Zpráva z kurzu č. 33: „Antidepresiva a antipsychotika v individualizované léčbě v různorodých indikacích – moderní přístupy v racionální volbě a dávkování napříč indikacemi a různými věkovými kategoriemi“

V polovině listopadu dne 13. 11. 2020 uspořádalo Univerzitní centrum klinické farmacie (UCKF), i přes nepřízeň epidemiologické situace a omezení související s druhou vlnou COVID-19 pandémie, kurz UCKF č. 33 pod názvem „Antidepresiva a antipsychotika v individualizované léčbě v různorodých indikacích“. Poprvé byl tento kurz pořádán online formou s využitím aplikace Teams, která pro mnohé klinické farmaceuty z České republiky byla prvním testováním online připojení se ke vzdělávacím kurzům.

Po krátkém přestavení aktivit centra doc. Fialovou a předání instrukcí posluchačům, jak bude organizován průběh online kurzů, byly zahájeny vyzvané přednášky. První sdělení pod názvem „Základy klinické farmakologie antidepresiv a antipsychotik“ si pro posluchače připravila PharmDr. Hana Kotolová, Ph.D. z Farmaceutické fakulty Masarykovy University v Brně. Dr. Kotolová obšírně probrala všechny farmakologické a terapeutické vlastnosti nejčastěji užívaných antidepresiv a antipsychotik v klinické praxi, jejich výhody a nevýhody farmakokinetické, farmakodynamické i klinické v odlišných terapeutických indikacích. Zdůraznila vliv těchto léčiv na jednotlivé neuromediátorové systémy, související komplikace a jejich významnost v klinické praxi. Zmínila i dlouhodobou výzkumnou spolupráci klinické farmacie FaF MOU s Psychiatrickou klinikou LF MU a FN Brno a s Doc. Ustohalem v otázkách individualizované léčby antipsychotiky a při monitorování polékového metabolického syndromu a dalších komplikací u různých skupin pacientů.

Po obědové pauze následovala přednáška PharmDr. Ivany Minarčíkové, Ph.D., která se zabývala dopady neadekvátních farmakoekonomických rozhodnutí na kvalitu života nemocných se schizofrenií, na jejich prognózu a mortalitu. Dr. Minarčíková ve své přednášce podrobně rozebrala ekonomické aspekty týkající se podávání depotních atypických antipsychotik, rizika hospitalizací a úmrtí u pacientů se schizofrenií (při nonadherenci. nevhodně nastavené antipsychotické léčbě apod.) a poukázala na paradox v současné době nesprávně nastavených kritérií pro úhradu depotní léčby těmito atypickými antipsychotiky. Výhodnější podmínky úhrad (bez požadavku opakované hospitalizace) by mohly významně zvýšit účinnost léčby, snížit komplikace a zvýšit kvalitu života nemocných. Na tomto modelovém příkladu demostrovala Dr. Minarčíková velký význam farmakoekonomiky v klinicko-farmaceutických intervencích a skutečnost, že farmakoekonomické rozvahy se významně promítají i do klinicko-farmaceutických rozhodnutí.  A to nikoliv pouze na úrovni minimalizace nákladů, ale zejména v oblasti nákladové efektivity, jejíž posouzení ke klinicko-farmaceutickým rozvahám neoddělitelně patří.

Doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.  navázal na sdělení předchozích kolegyní a věnoval se ve své expertní přednášce současným guidelinovým doporučením v oblasti racionálního podávání antidepresiv a antipsychotik v různých indikacích (zejména u nemocných s depresivním syndromem, s bipolární depresí, v terapii panických stavů, úzkostných poruch atd.). V plejádě existujících doporučení a metaanalýz randomizovaných kontrolovaných studií sledujících účinnost a bezpečnost léčby u často užívaných antidepresiv a antipsychotik zdůraznil Doc. Ustohal, jak obtížné jsou principy racionálního rozhodování v individualizované léčbě, využívající jak populační data, tak individuální rozhodovací kroky. Posluchači měli možnost si procvičit přednesené poznatky na připravených klinických kazuistikách a diskutovat s Doc. Ustohalem konkrétní klinická rozhodnutí.

V historii UCKF byl tento listopadový kurz pořádán jako první „online“ a proběhl s výbornou zpětnou vazbou od účastníků i k velké spokojenosti přednášejících a organizátorů. Podařilo se zajistit perfektní průběh, výborné diskuse a velmi kvalitní interakci s účastníky v tomto prostředí i v diskusních částech kurzu a v kazuistikách. Vzhledem k situaci týkající se COVID-19 pandémie a trvajícího nouzového stavu se všechny další kurzy UCKF do odvolání přesouvají na formu online a takto budou probíhat i začátkem roku 2021.

Informace o přednášejících kurzu č. 33

FotoDoc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
Absolvoval v roce 2005 studium všeobecného lékařství na LF MU, v roce 2010 obhájil na téže fakultě disertační práci v oboru psychiatrie a získal v mezidobí titul Bc. na FSS MU. V roce 2010 získal odbornou způsobilost v oboru psychiatrie a v roce 2012 zvláštní odbornou způsobilost z oboru gerontopsychiatrie. V roce 2017 byl jmenován docentem pro obor psychiatrie. V současné době působí jako vedoucí lékař a docent na Psychiatrické klinice LF MU a FN Brno a spolupracuje s Farmaceutickou fakultou MU v Brně.
Zabývá se neurostimulačními metodami v psychiatrii, především transkraniální magnetickou stimulací, dále výzkumem a léčbou psychotických poruch, především prvních epizod a farmakorezistentních forem, a rovněž vybranými neurodegenerativními onemocněními. Z oblasti psychofarmakoterapie je jeho doménou klinické užití antipsychotik a antidepresiv. Je autorem či spoluautorem více než šedesáti recenzovaných odborných publikací.

FotoPharmDr. Bc. Ivana Minarčíková, Ph.D.
Vystudovala klinickou farmacii na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy a management ve zdravotnictví na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy Univerzity Brno. V rámci doktorských studií se zaměřila na farmakoekonomická hodnocení. Získala I. a II. atestaci v oboru všeobecné lékárenství. Pracovala v soukromých a státních lékárnách na pozicích lékárníka – asistentky, vedoucí oddělení, odborného zástupce. Dva roky pracovala jako Odborný pracovník – hodnotitel ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv. Od roku 2013 až dosud působí jako nezávislý konzultant v oblasti Health Technology Assessment a Market Access a dále se intenzivně věnuje farmakoekonomii a jejím aplikacím. V rámci postgraduálního vzdělávání vede odborné semináře z oblasti cenotvorby, psychiatrie, neurologie a interní medicíny. Od roku 2018 dosud je zaměstnána na Farmaceutické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně.

FotoPharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.
Absolvovala FaF VFU Brno – studium všeobecné farmacie a rigorózní a postgraduální studium v oboru farmakologie a toxikologie. Dále absolvovala Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy Univerzity Brno v oboru Hospodářská politika a správa.  Získala atestaci z Klinické farmacie na IPVZ Praha. Pracovala jako lékárník a konzultující klinický farmaceut. Nyní provádí výzkum a vyučuje na Ústavu farmakologie a toxikologie FaF MUNI Brno. Je garantkou předmětů klinická farmacie a klinická farmakologie. Jako školitelka vede diplomové, rigorózní a disertační práce. Aktivně přednáší klinickou farmacii v kontinuálním a specializačním vzdělávání farmaceutů a lékařů.

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS