Cíle vzdělávacího centra

  1. KVALITNÍ SPECIALIZAČNÍ A KONTINUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU KLINICKÁ FARMACIE
  2. ROZVOJ OBORU KLINICKÁ FARMACIE
  3. TRANSFER MODERNÍCH VĚDECKO-VÝZKUMNÝCH POZNATKŮ A KLINICKÝCH ZKUŠENOSTÍ
  4. PROPOJENÍ VZDĚLÁVÁNÍ PREGRADUÁLNÍHO, SPECIALIZAČNÍHO A KONTINUÁLNÍHO V OBORU KLINICKÁ FARMACIE
  5. ROZVOJ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI KLINICKÝMI OBORY
  6. POSÍLENÍ SPOLUPRÁCE FARMACEUTICKÉ FAKULTY S KLINICKOU PRAXÍ
  7. INTENZIVNÍ ROZVOJ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

CÍL I/ Kvalitní specializační a kontinuální vzdělávání v oboru klinická farmacie

Cílem Univerzitního vzdělávacího centra klinické farmacie je organizovat kvalitní vzdělávání pro farmaceuty zařazené do specializační odborné přípravy v oboru klinická farmacie a farmaceuty v kontinuálním vzdělávání. Cílem je také zvyšovat kvalitu péče o pacienty v České republice. Akce Univerzitního vzdělávacího centra jsou otevřeny k účasti i dalším zdravotnickým pracovníkům (lékařům, sestrám, atd.) se zájmem o přednášenou problematiku.

Vzdělávací moduly jsou zaměřeny na racionální farmakoterapii, lékové problémy, medicínu založenou na důkazech, diagnostiku polékových reakcí, řešení lékových problémů souvisejících s farmakoterapií,  farmakogenetiku, aplikovanou farmakologii, terapeutické monitorování léčiv a další oblasti racionální farmakoterapie.

CÍL II/ Rozvoj oboru klinická farmacie

Cílem Univerzitního vzdělávacího centra klinické farmacie je rozvoj oboru klinická farmacie na národní úrovni organizací kvalitního vzdělávání a úzká spolupráce univerzitní platformy s klinickou praxí a klinickými pracovišti. Cílem vzdělávacího centra je i pokračující intenzivní rozvoj mezinárodní spolupráce a podpora rozvoje oboru klinická farmacie na mezinárodní úrovni (viz bod VII).

CÍL lII/ Transfer moderních vědecko-výzkumných poznatků a klinických zkušeností

Cílem vzdělávacího centra je prosazovat moderní přístupy a směřování výuky v oboru klinická farmacie a přímý transfer vědecko-výzkumných poznatků a nových klinických zkušeností do přednáškových modulů. Centrum angažuje k přednáškám interní a externí lektory s atestací v oboru klinická farmacie nebo s atestací v jiných klinických oborech, dlouholetou klinickou a vědecko-výzkumnou zkušeností a kvalitní přednáškovou činností.

CÍL IV/ Propojení vzdělávání pregraduálního, specializačního a kontinuálního v oboru klinická farmacie

Cílem centra je organizovat vzdělávací akce na postgraduální úrovni (otevřené účasti kolegům ve specializační odborné přípravě a v kontinuálním vzdělávání i dalším zdravotnickým pracovníkům) a propojovat nejnovější poznatky a směry výuky mezi pregraduálním, specializačním a kontinuálním vzděláváním v oboru klinická farmacie na národní a mezinárodní úrovni.

CÍL V/ Rozvoj interdisciplinární spolupráce s dalšími klinickými obory

Cílem univerzitního vzdělávacího centra klinické farmacie je rozvíjet interdisciplinární spolupráci s odborníky dalších farmaceutických, lékařských a nelékařských oborů při prosazování racionální farmakoterapie a posilovat vzájemnou spolupráci na úrovni výuky a v klinické praxi mezi klinickými farmaceuty, farmaceuty a lékaři.

CÍL VI/ Posílení spolupráce Farmaceutické fakulty s klinickou praxí

Cílem vzdělávacího centra je rozvíjet spolupráci univerzitní platformy s klinickou praxí v lůžkové a ambulantní sféře a aktivně zapojovat do vzdělávacích akcí externí školitele z farmaceutického terénu.

CÍL VII/ Intenzivní rozvoj mezinárodní spolupráce

Cílem univerzitního vzdělávacího centra je intenzivní rozvoj mezinárodní spolupráce v oboru klinická farmacie, organizace mezinárodních akcí s účastí zahraničních odborníků a úzká spolupráce s mezinárodními organizacemi podporujícími rozvoj klinické farmacie a farmaceutické péče.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS