Zpráva z 5.kurzu Univerzitního vzdělávacího centra klinické farmacie (UCKF)

Polékové reakce v klinické praxi

5. kurz Univerzitního vzdělávacího centra klinické farmacie dne 5.12.2014 byl věnován lékovým problémům v klinické praxi a roli klinických farmaceutů a lékárníků v péči o pacienty.

V úvodním sdělení PharmDr. Josef Malý, PhD. představil základní koncept farmaceutické péče a využití různých typů revizí v práci klinických farmaceutů a lékárníků. Dle klasifikace PCNE- Pharmaceutical Care Network of Europe- zahrnují lékové revize jak jednoduché posouzení lékového režimu bez znalosti klinických dat a osobních údajů pacienta, tak lékové revize vyžadující podrobné znalosti klinického farmaceuta, dostupnost nezbytných klinických údajů a rozhovor s pacientem při odebrání osobní lékové anamnézy a edukaci nemocného (po formulaci závěrů ve spolupráci s ošetřujícím lékařem). Dr. Malý upozornil na nejednotnost klasifikace lékových rizik a praktické sjednocení pojmů pod označení „DRP“- „drug-related problems“, v českém překladu „lékové problémy“. Na příkladech z klinické praxe představil doporučovanou klasifikaci „DRPs“ a softwarový program vyvinutý Katedrou sociální a klinické farmacie FaF UK k hodnocení a dokumentaci lékových problémů.

PharmDr. Martin Doseděl, PhD. hovořil o nejčastějších lékových problémech provázejících podávání kardiovaskulárních léčiv a na vybraných kazuistikách poukázal na využití přednášených poznatků v jednoduchých lékových revizích i při podrobném posouzení lékových režimů klinickými farmaceuty.

Prof. PharmDr. Petr Pávek, PhD. se věnoval „Klinicky významným interakcím léků s potravními doplňky“. Zdůraznil, že potravní doplňky legislativně spadají pouze pod kontrolu Státní zemědělské a potravinářské inspekce, mohou ale vstupovat do velmi významných interakcí s předepisovanými léky a je třeba jim v klinické praxi věnovat dostatečnou pozornost. V přednášce poukázal zejména na interakce potravních doplňků na transportních kariérech a jaterních a střevních izoenzymech cytochromu P450, např. klinicky významnou indukci CYP2C19 a CYP3A4 při podávání ginkgo biloby s poklesem účinnosti omeprazolu a dalších významných substrátů, inhibiční vliv klanoprašky u substrátů CYP3A4 izoenzymu i závažné interakce třezalky tečkované na úrovni enzymatické indukce s celkovými anestetiky, některými antiepileptiky a jinými substráty CYP3A4. Zdůraznil i farmakodynamické interakce potravních doplňků s léky, např. vystupňování hemorrhagické aktivity při podávání standardizovaného extraktu z ginkgo biloby a současném užití antiagregancií, nesteroidních antiflogistik a antikoagulancií.

V závěrečné přednášce PharmDr. Petr Červený, PhD. shrnul nejčastější lékové chyby a principy racionálního užití gastrointestinálních léčiv, zejména inhibitorů protonové pumpy (PPI), H2-blokátorů, antacid, sulpiridu, prokinetik a léčiv v terapii nespecifických střevních zánětů. Hovořil o podávaných lékových schématech, volbě PPI dle stratifikace rizikovosti pacienta (např. při duální antiagregaci), o dávkování PPI u specifických populací (vyšším dávkování omeprazolu u kojenců a malých dětí pro vystupňovanou aktivitu CYP2C19 a CYP3A4) a o specifických indikacích některých léčiv při poruchách GITu (např. užití nízkodávkového sulpiridu v léčbě psychofunkčních poruch horního i dolního gastrointestinálního traktu).

O účast na kurzu, který byl provázen bohatými diskusemi, projevili zájem kliničtí farmaceuté i lékárníci. Farmaceutická péče staví na kvalitních znalostech klinické farmacie a začíná se i díky rozvoji pregraduální výuky stále více uplatňovat v klinické praxi. Znalosti klinické farmacie a farmaceutické péče jsou na Farmaceutické fakultě UK pregraduálně cvičeny v rámci předmětů Klinická farmacie, Klinická farmacie-léková rizika a Farmaceutická péče. Díky existenci Univerzitního vzdělávacího centra pro specializační a kontinuální vzdělávání budou tyto poznatky dále prohlubovány i na postgraduální úrovni.

 

Fotografie
5. kurzu UCKF se zúčastnili kliničtí farmaceuté a lékárníci se zájem o rozvoj klinické farmacie a farmaceutické péče

 

Fotografie
PharmDr. Josef Malý, PhD.- odborná přednáška “Klasifikace lékových problémů a příklady v klinických kazuistikách”

 

Fotografie
PharmDr. Martin Doseděl, PhD.- odborná přednáška “Lékové problémy při užití kardiovaskulárních léčiv a jejich řešení”

 

Fotografie
Prof. PharmDr. Petr Pávek, PhD. představil „Klinicky významné interakce léků s potravními doplňky“

 

Fotografie
PharmDr. Petr Červený, PhD. shrnul „Problematiku nežádoucích účinků a možnosti individualizace léčebných schémat u gastrointestinálních léčiv“

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS