Vzdělávací akce UCKF

Přehled vzdělávacích akcí 2022

 • REGISTRACE na nové vzdělávací akce únor - červen 2022 jsou OTEVŘENY.
 • Podmínky registrace
 • Kurzy jsou ohodnoceny v kontinuálním vzdělávání ČLnK
 • Vedoucí kurzů: doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.

Vzhledem k trvání pandemické situace jsou kurzy UCKF převedeny do odvolání do režimu "online". Platící účastníci obdrží den předem (vždy ve čtvrtek v daném týdnu) link z aplikace Teams pro připojení se ke konkrétnímu kurzu. Pro přidělení bodů v kontinuálním vzdělávání je požadováno připojení se po dobu min. 75 % přednáškového času a vyplnění zkušebních testů na konci vzdělávací akce.
Pokyny k platbám a průběhu kurzů UCKF online

KURZ č. 41: Interpretace laboratorních markerů v klinické praxi

 • Termín: 25. 2. 2022 , 10-16 hod.
 • Místo konání: Kurz proběhne ONLINE
 • Stručná anotace: Intepretace laboratorních markerů patří k základním dovednostem při diagnostice onemocnění, hodnocení progrese klinických problémů i při monitorování účinnosti a rizik řady farmakoterapeutických postupů. K pokročilým znalostem patří i schopnost odhadu dynamiky a vzájemné souvztažnosti laboratorních a klinických výsledků. Kurz přiblíží posluchačům pokročilé intepretace většiny běžně dostupných základních laboratorních vyšetření, úskalí při jejich intepretaci a možnost využití dostupných laboratorních a klinických markerů v rozvahách nad účinností a bezpečností léčiv a lékových postupů. Umožní posluchačům procvičit si všechny poznatky pod vedením zkušených přednášejících i na modelových klinických kazuistikách.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Registrace a program →

KURZ č. 42: Antibiotická politika nemocnice a individualizované přístupy při volbě lékových schémat v antibiotické léčbě

 • Termín: 25. 3. 2022 , 10-16 hod.
 • Místo konání: Kurz proběhne ONLINE
 • Stručná anotace: Vzdělávací kurz bude zaměřen na novinky v antibiotické léčbě u nejčastějších infekčních onemocnění řešených v nemocniční i ambulantní praxi. Umožní posluchačům podrobný náhled do antibiotické politiky nemocnice a procesů, které jsou v kompetenci klinického farmaceuta při zajišťování bezpečného a účinného užití antibiotik v nemocničním i ambulantním prostředí. Zprostředkuje také aktuální náhled na situaci v ČR týkající se původců nejčastějších infekčních onemocnění a posílí znalosti posluchačů v oblasti hlavních léčebných strategií u běžně užívaných antibiotik. V kurzu si posluchači procvičí různé postupy individuálních rozvah při volbě dávek a dávkovacích režimů u nejčastěji podávaných antibiotik na modelových příkladech a klinických kazuistikách.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Registrace a program →

KURZ č. 43: Léčba epilepsií a neuropatických bolestí - racionální přístupy, účinnost a bezpečnost

 • Termín: 22. 4. 2022 , 10-16 hod.
 • Místo konání: Kurz proběhne ONLINE
 • Stručná anotace: Volba antiepileptik v častých klinických indikacích, zejména v terapii epilepsií a neuropatických bolestí, vyžaduje správná rozhodnutí týkající se výběru vhodného antiepileptika, monitorování jeho účinnosti a bezpečnosti a individuální rozhodnutí nad vhodným nastavením kombinovaných lékových režimů. Kurz se zaměří na principy racionální volby lékových schémat v terapii epilepsií a neuropatických bolestí a umožní předání klinických zkušeností neurologů s účinností a bezpečností různých strategií při léčbě epilepsií a neuropatických bolestí. Probírané poznatky budou procvičeny i v klinických kazuistikách.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Registrace a program →

KURZ č. 44: Interpretace výsledků terapeutického monitorování u nejčastěji indikovaných rizikových léčiv

 • Termín: 20. 5. 2022 , 10-16 hod.
 • Místo konání: Kurz proběhne ONLINE
 • Stručná anotace: Kurz bude věnován specifickým přístupům v intepretacích lékových hladin u léčiv s nízkým terapeutickým indexem ze skupiny antibiotik i z jiných lékových skupin, se zaměřením zejména na aminoglykosidy, vankomycin, digoxin, teofylín, amiodaron, některá antiepileptika a azolová antimykotika. Cílem kurzu bude shrnout podmínky správného odběru vzorků pro terapeutické monitorování léčiv, klinické faktory významně ovlivňující výsledek TDM, odhady dynamiky změn, vývoje plazmatických koncentrací a klinické situace ovlivňující správnost interpretace výsledků TDM. V interaktivních částech budou využity kazuistiky z klinické praxe k procvičení znalostí.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Registrace a program →

KURZ č. 45: Revmatologická onemocnění - účinnost a bezpečnost farmakoterapeutických postupů a moderních přístupů biologické léčby

 • Termín: 17. 6. 2022 - změna termínu na 4. 11. 2022 , 10-16 hod.
 • Místo konání: Kurz proběhne ONLINE
 • Stručná anotace: Kurz shrne různorodé terapeutické přístupy v léčbě nejčastějších revmatických onemocnění, jejich klinickou účinnost a bezpečnost a evidence současných klinických studií týkající se přínosu a rizik běžně podávaných farmakoterapeutických postupů. Cílem kurzu bude přiblížit i novinky z oblasti biologické léčby revmatických onemocnění a současné poznatky týkající se účinnosti a bezpečnosti biologik dostupných na farmaceutickém trhu pro léčbu revmatických onemocnění. Přednášené poznatky budou v interaktivních částech kurzu procvičeny v klinických kazuistikách.
 • Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.
 • Registrace a program →

50. Evropské sympozium klinické farmacie

 • Termín: 19.–21. říjen 2022
 • Místo konání: Praha
 • Stručná anotace: Odborný obsah sympozia bude zaměřen na problematiku stárnutí populace, vysoce individualizovanou farmakoterapii ve stáří a podporu rozvoje klinicko-farmaceutických služeb v různých prostředích zdravotní péče. Vědecký program bude zahrnovat plenární přednášky, minisympozia, workshopy, ústní sdělení, posterové prezentace, posterová diskusní fóra a různorodé networkingové aktivity.
 • Podrobnosti →

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS