Vzdělávací akce UCKF

Přehled vzdělávacích akcí podzim 2018

 • REGISTRACE na nové vzdělávací akce 2018 jsou OTEVŘENY.
 • Podmínky registrace
 • Kurzy jsou ohodnoceny v kontinuálním vzdělávání ČLnK
 • Vedoucí kurzů: PharmDr. Fialová Daniela, PhD.

KURZ č. 26: Gastroenterologie - role střevního mikrobiomu v GIT a systémových onemocněních, nové směry farmakoterapeutických zásahů, význam pro klinickou farmacii

 • Termín: 12. 10. 2018, 10-16 hod.
 • Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Zahrada léčivých rostlin, hlavní seminární místnost
 • Stručná anotace: Nadčasovým tématem gastroenterologické problematiky v poslední době je diskutovaná role střevního mikrobiomu v patogenezi civilizačních nemocí, jeho propojení s imunitními funkcemi a metabolismem žlučových kyselin (ve vztahu k ateroskleróze, metabolickému syndromu, ale i ke kancerogenezi a riziku rozvoje kolorektálního karcinomu), vztah střevního mikrobiomu k rozvoji alergií, apod. Střevní bakterie významně ovlivňují steroidogenezi (hovoříme o tzv. mikrobiální endokrinologii), funkci hematoencefalické bariéry, podílejí se na regulaci příjmu potravy, na regulaci propustnosti hematoencefalické bariéry a rozvoji anxiózně-depresivních stavů. Téma kurzu přinese nový pohled na systémová onemocnění a jejich etiopatogenezi ve vztahu ke složení a aktivitě střevní mikroflóry. Diskutováno bude propojení aktivity střevní mikroflóry s gastroenterologickými a imunitně podmíněnými onemocněními, současné farmakoterapeutické strategie v léčbě nejčastějších gastrointestinálních onemocnění a nové směry a možnosti terapeutických zásahů.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Registrace a program →

KURZ č. 27: Novinky v individualizované léčbě diabetes mellitus a tyreopatií

 • Termín: 16. 11. 2018, 10-16 hod.
 • Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Zahrada léčivých rostlin, hlavní seminární místnost
 • Stručná anotace: Diabetes mellitus 2. typu jako endokrinologické onemocnění zasahující do řady orgánových funkcí a systémových procesů vyžaduje dostatečnou pozornost klinických pracovníků a kvalitní znalosti dostupných terapeutických postupů. Současně jsou mnohdy indikovány kombinované lékové režimy v přísně individualizované léčbě, šité na míru individuálním potřebám pacienta, ve snaze co nejlépe kompenzovat onemocnění, minimalizovat hypoglykemické příhody a další nežádoucí účinky, rizika cévních a dalších komplikací léčby. V terapeutických schématech se uplatňují různé režimy a kombinace antidiabetik, a to terapie metforminem, deriváty sulfonylurey, inhibitory dipeptidylpetidázy IV, receptorovými agonisty GLP-1, inzulinovými analogy, kombinace s inzulínem, glifloziny a nově i glitazary. Současně je často výskyt diabetu (DM) spojen s výskytem tyreopatií. Diabetes mellitus se vyskytuje u 10–20 % tyreopatií a základem léčby při souběhu obou onemocnění je úprava tyreoidální funkce, která může v časných fázích zabránit vzniku trvalého DM. Hypo a hypertyreóza zhoršují kompenzaci DM a zvyšují rizika dalších onemocnění. Z tohoto důvodu bude téma kurzu UCKF zaměřeno na obě nosologické jednotky a současné možnosti individualizované léčby těchto onemocnění. Budou probrány novinky týkající se vhodnosti a nevhodnosti volby konkrétních antidiabetik, principy individualizace kombinovaných lékových režimů a volby vhodných a rizikových dávkovacích schémat při léčbě těchto onemocnění.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Registrace a program →

KURZ č. 29: Chronické renální selhání - lékové a nelékové příčiny, terapie metabolických a kardiovaskulárních komplikací

 • Termín: 7. 12. 2018, 10-16 hod.
 • Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Zahrada léčivých rostlin, hlavní seminární místnost
 • Stručná anotace: Chronické renální selhání je velmi častou komorbiditou zejména u starších nemocných, kde dle současných evidencí až 50% pacientů ve věku 80 let a více trpí alespoň mírným renálním selháním. Častými příčinami chronického renálního selhání jsou i příčiny lékové. Kurz komplexně přiblíží problematiku chronického renálního selhávání, lékové a nelékové příčiny podílející se na jeho rozvoji a standardní terapeutické přístupy. Jelikož terapie chronického onemocnění ledvin (chronic kidney disease = CKD) spočívá jednak v léčbě základního vyvolávajícího onemocnění, jednak ve zpomalení progrese a v léčbě komplikací, bude na řešení komplikací CDK v přednáškovém kurzu kladen také důraz. Mezi nejčastější komplikace CKD patří minerálové dysbalance, kostní onemocnění, anémie, metabolická acidóza, hyperurikémie a hyperhomocysteinémie . V progresi ledvinných chorob hrají významnou roli i některá kardiovaskulární onemocnění, která se sama mohou podílet na vzniku a progresi CKD. Během semináře budou zmíněny základní patofyziologické procesy vedoucí ke vzniku CKD včetně lékových příčin, hlavní metabolické a kardiovaskulární komplikace onemocnění, základní laboratorní markery a základní farmakoterapeutické přístupy při řešení doprovodných komplikací. Přednášené poznatky budou na závěr procvičeny v interaktivní části.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Registrace a program →

KURZ č. 28: Nesteroidní antiflogistika (NSAID) - komplexní pohled na terapeutické účinky, nežádoucí účinky v kombinované léčbě a risk/benefit terapie

 • Termín: 18. 1. 2019, 10-16 hod.
 • Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Zahrada léčivých rostlin, hlavní seminární místnost
 • Stručná anotace: Nesteroidní antiflogistika patří mezi nejčastěji indikované léky, které mají vysokou terapeutickou hodnotu u řady onemocnění. Přes tyto žádoucí vlastnosti v terapeutických indikacích mají tato léčiva časté systémové nežádoucí účinky na podkladě ovlivnění syntézy prostaglandinů nebo idiosynkratických imunitních reakcí. Indikace NSAID proto musí být uvážlivé, se znalostmi individuální farmakokinetiky a individuálního přínosu a rizik jednotlivých léčiv z této skupiny u konkrétního pacienta při zhodnocení klinických přínosů a rizik léčby. Kurz poskytne široký přehled v oblasti terapeutických vlastností různých, často indikovaných nesteroidních antiflogistik (NSAID), zdůrazní známé i nepříliš známé terapeutické indikace NSAID a poskytne podrobný vhled do rizik farmakoterapie při léčbě těmito léčivy. U gastrointestinálních komplikací přiblíží míru rizikovosti indikace NSAID (v kombinaci s dalšími léčivy, zejména antiagregancii a antikoagulancii), jaké jsou postupy při hodnocení míry rizika před plánovanými diagnostickými výkony (např. při endoskopiích) a jaké strategie volit v různých klinických situacích při minimalizaci rizik farmakoterapie.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Registrace a program →

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS