Trombofilní a proagregační stavy, antikoagulancia a antiagregancia - profylaktická a kauzální léčba, možnosti individualizace lékových schémat

KURZ č. 25 (4650125)

Termín: 22. 6. 2018, 10-16 hod 
Místo konání: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Zahrada léčivých rostlin, hlavní seminární místnost
Anotace: Antikoagulancia a antiagregancia patří k velmi často indikovaným léčivům v klinické praxi, a to profylakticky i terapeuticky. Řada farmakokinetických, farmakodynamických i klinických specifik musí být respektována při volbě správné antikoagulační a antiagregační léčby za různých situací. Pro vhodnou volbu antikoagulačního nebo antiagregačního režimu je nezbytná znalost racionálního užití různých léčiv v různých lékových režimech, respektování interakcí lék-nemoc při odlišné polymorbiditě a volba dávkovacích schémat ve vztahu k závažnosti onemocnění, adherenci a rizikovosti pacienta. Kurz shrne odlišné přístupy v racionální antiagregační a antikoagulační léčbě a zaměří se podrobně na nejčastěji indikovaná antikoagulancia (warfarin, NOACs, LMWH a heparin). Přednášky poukáží na konkrétních příkladech, za jakých klinických situací je vhodné volit více individuální přístup při indikacích antiagregancií a antikoagulačních léčiv.
Program:  
10.00 Úvod
10.00 - 11.45 Antiagregancia a antiagregační léčba v profylaxi a terapii- možnosti individualizace lékových schémat
Doc. MUDr. Zoltán Palúch, MBA, PhD.
Ústav farmakologie, 2. Lékařská fakulta UK, Praha
11.45 - 12.00 Přestávka na kávu
12.00 - 13.45 Antikoagulancia v současné terapii a možnosti individualizace lékových režimů
prim. MUDr. Kessler
Oddělení hematologie a trasfúziologie, Nemocnice Pelhřimov
13.45 - 14.15 Přestávka na oběd
14.15 - 16.00 Racionální antiagregační a antikoagulační léčba- kazuistiky
prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
Katedra sociální a klinické farmacie FaF UK
 

Informace pro posluchače v předatestační přípravě:
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS