Antidepresiva a antipsychotika v individualizované léčbě v různorodých indikacích – moderní přístupy v racionální volbě a dávkování napříč indikacemi a různými věkovými kategoriemi

KURZ č. 33 (4650133)

Termín: 13. 11. 2020, 10-16 hod 
Místo konání: Vzhledem k trvání nouzového byly kurzy UCKF převedeny do odvolání do režimu "online". Platící účastníci obdrží den předem (vždy ve čtvrtek v daném týdnu) link z aplikace Teams pro připojení se ke konkrétnímu kurzu. Pro přidělení bodů v kontinuálním vzdělávání je požadováno připojení se po dobu min. 75 % přednáškového času a vyplnění zkušebních testů na konci vzdělávací akce.
Anotace: Odborný garant: PharmDr. Hana Kotolová, Ph.D.
Farmaceutická fakulta VFU Brno

Kurz shrne moderní poznatky z oblasti individualizované léčby při volbě antipsychotik, zejména klinicky významné rozdíly v účinnosti, indikačním spektru a v bezpečnosti u jednotlivých účinných látek v rámci lékové skupiny. Zdůrazní rozdíly v těchto parametrech, které by měly být respektovány při individuálním nastavování antipsychotické léčby v klinické praxi. Sdělení se zaměří na specifika volby antipsychotik nejen v různých indikacích, ale i u různých populačních skupin - v pediatrii, ve středním věku a v geriatrii. V návazné přednášce budou zhodnoceny i farmakoekonomické aspekty současné antipsychotické léčby. Teoretické poznatky budou v závěrečné části kurzu procvičeny v klinických kazuistikách.
Program:  
10.00 - 10.10 Úvod
 
10.10 - 12.00

Základy klinické farmakologie antidepresiv a antipsychotik

Antipsychotika a metabolický syndrom

PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.
Farmaceutická fakulta, MU, Brno
 
12.00 - 13.00 Přestávka na kávu
 
13.00 - 13.50

Depotní antipsychotika a systém úhrady v ČR
PharmDr. Bc. Ivana Minarčíková, Ph.D.
Farmaceutická fakulta, Masarykova Univerzita, Brno

13.50 - 14.00 Dotazy, technická přestávka
 
14.00 - 15.50

Afektivní poruchy a jejich léčba, léčba psychotických poruch

Kazuistiky

Doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno,
Farmaceutická fakulta, MU, Brno

 
15.50 - 16.00 Diskuse – zakončení kurzu
 
 

Informace pro posluchače v předatestační přípravě:
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS