Vzdělávací akce UCKF

Přehled vzdělávacích akcí podzim-zima 2020

 • REGISTRACE na nové vzdělávací akce 2020 jsou OTEVŘENY.
 • Podmínky registrace
 • Kurzy jsou ohodnoceny v kontinuálním vzdělávání ČLnK
 • Vedoucí kurzů: doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu bude kurz UCKF dne 23.10.2020 převeden na online formu. Účastníci obdrží s předstihem, min 3 dny předem, link z aplikace Teams k připojení se k tomuto kurzu. Převedení dalších kurzů na online formu se bude řídit podle aktuální situace v navazujících měsících.

KURZ č. 32: Specifika geriatrické farmakoterapie - možnosti individualizace lékových schémat ve stáří

 • Termín: 23. 10. 2020 , 10-16 hod.
  Kurz musel být posunut na termín 23. 10. 2020 pro problém přednášejících v původním termínu
  9. 10. 2020.
 • Místo konání: Online forma
 • Stručná anotace: Farmakoterapie ve stáří je v současné době vedena spíše „negeriatricky“, dle principů klasické interní medicíny. Jsou volena standardní léková schémata, která nerespektují geriatrická specifika farmakoterapie a tato praxe zapříčiňuje časté polékové komplikace u geriatrických nemocných. Volba a dávkování léčiv ve stáří vyžadují přísnější individualizaci lékového režimu při znalosti a zohlednění geriatrických symptomů a syndromů, geriatrických dávek a nevhodných lékových kombinací. V rámci kurzu budou uceleně shrnuty základní přístupy racionální geriatrické farmakoterapie pro klinické farmaceuty ve specifických indikacích a pro vybrané lékové skupiny. Kurz bude obsahovat i sdělení o zvláštnostech polékových reakcí ve stáří, o diagnostických testech zaměřujících se na stanovení funkčního stavu seniorů, které mj. též rozhodují o racionální volbě léčiv ve stáří. Některé z teoretických poznatků budou procvičeny v klinických kazuistikách na konci kurzu.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Registrace a program →

KURZ č. 33: Antidepresiva a antipsychotika v individualizované léčbě v různorodých indikacích – moderní přístupy v racionální volbě a dávkování napříč indikacemi a různými věkovými kategoriemi

 • Termín: 13. 11. 2020, 10-16 hod.
 • Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Zahrada léčivých rostlin, hlavní seminární místnost
 • Stručná anotace: Kurz shrne moderní poznatky z oblasti individualizované léčby při volbě antipsychotik, zejména klinicky významné rozdíly v účinnosti, indikačním spektru a v bezpečnosti u jednotlivých účinných látek v rámci lékové skupiny. Zdůrazní rozdíly v těchto parametrech, které by měly být respektovány při individuálním nastavování antipsychotické léčby v klinické praxi. Sdělení se zaměří na specifika volby antipsychotik nejen v různých indikacích, ale i u různých populačních skupin - v pediatrii, ve středním věku a v geriatrii. V návazné přednášce budou zhodnoceny i farmakoekonomické aspekty současné antipsychotické léčby. Teoretické poznatky budou v závěrečné části kurzu procvičeny v klinických kazuistikách.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Registrace a program →

KURZ č. 31: Terapie hepatorenálního a kardiorenálního syndromu – individualizace dávek a racionální přístupy v léčbě

 • Termín: 4. 12. 2020, 10-16 hod.
 • Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Zahrada léčivých rostlin, hlavní seminární místnost
 • Stručná anotace: Hepatorenální syndrom je závažnou komplikací pokročilého onemocnění jater s portální hypertenzí. Jedná se o funkční postižení ledvin, které vzniká následkem vystupňované cirkulační dysfunkce. V rámci prezentace se podíváme na patofyziologické souvislosti, diagnostiku a zejména specifika diagnostiky hyponatrémie u této skupiny pacientů a racionální přístupy v léčbě (pozornost bude soustředěna i na podávání vazopresorů a albuminu). Kardiorenální syndrom je název užívaný k vyjádření funkčního vztahu mezi srdcem a ledvinami, kdy akutní nebo chronická dysfunkce jednoho orgánu může vyvolat akutní nebo chronickou dysfunkci orgánu druhého. Řada nemocných se srdečním selháním trpí určitým stupněm renální dysfunkce, na druhé straně pacienti s renálním onemocněním trpí i kardiovaskulárním onemocněním. V přednáškách zazní patofyziologické mechanizmy vedoucí k rozvoji kardiorenálního syndromu, otázky racionální diagnostiky a zejména otázky týkající se racionálního nastavení farmakoterapie u pacientů s kardiorenálním syndromem. Příklady klinických kazuistik zakončí tento celodenní kurz.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Registrace a program →

KURZ č. 34: Novinky v individualizované léčbě při užití KVS léčiv u vybraných kardiovaskulárních onemocnění

 • Termín: 22. 1. 2021, 10-16 hod.
 • Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Zahrada léčivých rostlin, hlavní seminární místnost
 • Stručná anotace: Kardiovaskulární onemocnění patří k nejčastější příčině chronické morbidity/polymorbidity a k nejčastějším příčinám časné mortality. Rozvoj kardiologie zaznamenal v posledním století velký rozmach, o čemž svědčí i významně prodlužující se délka přežití u mužů a žen celosvětově. S ohledem na častost kardiologických diagnóz patří znalost racionální farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění a znalost hlavních rizik KVS léčiv (nežádoucích účinků a relativních kontraindikací, vyžadujících intervence klinického farmaceuta) i znalost individualizace lékových schémat u KVS léčiv k významným oblastem práce klinických farmaceutů. Kurz se zaměří na přístupy individualizace lékových schémat u některých chronických kardiovaskulárních onemocnění a na nejčastější, přetrvávající problémy v racionálním užití KVS léčiv (na nedostatečný screening základních NÚ, pochybení v indikacích a kontrole relativních kontraindikací či v individualizaci dávkování KVS léčiv). Teoretické poznatky budou v poslední části kurzu procvičeny v klinických kazuistikách.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Registrace a program →

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS