Vzdělávací akce UCKF

Přehled vzdělávacích akcí 2024

 • REGISTRACE na nové vzdělávací akce jsou OTEVŘENY.
 • Podmínky registrace
 • Kurzy jsou ohodnoceny v kontinuálním vzdělávání ČLnK
 • Vedoucí kurzů: doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.

Vzhledem k trvání pandemické situace jsou kurzy UCKF převedeny do odvolání do režimu "online". Platící účastníci obdrží den předem (vždy ve čtvrtek v daném týdnu) link z aplikace Teams pro připojení se ke konkrétnímu kurzu. Pro přidělení bodů v kontinuálním vzdělávání je požadováno připojení se po dobu min. 75 % přednáškového času a vyplnění zkušebních testů na konci vzdělávací akce. Pokyny k platbám a průběhu kurzů UCKF online

KURZ č. 51: Seniorská křehkost a neurologická onemocnění vyššího věku - současné přístupy v individualizované farmakoterapii

 • Termín: 22. 4. 2024 , 10-16 hod.
 • Místo konání: Kurz proběhne ONLINE
 • Stručná anotace: Vyšší věk je provázen úbytkem fyziologických rezerv organismu a postupujícím syndromem seniorské křehkosti, stejně tak i akumulací dalších geriatrických syndromů a onemocnění, ke kterým patří i onemocnění způsobená sníženou kapacitou dopaminergní transmise, např. Parkinsonova choroba nebo syndrom neklidných nohou. Tento vzdělávací kurz vás provede současnými teoretickými poznatky i praktickými zkušenosti se seniory v různých stupních seniorské křehkosti a v druhé části se bude zabývat i pacienty trpícími neurologickými diagnózami spojenými s dysregulací dopaminergní transmise. Seniorská křehkost je definována jako multifaktoriální syndrom, provázený snížením fyziologických rezerv a zvýšenou zranitelností vůči stresovým faktorům a vnějším intervencím, včetně rizikových farmakoterapeutických postupů. Existují různé koncepty seniorské křehkosti, např. koncept fyzické nebo kognitivní křehkosti (tzv. fenotypové křehkosti), popř. koncept kumulativní křehkosti související s počtem, druhem a stupněm komorbidních onemocnění. Vzdělávací kurz přehledně sumarizuje etiopatogenetické příčiny, metody diagnostiky, rizikovost a možnosti prevence seniorské křehkosti a zdůrazní i význam tohoto syndromu v preskripční praxi pro individualizaci lékových režimů ve stáří. Poznatky budou pod vedením přednášejících procvičovány v klinických kazuistikách.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Registrace a program →

KURZ č. 52: Renokardiální, kardiorenální a hepatorenální syndrom - klinický význam a možnosti individualizace lékových režimů

 • Termín: 23. 5. 2024 , 10-16 hod.
 • Místo konání: Kurz proběhne ONLINE
 • Stručná anotace: Kardiorenální, renokardiální a hepatorenální syndrom jsou názvy užívané k popisu syndromů vyjadřujících funkční vztah mezi nedostatečnou funkcí životně důležitých orgánů (srdce, ledvin a jater), jež významně ovlivňují i distribuci, biotransformaci a eliminaci farmak. Vyvolávající patofyziologické mechanismy těchto syndromů nejsou zatím zcela objasněny, i když víme mnohé o příčinách selhávání a dysfunkce jednotlivých životně důležitých orgánů. Klasifikační systém např. kardiorenálního syndromu byl navržen teprve nedávno a rozdělil kardiorenální syndrom do pěti skupin. Nemocní se selháváním srdce vždy trpí určitým stupněm renální dysfunkce, která je prediktorem nepříznivé prognózy, obdobně jako ejekční frakce. Na druhé straně pacienti s renálním selháním ve srovnání se zdravými jedinci výrazně častěji trpí kardiovaskulárními onemocněními, pacienti s hepatálním selháváním různými stupni renálního poškození atd. Tento kurz shrne současné poznatky o kardiorenálním, renokardiálním a hepatorenálním syndromu ve vztahu k jejich etiopatogenezi, možnostem diagnostiky, klasifikaci pacientů do rizikových skupin a popíše provázanost těchto syndromů s budoucími možnostmi lepší individualizace lékových režimů ve stáří. Poznatky budou během kurzu procvičeny v klinických kazuistikách.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Registrace a program →

 

Tento kurz byl podpořen projektem Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách /NETPHARM, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607, který je spolufinancován Evropskou unií.

 

EU

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS