Slavnostní zahájení Univerzitního vzdělávacího centra klinické farmacie

Účinnost a bezpečnost farmakoterapie, interindividuální variabilita v odpovědi na léčiva

Dne 25. září 2014 proběhlo v Botanické zahradě Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové od 9 do 16 hod slavnostní zahájení činnosti a první kurz  Univerzitního vzdělávacího centra klinické farmacie (UCKF) pro specializační a kontinuální vzdělávání.

V úvodním uvítání pozdravil děkan Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, PhD. přítomné účastníky a hosty a poděkoval odborným pracovníkům UCKF a administrativním oddělením fakulty za přípravné práce při vzniku centra, které byly realizovány. Vyjádřil i poděkování Katedře sociální a klinické farmacie FaF UK a Sekci klinické farmacie ČFS ČLS JEP za dlouholetou spolupráci s fakultou a za organizaci podzimních Sympozií klinické farmacie René Macha (nyní XV. ročník) a Pracovních dní klinické farmacie (XVIII. ročník).

 

Zahájení činnosti a prvního kurzu Univerzitního vzdělávacího centra KF (UCKF), 25.9.2014, Botanická zahrada FaF UK v Hradci Králové zleva: děkan FaF UK Doc. T. Šimůnek, proděkan pro vnější vztahy fakulty a transfer technologií Prof. A.Hrabálek a vedoucí odb.prací UCKF PharmDr. D.Fialová, PhD.

 

Děkan FaF UK popřál hodně úspěchů a sil v rozvoji centra a vyjádřil podporu těmto aktivitám, které budou dále rozvíjet specializační a kontinuální vzdělávání v oboru klinická farmacie a interdisciplinární spolupráci farmaceutů a lékařů. UCKF přišel budoucí úspěchy popřát i emeritní děkan a současný proděkan pro vnější vztahy fakulty a transfer technologií Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., který dlouhodobě podporuje rozvoj klinické farmacie. Vyjádřil přesvědčení, že existence centra přispěje k rychlejšímu šíření nejnovějších poznatků a zkušeností do klinické praxe a k posílení role Univerzity na poli specializačního a kontinuálního vzdělávání v klinické farmacii.

 

 

Vedoucí odborných prací UCKF - PharmDr. Daniela Fialová, PhD. - uvítala čestné hosty a účastníky a poděkovala vedení fakulty za podporu při vzniku centra.  Představila i odborný tým, který se podílí na náplni vzdělávacích akcí, a uvítala spolupracující pracovníky za FaF VFU Brno PharmDr. Bc. Hanu Kotolovou, PhD. a PharmDr. Kateřinu Horskou, PhD., které přijely na slavností otevření UCKF za brněnskou fakultu. Předány byly i pozdravy pana děkana FaF VFU, který se akce nemohl osobně zúčastnit vzhledem k zahraniční pracovní cestě. Dr. Fialová poděkovala i za práci pro obor klinická farmacie dvěma hlavním osobnostem oboru- prof. RNDr. Dr.h.c. Jaroslavu Květinovi, DrSc. a prof. RNDr. Jiřímu Vlčkovi, CSc., kteří významně rozvíjeli a dále rozvíjejí klinickou farmacii a podpořili snahu založit Univerzitní vzdělávací centrum klinické farmacie. Uvedla, že obě osobnosti reprezentují dvě významné epochy klinické farmacie - zrod oboru klinická farmacie z klinické farmakologie (prof. Květina) a rozvoj oboru s posunem zdravotní péče k bezpečnosti farmakoterapie a pacienta, k multidisciplinární spolupráci a k využití poznatků nejen aplikované farmakologie, ale i aplikované farmakoepidemiologie, klinické biochemie, farmakoekonomiky, farmakoinformatiky a dalších pomocných disciplín v péči o nemocného (prof. Vlček). Současně uvedla, že UCKF nabízí ve svých vzdělávacích aktivitách kurzy posilující znalosti v těchto oblastech, potřebné k praktikování klinické farmacie v lůžkové i ambulantní sféře (viz www.faf.cuni.cz/uckf). Vzdělávací centrum je otevřeno mezioborové spolupráci se všemi zdravotnickými pracovníky, odbornými sekcemi a společnostmi. Nabízí možnost spolupráce při realizaci přednášek kolegům z terénu- externím lektorům (přes registrace na webových stránkách) a plánuje možnost smluvní spolupráce s pracovišti v terénu, která budou mít zájem o intenzivnější spolupráci s akademickou sférou.

 

Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. Odborná přednáška:  „Bezpečnost farmakoterapie - populační a individuální riziko, nástroje k hodnocení racionality léčby“

 

Zahájení činnosti UCKF a prvního kurzu se zúčastnilo 52 kolegů, někteří účastníci přijeli ze vzdálených míst České republiky. Vynikající atmosféru akce podpořili i živé a zajímavé přednášky hlavních přednášejících- Prof. Vlčka (přednáška pod názvem „Bezpečnost farmakoterapie - populační a individuální riziko, nástroje k hodnocení racionality léčby“, oživená klinickými kazuistikami), prof. Květiny (přednáška „Individualizovaná farmakoterapie- predikční systematika“ s výborným přehledem absorpčních mechanismů zasahujících do účinnosti a účinnosti a bezpečnosti léčiv, jejíž pokračování čeká posluchače na kurzu UCKF 31.10.2014 ) a Dr. Fialové (přednáška „Změna terapeutické hodnoty léků ve stáří- specifika dávkovacích schémat u seniorů, vliv polyfarmakoterapie a multimorbidity“, shrnující význam nových poznatků racionální geriatrické farmakoterapie v rozvoji klinické farmacie).

 

Prof. RNDr. Dr.h.c. Jaroslav Květina, DrSc. Odborná přednáška „Individualizovaná farmakoterapie- predikční systematika“

 

Akce se zúčastnili i další významné osobnosti klinické farmacie jako např. prof. RNDr. Ludmila Kameníková, DrSc, která dříve věnovala velké úsilí udržení oboru klinická farmacie na předatestační úrovni, PharmDr. Helena Rotterová (v historii oboru druhá praktikující klinická farmaceutka v ČR, nyní vedoucí NL VFN Praha a předsedkyně Sekce nemocničních lékárníků ČFS ČLS JEP), PharmDr. Milada Halačová, PhD. a její kolegové (vedoucí Oddělení klinické farmacie Nemocnice na Homolce, Praha, která významně podpořila a dále podporuje rozvoj specializačního vzdělávání v oboru klinická farmacie), PharmDr. Eva Šimečková (prim. Oddělení centrálních laboratoří, Nemocnice Strakonice, která se angažuje v interdisciplinární spolupráci při rozvoji klinické farmacie), Doc. PharmDr. Petr Pávek, PhD. (předseda Oborové rady klinická farmacie), odborní pracovníci Katedry sociální a klinické farmacie FaF UK (PharmDr. Josef Malý, PhD., PharmDr. Martin Doseděl, PhD. a dal.), Mgr. Martina Maříková (současná vedoucí SKF IPVZ, zástupce za ČOSKF) a další kolegové. Přednáškové odpoledne ukončila interaktivní část moderovaná prof. Vlčkem a Dr. Fialovou s využitím hlasovacích zařízení k procvičení znalostí.

Zahajovací kurz UCKF proběhl ve vynikající odborné atmosféře a z reakcí účastníků je zřejmé, že se do Hradce budou rádi vracet.

Těšíme se na shledání na dalších akcích UCKF a na intenzivnější spolupráci univerzitní platformy s farmaceutickým terénem.
 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS