Zpráva ze 3. kurzu Univerzitního vzdělávacího centra klinické farmacie (UCKF)

Farmakogenetické poznatky v práci klinického farmaceuta

3. kurz Univerzitního vzdělávacího centra klinické farmacie (UCKF) proběhl v seminární místnosti Botanické zahrady Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové dne 31. října 2014. Byl zaměřen na využití farmakogenetických poznatků v práci klinických farmaceutů. Kurzu se zúčastnilo 26 posluchačů z různých míst České republiky, zájem o účast projevili i studenti a výzkumní pracovníci Farmaceutické fakulty.

Vzdělávací akci zahájil Prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc. odbornou přednáškou věnovanou interindividuální variabilitě ve farmakokinetice a farmakokodynamice léčiv. Blok farmakogenetických přednášek poté uvedl Prof. PharmDr. Petr Pávek, PhD. (FaF UK), který shrnul význam genetického polymorfismu CYP450 izoenzymů v biotransformaci, účinnosti a bezpečnosti léčiv. Zdůraznil význam stanovení individuální variability lékového metabolismu u běžně podávaných léků, např. u metoprololu, tramadolu, psychofarmak, warfarinu, nesteroidních antiflogistik, perorálních antidiabetik, imunosupresiv, aj.

PharmDr. Kristina Pechandová, PhD. (Nemocnice Strakonice) a MUDr. Olga Bartošová, PhD. (1.LF UK a VFN Praha) představily využití farmakogenetických metod v III. a IV. fázi klinického zkoušení léčiv. Na příkladech poukázaly na možnosti individualizace dávkovacích schémat u více jak 20 léčiv, která jsou dostupná lékařům v lékové preskripci- např. u warfarinu dle kombinovaného polymorfismu CYP2C9 izoenzymu a polymorfismu vitamin K-epoxid reduktázy (VKOR), u azathioprinu dle polymorfismu thiopurinmetyltransferázy (TPMT), u clopidogrelu, citalopramu, inhibitorů protonové pumpy, tamoxifenu a dal.léčiv.

Současný dynamický rozvoj farmakogenetických metod předběhl jejich dostupnost v klinické praxi. Zvýšení využití farmakogenetiky v budoucnosti umožní lépe individualizovat farmakoterapii, zejména volbu, dávkování a kombinace léčiv. Farmakogenetické testy vysvětlují pouze část klinické variability v odpovědi na léčiva (např. u warfarinu pouze 55%). Rozvaha klinického farmaceuta nad všemi faktory určujícími klinickou významnost, účinnost a bezpečnost lékového režimu bude stále podstatná, zejména u polymorbidních nemocných užívajících vysoký počet léků nebo u pacientů s častými změnami farmakokinetiky léčiv.

 

Účastníci III. kurzu UCKF „Farmakogenetické poznatky v klinické praxi“, 31. říjen 2014

 

Prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc.
Přednáška "Interindividuální variabilita ve farmakokinetice a farmakodynamice léčiv"

 

Prof. PharmDr. Petr Pávek, PhD.
„Základy farmakogenetiky v práci klinického farmaceuta"

 

PharmDr. Kristina Pechandová, PhD.
„Farmakogenetika v práci klinického farmaceuta- klinické příklady"

 

MUDr. Olga Bartošová (roz. Matoušková), PhD.
„Individualizace dávkovacích schémat s ohledem na výsledky farmakogenetických testů- praktické kazuistiky"

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS