Vzdělávací akce UCKF

Přehled vzdělávacích akcí zima - jaro 2021

 • REGISTRACE na nové vzdělávací akce 2021 jsou OTEVŘENY.
 • Podmínky registrace
 • Kurzy jsou ohodnoceny v kontinuálním vzdělávání ČLnK
 • Vedoucí kurzů: doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.

Vzhledem k trvání nouzového stavu byly kurzy UCKF převedeny do odvolání do režimu "online". Platící účastníci obdrží den předem (vždy ve čtvrtek v daném týdnu) link z aplikace Teams pro připojení se ke konkrétnímu kurzu. Pro přidělení bodů v kontinuálním vzdělávání je požadováno připojení se po dobu min. 75 % přednáškového času a vyplnění zkušebních testů na konci vzdělávací akce.
Pokyny k platbám a průběhu kurzů UCKF online

KURZ č. 34: Novinky v individualizované léčbě při užití KVS léčiv u vybraných kardiovaskulárních onemocnění

 • Termín: 22. 1. 2021, 10-16 hod.
 • Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Zahrada léčivých rostlin, hlavní seminární místnost
 • Stručná anotace: Kardiovaskulární onemocnění patří k nejčastějším příčinám chronické morbidity/polymorbidity a časné mortality. S ohledem na častost rozličných kardiologických diagnóz patří poznatky o racionální farmakoterapii kardiovaskulárních onemocnění a hlavních rizicích KVS léčiv (nežádoucích účincích, lékových interakcích, relativních kontraindikacích atd.) k významným oblastem znalostí klinických farmaceutů. Kurz se zaměří na novinky a individualizované přístupy v terapii hypertenze, ICHS, CHSS a na principy individualizace lékových schémat při užití antitrombotické léčby v chronických i akutních indikacích. Poukáže na časté intervence klinických farmaceutů a časté problémy v neracionálním užití KVS léčiv (nedostatečný screening základních NÚ, pochybení v indikacích a kontrole relativních kontraindikací či v individualizaci dávkovacích schémat u KVS léčiv). Teoretické poznatky budou v závěrečné části kurzu procvičeny v klinických kazuistikách.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Registrace a program →

KURZ č. 32: Specifika geriatrické farmakoterapie - možnosti individualizace lékových schémat ve stáří

 • Termín: 19. 2. 2021 , 10-16 hod.
 • Místo konání: Online forma
 • Stručná anotace: Farmakoterapie ve stáří je v současné době vedena spíše „negeriatricky“, dle principů klasické interní medicíny. Jsou volena standardní léková schémata, která nerespektují geriatrická specifika léčby, což zapříčiňuje časté polékové komplikace u starších nemocných. Volba a dávkování léčiv ve stáří proto vyžadují přísnější individualizaci lékových režimů při znalosti a zohlednění geriatrických symptomů a syndromů, specifických geriatrických dávek a nevhodných lékových kombinací ve stáří. V tomto kurzu budou uceleně shrnuty základní principy racionální geriatrické farmakoterapie (ve specifických indikacích a pro vybrané lékové skupiny). Kurz dále upozorní na zvláštnosti polékových reakcí ve stáří, diagnostické testy zaměřující se na stanovení funkčního stavu seniorů, rozhodnutí o racionální volbě léčiv s ohledem na stupně stařecké křehkosti atd. Komplexní znalosti z racionání geriatrické farmakoterapie budou na konci kurzu procvičeny v interaktivních klinických kazuistikách.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Registrace a program →

KURZ č. 35: Hepatopatie, diagnostické markery a úpravy dávkování léčiv u různých typů a stupňů hepatopatií - ONLINE

 • Termín: 26. 3. 2021 , 10-16 hod.
 • Místo konání: Online forma
 • Stručná anotace: V rámci činnosti klinických farmaceutů patří úpravy dávkování léčiv u různých stupňů hepatálního selhávání a různých typů hepatopatií k častým klinickým intervencím. Tento kurz nejprve představí diagnostické algoritmy podstatné pro rozpoznání různých stupňů a typů hepatálního poškození, upozorní na nejčastější typy hepatopatií a základní specifika léčebných strategií. Dále se podrobněji zaměří na specifika polékové hepatotoxicity. Opomenuty nebudou předpokládané a známé změny farmakokinetiky, farmakodynamiky a změny terapeutické hodnoty léčiv u různých typů hepatopatií a léčiva, jejichž terapeutická hodnota je při hepatopatiích negativně ovlivněna. Probrány budou časté intervence klinických farmaceutů u nemocných s hepatálním postižením a poznatky týkající se interpretace laboratorních markerů a individualizace lékových schémat. Tyto poznatky budou v závěrečné části kurzu také interaktivně procvičeny v klinických kazuistikách.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Registrace a program →

KURZ č. 36: Renokardiální a kardiorenální syndrom v různých klinických stádiích (pokr.) - diagnostika progrese klinického stavu a přístupy v individuálních úpravách lékových režimů

 • Termín: 23. 4. 2021 , 10-16 hod.
 • Místo konání: Online forma
 • Stručná anotace: Tento vzdělávací kurz poskytne hlubší vhled do problematiky kardiorenálního a renokardiálního syndromu a představí posluchačům postupy, jak z diagnostických markerů rozpoznat a odlišit různé formy a různá stádia těchto syndromů. Vzdělávací akce bude zaměřena především na specifika intervencí klinických farmaceutů v jednotlivých stádiích těchto syndromů při individualizaci lékových režimů u různých typů léčiv a různých nemocných. Zazní také otázky související s řešením septických stavů a s individuálními úpravami dávkování u pacientů v kritickém stavu. Kurz je volným pokračováním kurzu UCKF č. 31 z prosince 2020 a v hlubší formě přiblíží a procvičí probírané oblasti. Na klinických kazuistikách v závěrečné části budou přednášené poznatky podrobně procvičeny.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Registrace a program →

KURZ č. 37: Přehled klinicky významných rizik u různých zástupců ze skupiny antidepresiv a principy individualizace lékových režimů při zohlednění individuální účinnosti, bezpečnosti a nákladové efektivity léčby

 • Termín: 21. 5. 2021 , 10-16 hod.
 • Místo konání: Online forma
 • Stručná anotace: Kurz se zaměří na rizika farmakoterapie (nežádoucí účinky, lékové interakce, relativní a absolutní kontraindikace), které je třeba respektovat při racionální volbě antidepresiv v individualizované léčbě u různých skupin nemocných s různým spektrem komorbidit a různými lékovými režimy. Budou shrnuty nejčastější klinicky významná rizika, monitorování účinnosti a rizik farmakoterapie, přístupy v individualizaci dávek a rozhodovací algoritmy pro záměnu lékových režimů při výskytu polékových reakcí. V jedné z přednášek budou zhodnoceny i ekonomické aspekty související s riziky antidepresivní léčby a význam farmakoekonomických úvah v racionálním nastavení farmakoterapie. Na interaktivních kazuistikách budou poté procvičeny poznatky týkající se účinné, bezpečné a nákladově efektivní farmakoterapie deprese.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Registrace a program →

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS