Představení Farmaceutické fakulty UK

Základní údaje o fakultě a o studiu

Farmaceutická fakulta (FaF) Univerzity Karlovy (UK) v Hradci Králové vznikla v roce 1969 na základě vládního nařízení č. 100/69 Sb. Navázala na starou a dlouholetou tradici studia farmacie na UK sahající k samým začátkům almae matris. Od založení univerzity roku 1348 se lékárníci pražských měst stávali složením přísahy rektorovi a zápisem do univerzitní matriky členy univerzitního společenství. Pozdější studium farmacie na UK procházelo vývojovými a organizačními změnami až do roku 1950, kdy bylo sloučeno se studiem farmacie na Masarykově univerzitě a přesunuto do Brna. Další vývoj, který se odehrával mimo rámec UK vedl ke vzniku farmaceutických fakult v Brně a Bratislavě (1952) a jejich sloučení v jedinou celostátní fakultu Komenského univerzity v Bratislavě (1960). K obnovení farmaceutického studia na Univerzitě Karlově došlo v roce 1969, jak již bylo uvedeno. Další informace o historii fakulty.

Představení Farmaceutické fakulty UK

Studijní program Farmacie

Studijní program Farmacie je koncipován jako magisterský pětiletý. Studium končí vykonáním státní zkoušky, jejíž částí je obhajoba diplomové práce. Studijní program umožňuje studentům přiměřenou specializaci vlastní volbou povinně volitelných a volně volitelných předmětů vedle disciplín povinných. Je koncipován tak, aby odpovídal současnému stavu a úrovni farmaceutických věd, potřebám naší i evropské praxe a byl též základem pro doktorské studijní programy. Studijní program je aproximovaný se studijními programy zemí Evropské unie v rámci úkolů Evropské asociace farmaceutických fakult.

Absolvent studijního programu farmacie je vysokoškolsky kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem. Má teoretické a praktické znalosti o léčivech a léčivých přípravcích, o látkách užívaných při jejich přípravě, o farmaceutické technologii a o fyzikálním, chemickém, biologickém, mikrobiologickém a klinickém hodnocení léčiv a léčivých přípravků. Má vědomosti o metabolismu, o mechanismech účinků léčivých látek, o pravidlech užití léčiv a léčivých přípravků, o působení toxických látek, o vyhodnocení vědeckých dat, týkajících se léčiv, o etických, právních, sociálně ekonomických a jiných aspektech souvisejících s farmaceutickou praxí. Je kvalifikován podávat informace o všech těchto aspektech léčiv ostatním zdravotnickým pracovníkům i veřejnosti.

Je schopen pracovat ve výzkumu a vývoji nových léčiv a léčivých přípravků, jejich výrobě, kontrole, distribuci, v lékárenství, lékových informačních centrech, v oblasti klinické farmakologie, zdravotnických řídících složkách, zdravotnickém školství a zdravotnicky zaměřených laboratořích.

Studijní program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Studijní program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví je koncipován jako dvoustupňové studium.

Bakalářský stupeň programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví je tříletý, zakončený státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce. Program může být studován formou prezenční nebo kombinovanou.

Vzdělání absolventa bakalářského studia je koncipováno tak, aby odpovídalo kvalifikaci zdravotního laboranta. Absolvent bakalářského studijního programu má teoretické znalosti v oborech, které tvoří základ potřebný pro poskytování laboratorní zdravotní péče, a to v anatomii, fyziologii, patologii, biologii, biofyzice, fyzice, chemii, biochemii a základech radiační ochrany, v laboratorních a klinických oborech, a to v histologii a histologické technice, molekulární biologii, hematologii a transfuzním lékařství, mikrobiologii, imunologii, klinické biochemii, analytické chemii a instrumentální analýze, v laboratorních zdravotnických přístrojích a dále v sociálních a dalších souvisejících oborech, a to v základech psychologie a komunikace, základech informatiky, statistiky a systému managementu jakosti v laboratoři. Ovládá praktické dovednosti a znalosti v základních laboratorních postupech v souladu se zásadami správné laboratorní praxe včetně odběru biologického materiálu a znalosti preanalytického, analytického a postanalytického procesu v oborech histologie, molekulární biologie, hematologie a transfuzní služba, mikrobiologie, imunologie, klinická biochemie.

Absolventi bakalářského studia mají možnost při splnění příslušných podmínek dále pokračovat ve studiu v navazujícím dvouletém magisterském studijním programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, zakončeném státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.

Studium v navazujícím magisterském programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví je koncipováno tak, aby vzdělání odpovídalo kvalifikaci odborného pracovníka v laboratorních metodách. Navazující magisterský program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví rozšiřuje znalosti a dovednosti bakalářského studijního programu. Teoretické znalosti, získané v předchozím bakalářském studijním programu, prohlubuje formou povinných i volitelných předmětů, a to zejména v patobiochemii, vybraných separačních metodách, farmakologii a toxikologii, molekulární genetice, enzymové kinetice, statistickém zpracování dat, znalostech struktury a analýzy léčiv, xenobiochemii, analýze potravin, aplikované proteomice, monitorování životního prostředí. Dále rozšiřuje znalosti v klinických a laboratorních oborech, zejména v klinické mikrobiologii, klinické imunologii, klinické hematologii a transfusním lékařství, v základech klinických lékařských oborů a ve statistickém zpracování dat a v metodologii vědeckého výzkumu. Absolvent programu je schopen posoudit klinický význam laboratorních vyšetření a možnou interpretaci jejich výsledků v takovém stupni a rozsahu, aby mohl být konzultantem lékaři při volbě a využití laboratorních metod v jeho diagnostické, monitorovací, terapeutické a léčebně preventivní činnosti. Aktivně spolupracuje s lékařem oboru a ostatními kategoriemi pracovníků oboru při plnění úkolů laboratoře. Ve své činnosti uplatňuje metody systematických přehledů odborné literatury a jiných informačních zdrojů a aplikuje nejnovější odborné znalosti a uvažování z pohledu laboratoře.

Další informace

Studentem Univerzity Karlovy, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se stává uchazeč dnem zápisu. Student má právo účastnit se přednášek, cvičení, seminářů, praxí, laboratorních prací, exkurzí, konzultací a dalších forem výuky, získávat zápočty a podrobovat se zkouškám. Absolventům studia v bakalářských studijních programech se uděluje titul „bakalář (ve zkratce „Bc.“ uváděné před jménem), absolventům studia v magisterských studijních programech se uděluje titul „magistr“ (ve zkratce „Mgr.“ uváděné před jménem). Zahraniční studenti samoplátci mohou studovat studijní program Farmacie v anglickém jazyce.

Absolvent magisterského studijního programu, který získal akademický titul „magistr”, může vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání se uděluje titul „doktor farmacie“ (ve zkratce „PharmDr.“ uváděné před jménem) u absolventů studijního programu Farmacie a titul „doktor přírodních věd“ (ve zkratce „RNDr.“ uváděné před jménem) u absolventů studijního programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví.

Absolvent vysokoškolského studia studijního programu Farmacie, Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví nebo příbuzného studijního programu se může ucházet o přijetí do prezenční formy nebo kombinované formy doktorského studia, které končí vykonáním státní doktorské zkoušky a obhajobou disertační práce. Rada pro vnitřní hodnocení UK schválila FaF doktorské studijní programy Bioanalytické metody, Bioorganická chemie, Farmaceutická analýza, Farmaceutická chemie, Farmaceutická technologie, Farmakognosie a nutraceutika, Farmakologie a toxikologie, Klinická a sociální farmacie, Xenobiochemie a patobiochemie v nichž je možno získat akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem).

Nedílnou součástí programu fakulty je její vědecko-výzkumná činnost ve farmaceutických vědních oborech a v oborech s farmacií souvisejících. Nosné směry vědecké činnosti jsou zejména v oblasti výzkumu léčiv. V současné době je fakulta nositelem několika výzkumných center.

Pracovníci fakulty každoročně řeší další výzkumné projekty, především z následujících grantových agentur: Grantové agentury UK, GAČR, projekty MŠMT ČR, MZ ČR a další.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS