Zpráva ze 4. kurzu Univerzitního vzdělávacího centra klinické farmacie (UCKF)

Aplikovaná farmakokinetika v práci klinického farmaceuta

V polovině listopadu dne 14.11.2014 uvítalo UCKF- Univerzitní vzdělávací centrum klinické farmacie- dalších 38 posluchačů, kteří přijeli do Hradce Králové na přednáškový kurz věnovaný terapeutickému monitorování léčiv (TDM) a racionální antibiotické léčbě. Kurzu se zúčastnili farmaceuté z různých oblastí Čech i Moravy, dvě účastnice přijely ze Slovenské republiky.

Mezi přednášejícími vystoupili PharmDr. Milada Halačová, PhD. (vedoucí Oddělení klinické farmacie, Nemocnice na Homolce), PharmDr. Jana Ďuričová, PhD. (klinická farmaceutka, Oddělení klinické farmakologie FN v Ostravě), MUDr. Josef Šedivý, CSc. (klinický farmakolog a předseda Etické komise VFN Praha) a Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. (vedoucí Katedry sociální a klinické farmacie FaF UK a klinický farmaceut na Oddělení klinické farmacie FN v Hradci Králové). Přednášející představili posluchačům vynikající průřez terapeutickým monitorováním léčiv a hlavními otázkami racionální antibiotické léčby. Ve svých sděleních vyzdvihli význam farmakologických a klinicko-farmaceutických znalostí v racionálních interpretacích účinnosti a bezpečnosti léčiv a význam multidisciplinární spolupráce (kvalitní a správné provedení odběrů, biochemických stanovení, dostupnost údajů o pacientovi, spolupráci při časování odběrů a častějších stanoveních lékových hladin, atd). Z diskusí ze strany posluchačů vyplynulo, že současnému rozvoji TDM v našich podmínkách brání finanční náročnost softwaru pro hodnocení výsledků lékového monitoringu (např. MW-Pharm a dal.), ale i podcenění významu této služby v některých zdravotnických zařízeních, nemožnost vykazovat bodové ohodnocení ze strany klinických farmaceutů a také první nejisté kroky v interpretacích ze strany začínajících kolegů.

Hlavní činností klinického farmaceuta je komplexní zhodnocení lékového režimu s ohledem na účinnost, bezpečnost a nákladovou efektivitu léčby při posouzení všech údajů o pacientovi- laboratorních, klinických a dalších, v různých prostředích zdravotní péče. V případě léčiv s nízkým terapeutickým indexem do této oblasti patří i kvalitní interpretace výsledků TDM.

 

Fotografie
4. kurzu UCKF se zúčastnilo 38 posluchačů, kteří přijeli z různých oblastí Čech a Moravy. Dvě účastnice zavítaly do Hradce Králové i ze Slovenska.

 

Fotografie
PharmDr. Milada Halačová, PhD. (vedoucí Oddělení klinické farmacie, Nemocnice na Homolce) se věnovala interpretacím hlavních farmakinetických parametrů, významu TDM a základním úskalím při hodnocení výsledků TDM

 

Fotografie
PharmDr. Jana Ďuričová, PhD. (klinická farmaceutka, Oddělení klinické farmakologie FN v Ostravě) hovořila o úpravách dávkování léčiv s pomocí TDM u jiných než protiinfekčních léčiv

 

Fotografie
MUDr. Josef Šedivý, CSc. (klinický farmakolog a předseda Etické komise VFN Praha) se podrobně věnoval interpretacích TDM a úpravám dávkování u protiinfekčních léčiv

 

Fotografie
Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. (vedoucí Katedry sociální a klinické farmacie FaF UK) nezapřel roli výborného pedagoga a procvičil s posluchači v interaktivní části rizika užití některých antibiotik (s pomocí hodnotících algoritmů „SAZE“ a „tři pilíře“). V přehledové přednášce shrnul hlavní rizika farmakoterapie antibiotiky v klinické praxi.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS