Magisterské studium

Na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové lze studovat magisterské studium pouze prezenční formou. Absolventi získávají titul "magister" (Mgr). V současné době nabízí fakulta zájemcům o magisterské studium dva studijní programy.

Farmacie

Studijní program "Farmacie" je koncipován jako magisterský pětiletý. Je koncipován tak, aby odpovídal současnému stavu a úrovni farmaceutických věd, potřebám naší i evropské praxe a byl též základem pro doktorské studijní programy. Studijní program je aproximovaný se studijními programy zemí Evropské unie v rámci úkolů Evropské asociace farmaceutických fakult.
Více informací →

Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Studijní program je koncipován jako dvouletý studijní program navazující na předcházející ukončené bakalářské studium. Absolvent tohoto studia je vysokoškolsky kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem specializovaným pro práci v klinických laboratořích, v transfúzní a hygienické službě. Vedle samostatné práce je kvalifikován pro organizační vedení těchto pracovišť ve zdravotnických zařízeních státního i privátního sektoru.
Více informací →

Státní rigorózní zkouška

Absolvent magisterského studijního programu, který získal akademický titul "magistr", může vykonat v téže oblasti studia státní rigorozní zkoušku, jejíž součásti je obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání se uděluje titul:

  • "doktor farmacie" (ve zkratce PharmDr.) u absolventů magisterského programu Farmacie
  • "doktor přírodních věd" (ve zkratce RNDr.) u absolventů magisterského programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Další podrobnosti viz Rigorózní řízení.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS