Vzdělávací akce UCKF

Přehled vzdělávacích akcí 2021

 • REGISTRACE na nové vzdělávací akce podzim-zima 2021 jsou OTEVŘENY.
 • Podmínky registrace
 • Kurzy jsou ohodnoceny v kontinuálním vzdělávání ČLnK
 • Vedoucí kurzů: doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.

Vzhledem k trvání nouzového stavu byly kurzy UCKF převedeny do odvolání do režimu "online". Platící účastníci obdrží den předem (vždy ve čtvrtek v daném týdnu) link z aplikace Teams pro připojení se ke konkrétnímu kurzu. Pro přidělení bodů v kontinuálním vzdělávání je požadováno připojení se po dobu min. 75 % přednáškového času a vyplnění zkušebních testů na konci vzdělávací akce.
Pokyny k platbám a průběhu kurzů UCKF online

KURZ č. 38: SOUČASNÉ KLINICKÉ PŘÍSTUPY V TERAPII SRDEČNÍHO SELHÁVÁNÍ, SRDEČNÍCH ARYTMIÍ A RIZIKA LÉČIV PRODLUŽUJÍCÍCH QTc INTERVAL

 • Termín: 15. 10. 2021 , 10-16 hod.
 • Místo konání: Kurz proběhne pravděpodobně pouze ONLINE, v případě konání i fyzické akce v Zahradě léčivých rostlin Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, bude tato možnost upřesněna při komunikaci s přihlášenými účastníky týden před konáním akce
 • Stručná anotace: Racionální farmakoterapie a úprava dávkování léků u pacientů se srdečním selháváním a arytmiemi patří k velmi významným tématům individualizované farmakoterapie na celoevropské úrovni. Kurz přestaví současné přístupy racionální farmakoterapie srdečního selhávání a nejčastějších typů arytmií a individuální rozvahy týkající se dávkování léčiv. Zaměří se i na kardiovaskulární nežádoucí účinky některých běžně indikovaných léků, zejména těch, které mohou negativně ovlivňovat srdeční rytmus a zapříčiňovat až život ohrožující srdeční arytmie nebo akutní srdeční selhání. Jak zvažovat individuální přístupy v léčbě, dynamické změny týkající se klinických parametrů i vývoje výše uvedených kardiovaskulárních onemocnění, jak volit účinné a bezpečné dávky a kombinace indikovaných léků, to bude shrnuto nejen v teoretických přednáškách, ale procvičeno i v klinických kazuistikách na konci vzdělávacího kurzu.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Registrace a program →

KURZ č. 39: RACIONÁLNÍ SYSTÉMOVÁ A LOKÁLNÍ LÉČBA KORTIKOSTEROIDY: SOUČASNÉ INDIKACE, GUIDELINOVÉ A INDIVIDUÁLNÍ KLINICKÉ PŘÍSTUPY

 • Termín: 12. 11. 2021 , 10-16 hod.
 • Místo konání: Kurz proběhne pravděpodobně pouze ONLINE, v případě konání i fyzické akce v Zahradě léčivých rostlin Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, bude tato možnost upřesněna při komunikaci s přihlášenými účastníky týden před konáním akce
 • Stručná anotace: Systémová léčba kortikosteroidy je zatížena řadou polékových komplikací (iontové dysbalance, změny systémového tlaku, gastrotoxicita, CNS nežádoucí účinky, změny metabolismu apod.), které vyžadují individualizovaný přístup v léčbě při užití kortikosteroidů v různých indikacích a rozvahu nad správnou volbou dávky, časování a délky podávání. Také lokální léčba kortikosteroidy má významná rizika a vyžaduje individuální přístup, zejména v dermatologii. Tento vzdělávací kurz shrne současné přístupy a trendy v dávkování, délce podávání a indikačních schématech systémově podávaných kortikosteroidů, míru rizikovosti v různých klinických situacích (od chronických po akutní indikace) v interakci s dalšími, zejména lékovými rizikovými faktory. Současně nastíní principy racionálního a bezpečného užití kortikosteroidů v dermatologii a nejčastější klinické situace, při kterých se lokální léčba kortikosteroidy racionálně užívá. V závěru budou na klinických kazuistikách procvičeny principy individualizace systémové kortikosteroidní léčby v rozličných klinických situacích, při zvažování dalších indikovaných léků.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Registrace a program →

KURZ č. 40: SOUČASNÉ PŘÍSTUPY VE FARMAKOTERAPII DEMENCE A PARKINSONOVY CHOROBY A TRENDY V INDIVIDUALIZACI LÉKOVÝCH SCHÉMAT

 • Termín: 3. 12. 2021 , 10-16 hod.
 • Místo konání: Kurz proběhne pravděpodobně pouze ONLINE, v případě konání i fyzické akce v Zahradě léčivých rostlin Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, bude tato možnost upřesněna při komunikaci s přihlášenými účastníky týden před konáním akce
 • Stručná anotace: Prevalence demence a Parkinsonovy choroby v geriatrické populaci narůstá, jelikož se prodlužuje délka dožití a tato onemocnění jsou velmi častá zejména ve vyšších věkových kategoriích. Změny provázející stárnutí (pokles dopaminergních receptorů, snížená aktivita cholinergního systému apod.) přispívají k vyšší citlivosti seniorů na negativní centrální působení léčiv, z nichž mnohá mohou navodit projevy polékové demence nebo polékového parkinsonismu. Kurz představí současné přístupy v racionální farmakoterapii různých typů demencí a ve správné titraci, volbě léčiv a lékových kombinací u pacientů s demencí a u pacientů s Parkinsonovou chorobou (s i bez přítomnosti demence). Současně se zaměří na nežádoucí polékové reakce související s projevy polékového parkinsonismu a s projevy demencí u často předepisovaných léčiv. Probrány budou principy individualizace lékových schémat u pacientů s demencemi a Parkinsonovou chorobou a možnosti snížení rizika polékových reakcí. V závěru vzdělávací akce si účastníci procvičí přednášené poznatky na klinických kazuistikách.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Registrace a program →

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS