Vzdělávací akce UCKF

Přehled vzdělávacích akcí zima - jaro 2021

 • REGISTRACE na nové vzdělávací akce 2021 jsou OTEVŘENY.
 • Podmínky registrace
 • Kurzy jsou ohodnoceny v kontinuálním vzdělávání ČLnK
 • Vedoucí kurzů: doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.

Vzhledem k trvání nouzového stavu byly kurzy UCKF převedeny do odvolání do režimu "online". Platící účastníci obdrží den předem (vždy ve čtvrtek v daném týdnu) link z aplikace Teams pro připojení se ke konkrétnímu kurzu. Pro přidělení bodů v kontinuálním vzdělávání je požadováno připojení se po dobu min. 75 % přednáškového času a vyplnění zkušebních testů na konci vzdělávací akce.
Pokyny k platbám a průběhu kurzů UCKF online

KURZ č. 34: Novinky v individualizované léčbě při užití KVS léčiv u vybraných kardiovaskulárních onemocnění

 • Termín: 22. 1. 2021, 10-16 hod.
 • Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Zahrada léčivých rostlin, hlavní seminární místnost
 • Stručná anotace: Kardiovaskulární onemocnění patří k nejčastějším příčinám chronické morbidity/polymorbidity a časné mortality. S ohledem na častost rozličných kardiologických diagnóz patří poznatky o racionální farmakoterapii kardiovaskulárních onemocnění a hlavních rizicích KVS léčiv (nežádoucích účincích, lékových interakcích, relativních kontraindikacích atd.) k významným oblastem znalostí klinických farmaceutů. Kurz se zaměří na novinky a individualizované přístupy v terapii hypertenze, ICHS, CHSS a na principy individualizace lékových schémat při užití antitrombotické léčby v chronických i akutních indikacích. Poukáže na časté intervence klinických farmaceutů a časté problémy v neracionálním užití KVS léčiv (nedostatečný screening základních NÚ, pochybení v indikacích a kontrole relativních kontraindikací či v individualizaci dávkovacích schémat u KVS léčiv). Teoretické poznatky budou v závěrečné části kurzu procvičeny v klinických kazuistikách.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Registrace a program →

KURZ č. 32: Specifika geriatrické farmakoterapie - možnosti individualizace lékových schémat ve stáří

 • Termín: 19. 2. 2021 , 10-16 hod.
 • Místo konání: Online forma
 • Stručná anotace: Farmakoterapie ve stáří je v současné době vedena spíše „negeriatricky“, dle principů klasické interní medicíny. Jsou volena standardní léková schémata, která nerespektují geriatrická specifika léčby, což zapříčiňuje časté polékové komplikace u starších nemocných. Volba a dávkování léčiv ve stáří proto vyžadují přísnější individualizaci lékových režimů při znalosti a zohlednění geriatrických symptomů a syndromů, specifických geriatrických dávek a nevhodných lékových kombinací ve stáří. V tomto kurzu budou uceleně shrnuty základní principy racionální geriatrické farmakoterapie (ve specifických indikacích a pro vybrané lékové skupiny). Kurz dále upozorní na zvláštnosti polékových reakcí ve stáří, diagnostické testy zaměřující se na stanovení funkčního stavu seniorů, rozhodnutí o racionální volbě léčiv s ohledem na stupně stařecké křehkosti atd. Komplexní znalosti z racionání geriatrické farmakoterapie budou na konci kurzu procvičeny v interaktivních klinických kazuistikách.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Registrace a program →

KURZ č. 35: Hepatopatie, diagnostické markery a úpravy dávkování léčiv u různých typů a stupňů hepatopatií - ONLINE

 • Termín: 26. 3. 2021 , 10-16 hod.
 • Místo konání: Online forma
 • Stručná anotace: V rámci činnosti klinických farmaceutů patří úpravy dávkování léčiv u různých stupňů hepatálního selhávání a různých typů hepatopatií k častým klinickým intervencím. Tento kurz nejprve představí diagnostické algoritmy podstatné pro rozpoznání různých stupňů a typů hepatálního poškození, upozorní na nejčastější typy hepatopatií a základní specifika léčebných strategií. Dále se podrobněji zaměří na specifika polékové hepatotoxicity. Opomenuty nebudou předpokládané a známé změny farmakokinetiky, farmakodynamiky a změny terapeutické hodnoty léčiv u různých typů hepatopatií a léčiva, jejichž terapeutická hodnota je při hepatopatiích negativně ovlivněna. Probrány budou časté intervence klinických farmaceutů u nemocných s hepatálním postižením a poznatky týkající se interpretace laboratorních markerů a individualizace lékových schémat. Tyto poznatky budou v závěrečné části kurzu také interaktivně procvičeny v klinických kazuistikách.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Registrace a program →

KURZ č. 36: Renokardiální a kardiorenální syndrom v různých klinických stádiích (pokr.) - diagnostika progrese klinického stavu a přístupy v individuálních úpravách lékových režimů

 • Termín: 23. 4. 2021 , 10-16 hod.
 • Místo konání: Online forma
 • Stručná anotace: Tento vzdělávací kurz poskytne hlubší vhled do problematiky kardiorenálního a renokardiálního syndromu a představí posluchačům postupy, jak z diagnostických markerů rozpoznat a odlišit různé formy a různá stádia těchto syndromů. Vzdělávací akce bude zaměřena především na specifika intervencí klinických farmaceutů v jednotlivých stádiích těchto syndromů při individualizaci lékových režimů u různých typů léčiv a různých nemocných. Zazní také otázky související s řešením septických stavů a s individuálními úpravami dávkování u pacientů v kritickém stavu. Kurz je volným pokračováním kurzu UCKF č. 31 z prosince 2020 a v hlubší formě přiblíží a procvičí probírané oblasti. Na klinických kazuistikách v závěrečné části budou přednášené poznatky podrobně procvičeny.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Registrace a program →

EUROAGEISM H2020 project events, May 3-7, 2021

 • May 3-7, 2021
 • Online
 • The EUROAGEISM H2020 project and the University Centre of Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy invite you to:

  3rd EuroAgeism Training School "Perspectives of Ageing in Europe and other countries and new ways to combat ageism"open sessions for practicioners, senior researchers, young researchers and students, May 3-6, 2021, Online

  Discussion Day on "Inappropriate prescribing in older patients in Europe and other countries and availability of medication safety services in different settings of care"open for practicioners, senior and researchers and students, May 7, 2021, Online
 • Registration →

KURZ č. 37: Přehled klinicky významných rizik u různých zástupců ze skupiny antidepresiv a principy individualizace lékových režimů při zohlednění individuální účinnosti, bezpečnosti a nákladové efektivity léčby

 • Termín: 21. 5. 2021 , 10-16 hod.
 • Místo konání: Online forma
 • Stručná anotace: Kurz se zaměří na rizika farmakoterapie (nežádoucí účinky, lékové interakce, relativní a absolutní kontraindikace), které je třeba respektovat při racionální volbě antidepresiv v individualizované léčbě u různých skupin nemocných s různým spektrem komorbidit a různými lékovými režimy. Budou shrnuty nejčastější klinicky významná rizika, monitorování účinnosti a rizik farmakoterapie, přístupy v individualizaci dávek a rozhodovací algoritmy pro záměnu lékových režimů při výskytu polékových reakcí. V jedné z přednášek budou zhodnoceny i ekonomické aspekty související s riziky antidepresivní léčby a význam farmakoekonomických úvah v racionálním nastavení farmakoterapie. Na interaktivních kazuistikách budou poté procvičeny poznatky týkající se účinné, bezpečné a nákladově efektivní farmakoterapie deprese.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Registrace a program →

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS