 2014, 9-16 h
 • Stručná anotace: Interpretace základních laboratorních výsledků ve vztahu k nežádoucím účinkům léčiv, renální selhávání- interpretace laboratorních výsledků, racionální intervence v úpravách dávkování léků, hepatopatie- interpretace laboratorních výsledků, racionální intervence v úpravách dávkování léků; základní laboratorní a klinické výsledky u kardiovaskulárních onemocnění- úskalí diagnostiky
 • Odborný program
 • Zpráva z konání akce

KURZ č. 3 (465013):  FARMAKOGENETICKÉ POZNATKY V KLINICKÉ PRAXI. INTERINDIVIDUÁLNÍ FARMAKOKINETIKA A FARMAKODYNAMIKA.

 • Termín: 31. 10. 2014, 9-16 h
 • Stručná anotace: Interindividuální variabilita ve farmakokinetice a farmakodynamice léčiv (přednáška prof. Květiny- dokončení ze zahajovacího kurzu UCKF dne 25.9.2014). Základy farmakogenetiky v práci klinického farmaceuta, individualizace dávkovacích schémat s ohledem na výsledky farmakogenetických testů, klinické příklady, praktické kazuistiky. Význam farmakogenetiky při volbě léčebných strategií a v bezpečnosti farmakoterapie.
 • Odborný program
 • Zpráva z konání akce

KURZ č. 4 (465014): APLIKOVANÁ FARMAKOKINETIKA V PRÁCI KLINICKÉHO FARMACEUTA

 • Termín: 14. 11. 2014, 9-16 h
 • Stručná anotace: Význam TDM pro klinickou praxi, základní úskalí v interpretacích výsledků TDM, klinické příklady, nejčastěji monitorovaná léčiva a lékové skupiny, příklady individualizací dávkovacích schémat, racionální úpravy dávkování protiinfekčních léčiv s pomocí TDM, lékové problémy při užití protiinfekčních léčiv, vlastnosti a klinická hodnota vybraných skupin antibiotik
 • Odborný program
 • Zpráva z konání akce

KURZ č. 5 (465015):  POLÉKOVÉ REAKCE V KLINICKÉ PRAXI

 • Termín: 5. 12. 2014, 9-16 h
 • Stručná anotace: Klasifikace lékových problémů, příklady v klinických kazuistikách, klinicky významné lékové interakce a interakce léků s potravou v práci klinického farmaceuta, lékové problémy při užití kardiovaskulárních léčiv a jejich řešení; problematika nežádoucích účinků léčiv a individualizace léčebných schémat při užití gastrointestinálních léčiv.
 • Odborný program
 • Zpráva z konání akce

KURZ č. 6: BIOLOGICKÁ LÉČIVA, RACIONÁLNÍ ALGORITMY ONKOLOGICKÉ LÉČBY (část I.) a ANTIREVMATICKÉ LÉČBY

 • Termín: 23. 1. 2015, 10-16 h
 • Stručná anotace: Biologická léčiva v klinické praxi, racionální algoritmy léčby revmatických onemocnění a onkologické léčby (část I.). Mechanismus působení biologických léčiv a jejich místo v současných terapeutických schématech v revmatologii a onkologii. Racionální algoritmy terapie před zahájením biologické léčby. Interindividuální variabilita v klinické odpovědi, nové poznatky o genetických predispozicích. Bezpečnost podávání u probíraných terapeutických schémat, individualizace lékových režimů. Interaktivní řešení klinických případů (odpolední část).
 • Odborný program

KURZ č. 7: HEPATOTOXICKÉ PŮSOBENÍ LÉČIV, MOŽNOSTI SNÍŽENÍ RIZIKA POLÉKOVÝCH HEPATOPATIÍ

Vzdělávací akce probíhá ve vzájemné spolupráci se Sekcí klinické farmacie Slovenské farmaceutické společnosti.

 • Termín: 13. 2. 2015, 10-16 h
 • Stručná anotace: Interpretace základních laboratorních výsledků ve vztahu k nežádoucím účinkům léčiv, renální selhávání- interpretace laboratorních výsledků, racionální intervence v úpravách dávkování léků, hepatopatie- interpretace laboratorních výsledků, racionální intervence v úpravách dávkování léků; základní laboratorní a klinické výsledky u kardiovaskulárních onemocnění- úskalí diagnostiky
 • Odborný program

KURZ č. 8: ÚPRAVY DÁVKOVÁNÍ LÉKŮ U RŮZNÝCH STUPŇŮ RENÁLNÍHO SELHÁVÁNÍ, MECHANISMY NEFROTOXICKÉHO PŮSOBENÍ LÉČIV

 • Termín: 20. 3. 2015, 10-16 h
 • Stručná anotace: Problematika úpravy dávkování léčiv u různých stupňů renálního selhávání v průřezu lékových skupin (kardiovaskulární léčiva, antidiabetika, léčiva pro léčbu jiných endokrinních onemocnění, antirevmatika, gastrointestinální léčiva, psychofarmaka, protiinfekční léčiva, atd.). Mechanismus nefrotoxického působení běžně podávaných léčiv, podmínky klinické významnosti. Klinické kazuistiky nemocných, interaktivní procvičení znalostí a úprav dávkování léků (odpolední část).
 • Odborný program

KURZ č. 9: KARDIOVASKULÁRNÍ POLÉKOVÉ REAKCE- INTERPRETACE KLINICKÝCH A LABORATORNÍCH ZMĚN V KAZUISTIKÁCH

 • Termín: 17. 4. 2015, 10-16 h
 • Stručná anotace: Laboratorní a klinické projevy kardiovaskulárních nežádoucích účinků běžně podávaných léčiv, ukázky interpretací klinické významnosti polékových reakcí na modelových případech pacientů. Způsoby eliminace rizik farmakoterapie. Polékové vaskulopatie. Interaktivní procvičení znalostí (odpolední část).
 • Odborný program

KURZ č. 10: ÚČINNOST A BEZPEČNOST KORTIKOSTEROIDŮ V KLINICKÉ PRAXI

 • Termín: 15. 5. 2015, 10-16 h
 • Stručná anotace: Současné racionální indikace glukokortikoidů a mineralokortikoidů v klinické praxi. Účinnost a bezpečnost při systémové a lokální léčbě kortikosteroidy v revmatologii, pneumologii, imunologii, dermatologii, očním lékařství a dalších oborech. Možnosti prevence a eliminace rizik farmakoterapie při systémovém a lokálním podávání kortikoidů. Klinické kazuistiky, odpolední interaktivní procvičení znalostí.
 • Odborný program

KURZ č. 11: Nová antikoagulancia, nová antidiabetika a další nová léčiva v klinické praxi- teoretické poznatky a praktické zkušenosti

 • Termín: 16. 10. 2015, 10-16 h
 • Místo konání: Botanická zahrada- seminární místnost, FaF UK, Hradec Králové
 • Stručná anotace: Nová antikoagulancia- účinnost a bezpečnost v klinické praxi, indikace, individualizace lékových schémat. Nová antidiabetika v klinické praxi, zkušenosti s účinností a bezpečností, hlavní klinické indikace a komplikace nových léčiv. Další nová léčiva v klinické praxi- očekávaná terapeutická hodnota, první zkušenosti s klinickým využitím. Výhody oproti stávajícím alternativám v otázkách bezpečnosti a účinnosti léčby. Inovativní lékové formy a technologie u nově registrovaných léků, očekávané nové/výhodnější farmakokinetické a farmakodynamické vlastnosti. Interaktivní opakování znalostí (odpolední část).
 • Odborný program

KURZ č. 12:  PSYCHOFARMAKOTERAPIE - individualizovaný přístup při volbě a dávkování léčiv u specifických populací pacientů

Vzdělávací akce probíhá pod odbornou záštitou FaF VFU Brno.
Organizátoři: PharmDr. Bc. Hana Kotolová, PhD., PharmDr. Kateřina Horská

 • Termín: 13. 11. 2015, 10-16 h
 • Místo konání: Botanická zahrada- seminární místnost, FaF UK, Hradec Králové
 • Stručná anotace: Kurz shrnuje základní přístupy individualizace léčby u hlavních skupin psychofarmak- antidepresiv, anxiolytik, antipsychotik a dalších skupin. V přednáškách a ukázkách na vybraných klinických příkladech budou probrány principy individualizace lékových režimů u specifických populací pacientů- geriatrických a pediatrických pacientů, u pacientů rezistentních na základní terapeutické postupy, u nemocných se specifickými komorbiditami, atd. Cílem kurzu je nabídnout posluchačům jak obecný teoretický přehled poznatků individualizované psychofarmakoterapie, tak ukázky využití poznatků v klinické praxi při řešení klinických případů pacientů.
 • Odborný program

KURZ č. 13: ELIMINACE LÉČIV - praktické využití aplikované farmakokinetiky v řešení klinických kazuistik

 • Termín: 4. 12. 2015, 10-16 h
 • Místo konání: Botanická zahrada- seminární místnost, FaF UK, Hradec Králové
 • Stručná anotace: Kurz představí obecný souhrn poznatků o eliminaci léčiv a faktorech, které mohou přispívat ke změnám v eliminaci léčiv. Ve volném pokračování naváže kurz na předchozí kurzy Univerzitního vzdělávacího centra klinické farmacie (UCKF) věnované aplikované farmakokinetice. Vzájemným propojením teoretických poznatků s praktickým řešením kazuistik poukáže na využití přednášených poznatků v řešení klinických kazuistik na modelových příkladech pacientů.
 • Odborný program

KURZ č. 14: Racionální a individualizovaná farmakoterapie ve stáří - priority následujících desetiletí

Mezinárodní kurz pořádaný Univerzitním vzdělávacím centrem klinické farmacie (UCKF) Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové ve spolupráci s EU COST Action IS 1402 “Ageism - A Multi National, Interdisciplinary Perspective„ a ve spolupráci se Sekcí klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP.

KURZ č. 15: Racionální užití antibiotik v klinické praxi - individuální přístup při volbě a dávkování léčiv (kurz I)

 • Termín: 20. 1. 2017, 10-16 hod
 • Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Zahrada léčivých rostlin, hlavní seminární místnost
 • Stručná anotace: Kurz umožní posluchačům získat základní znalosti v oblasti indikačních schémat antibiotik, procvičit farmakokinetické, farmakodynamické a klinické vlastnosti (přednosti a úskalí) při podávání nejčastějších antibiotik a odhadovat vliv různých faktorů na terapeutickou hodnotu těchto léčiv v klinické praxi. Kurz se bude zabývat i správnou volbou antibiotik do kombinovaných lékových režimů a umožní posluchačům získat přehled o současném stavu rezistence na vybraná antibiotika v ČR, Evropě a v dalších zemích. Principy individualizované antibiotické léčby budou interaktivně procvičeny na modelových klinických kazuistikách v odpolední části programu.
 • Téma kurzu je vhodné nejen pro kontinuální vzdělávání, ale i pro předatestační přípravu.
 • Odborný program

KURZ č. 16: Intepretace základních laboratorních výsledků ve vztahu k účinnosti a bezpečnosti běžně indikovaných léků (kurz I)

 • Termín: 24. 2. 2017, 10-16 hod
 • Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Botanická zahrada, hlavní seminární místnost
 • Stručná anotace: Kurz umožní posluchačům získat základní znalosti a zkušenosti v klinických interpretacích vybraných laboratorních výsledků. Intepretace laboratorních hodnot budou demonstrovány na klinických případech pacientů. Součástí kurzu bude hodnocení nežádoucích účinků léčiv v klinické praxi a vztah interpretace laboratorních výsledků k potvrzení či vyvrácení podezření na nežádoucí účinek léčby nebo klinicky významnou lékovou interakci. Probrány budou hlavní oblasti týkající se posouzení vybraných základních laboratorních parametrů (iontové prostředí, zánětlivé markery, proteinové a lipoproteinové frakce, buněčné elementy, atd.). Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé. Umožní shrnout poznatky od základních interpretací laboratorních výsledků po specifické situace v oblasti rizik farmakoterapie.
 • Téma kurzu je vhodné nejen pro kontinuální vzdělávání, ale i pro předatestační přípravu.
 • Odborný program

KURZ č. 17: Terapeutické monitorování léků - nejčastěji monitorovaná léčiva, úskalí klinických intepretací, modelové příklady v kazuistikách

 • Termín: 31. 3. 2017, 10-16 hod
 • Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Botanická zahrada, hlavní seminární místnost
 • Stručná anotace: Kurz představí v klinických kazuistikách hlavní léčiva v klinické praxi, která podléhají TDM (terapeutickému monitorování léků), podmínky, při kterých dochází ke zkreslení výsledků stanovených lékových hladin, a další faktory, které ovlivňují výsledky klinických intepretací lékového monitoringu a individualizaci dávkování. Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé. U příkladů monitorovaných léčiv budou zkušenými lektory probrány základní farmakologické vlastnosti monitorovaných léčiv, jejich účinnost a bezpečnost a podmínky, které zasahují do změn terapeutické hodnoty léčiv v klinické praxi.
 • Téma kurzu je vhodné nejen pro kontinuální vzdělávání, ale i pro předatestační přípravu.
 • Odborný program

KURZ č. 18: Zvláštnosti farmakoterapie v dětském věku - specifika volby a dávkování léčiv v pediatrii

 • Termín: 28. 4. 2017, 10-16 hod
 • Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Botanická zahrada, hlavní seminární místnost
 • Stručná anotace: Kurz představí základní algoritmy volby léků a lékových režimů u novorozenců, kojenců a v mladším a starším pediatrickém věku. Představí i nevhodné volby léčiv v pediatrii, základní odlišnosti klinických projevů a diagnostiky onemocnění a hlavní principy volby terapeutických schémat u pediatrických nemocných. Účastníkům poskytne průřezové znalosti v racionální farmakoterapii v pediatrii, potřebné pro záchyt pochybení v racionální léčbě. Probrána bude i problematika vhodných a nevhodných indikací léčiv v těhotenství a při kojení.
 • Téma kurzu je vhodné nejen pro kontinuální vzdělávání, ale i pro předatestační přípravu.
 • Odborný program

KURZ č. 19: Kardiovaskulární léčiva a individualizace lékových schémat (kurz I)

 • Termín: 26. 5. 2017, 10-16 hod.
 • Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Botanická zahrada, hlavní seminární místnost
 • Stručná anotace: Kurz představí základní principy individualizace lékových režimů (volby, dávkování léčiv) v průřezu hlavních indikací kardiovaskulárních léčiv v dlouhodobé léčbě. Přednášky a interaktivní bloky se budou týkat nejen běžně předepisovaných, ale i inovativních léčiv. Kurz umožní v průřezových znalostech zopakovat podstatné klinické oblasti z racionální léčby KVS léčivy a demonstrovat na kazuistikách pacientů principy úprav lékových režimů- jak se zohledněním populačních evidencí, tak individuálních charakteristik nemocného. Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé.
 • Téma kurzu je vhodné nejen pro kontinuální vzdělávání, ale i pro předatestační přípravu.
 • Odborný program

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS