Magisterské studium

Na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové lze studovat magisterské studium pouze prezenční formou. Absolventi získávají titul "magister" (Mgr). V současné době nabízí fakulta zájemcům o magisterské studium dva studijní programy.

Farmacie

Studijní program "Farmacie" je koncipován jako magisterský pětiletý. Je koncipován tak, aby odpovídal současnému stavu a úrovni farmaceutických věd, potřebám naší i evropské praxe a byl též základem pro doktorské studijní programy. Studijní program je aproximovaný se studijními programy zemí Evropské unie v rámci úkolů Evropské asociace farmaceutických fakult. Více informací...

Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Studijní program je koncipován jako dvouletý studijní program navazující na předcházející ukončené bakalářské studium. Absolvent tohoto studia je vysokoškolsky kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem specializovaným pro práci v klinických laboratořích, v transfúzní a hygienické službě. Vedle samostatné práce je kvalifikován pro organizační vedení těchto pracovišť ve zdravotnických zařízeních státního i privátního sektoru. Více informací...

Státní rigorózní zkouška

Absolvent magisterského studijního programu, který získal akademický titul "magistr", může vykonat v téže oblasti studia státní rigorozní zkoušku, jejíž součásti je obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání se uděluje titul:

  • "doktor farmacie" (ve zkratce PharmDr.) u absolventů magisterského programu Farmacie
  • "doktor přírodních věd" (ve zkratce RNDr.) u absolventů magisterského programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Další podrobnosti viz Rigorózní řízení.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS