Zpráva z kurzu UCKF č. 31: „Terapie hepatorenálního a kardiorenálního syndromu – individualizace dávek a racionální přístupy v léčbě“

Kurz Univerzitního centra klinické farmacie (UCKF), který se konal dne 4. prosince 2020, byl věnován tématu „Terapie hepatorenálního a kardiorenálního syndromu-individualizace dávek a racionální přístupy v léčbě“. Tato celodenní akce složená z expertních sdělení a interaktivního řešení kazuistik přilákala 27 účastníků z řad klinických farmaceutů praktikujících v různých zdravotnických zařízení České republiky i posluchače z řad lékařů a postgraduálních studentů.  

Účastníky kurzu přivítala vedoucí UCKF doc. Fialová a informovala je o plánovaných aktivitách a kurzech v novém roce 2021. Poté následovaly přednášky dvou vyzvaných přednášejících, MUDr. Halimy Gottfriedové, CSc., expertky z oblasti hepatologie a transplantologie z Institutu pro Klinickou a Experimentální Medicínu (IKEM) v Praze a prof. MUDr. Sylvie Dusilové-Sulkové, DrSc., přednostky dialyzačního oddělení Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. Dr. Gottfriedová se věnovala podrobně klinickým a laboratorním markerům hepatorenálního syndromu, vlivu AKI („Acute Kidney Injury“) na prognózu nemocných s hepatálním selháváním a individuálním intepretacím klinických a laboratorních vyšetření. Ve své přednášce probrala hlavní rizikové faktory a rizikové situace (např. akutní bakteriální peritonitídu), ovlivňující prognózu nemocných, a racionální farmakoterapeutické i nefarmakologické přístupy. Zmínila individuální indikační schémata albuminu a terlipressinu, situace, kdy indikovat a neindikovat (a jak racionálně nastavit) diuretickou léčbu, kdy a za jakých situací hodnotit hladiny natrémie, Ckr, cystatinu atd. Po přednášce následovala bohatá 30ti minutová diskuse, která poukázala na velký zájem posluchačů o danou problematiku a kterou ukončil pouze limitovaný čas.

Vyzvané přednášky pokračovaly tématem prof. Dusilové-Sulkové, která se věnovala opět hlavním klinickým a laboratorním markerům kardiorenálního a renokardiálního syndromu u akutních a chronických forem, záchranným a rizikovým strategiím a zdůraznila na konkrétních příkladech roli časné diagnostiky, správné intepretace klinických a laboratorních výsledků a význam interdisciplinární spolupráce kardiologů, nefrologů a klinických farmaceutů. Poukázala na skutečnost, že jednotlivé syndromy bývají v praxi chybně rozpoznány a léčeny, což může vést k akutnímu renálnímu nebo kardiálnímu selhání a úmrtí pacienta. Diskuse navazující na tuto přednášku byla opět bohatá a týkala se kromě upřesňujících dotazů z oblasti diagnostiky i přístupů v individuální volbě a dávkování vybraných léčiv.

Po obědové pauze se interaktivního procvičení znalostí na kazuistikách ujaly klinické farmaceutky, a to PharmDr. Eliška Dvořáčková, Ph.D., z Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Františku v Praze a PharmDr. Drahomíra Stará, z Oddělení klinické farmacie v Nemocnici Kolín. Na ukázce pacienta s hepatálním selháváním a portální hypertenzí procvičila Dr. Stará s účastníky principy volby vhodných lékových alternativ a úprav dávkování léčiv u hepatálního selhávání. Druhá kazuistika prezentovaná Dr. Dvořáčkovou poukázala na intervence klinického farmaceuta v akutní péči (u nemocného v akutním septickém stavu) i na volbu léčiv v postakutní fázi. DR. Dvořáčková procvičila s posluchači poznatky, které zazněly v přednášce prof. Sulkové o kardiorenálním a renokardiálním syndromu. Probrána byla jak křehká rovnováha mezi stavem hyperhydratace a dehydratace, tak i rozvahy nad vhodným dávkováním diuretické léčby, úpravami dávek antikoagulační terapie a dalších léků a principy převodu pacienta z chronické medikace na akutní a postakutní.

Posluchači byli prezentovanými sděleními nadšeni a vyžádali si pokračování dané problematiky i podrobnější rozebrání intervencí v dalším návazném kurzu UCKF v dunu 2021. Tento kurz se bude více věnovat intervencím klinických farmaceutů v intenzivní péči.

V online prostředí se tak v prosinci 2020 podařilo pod UCKF uskutečnit tento velmi zajímavý kurz, kombinující výborné expertní přednášky s bohatými interaktivními diskusemi nad kazuistikami. V porovnání s minulými léty vystoupení klinických farmaceutek poukázala na skutečnost, že klinická farmacie se v současném terénu dynamicky rozvíjí a řada kolegů se věnuje již individualizaci lékových režimů u velmi komplikovaných nemocných v intenzivní péči.

Zájemce o účast na kurzech UCKF srdečně zveme na další vzdělávací akce v roce 2021 a těšíme se na shledání! (www.faf.cuni.cz/uckf)


Informace o přednášejících kurzu č. 31

Fotoprof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Vedoucí lékařka Hemodialyzačního střediska a oboru nefrologie ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Vystudovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy (nyní 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy) a po promoci pracovala na Interním oddělení Strahov Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. Lékařské fakulty UK. Nejprve zde působila jako sekundární lékařka, později jako vedoucí lékařka dialyzačního oddělení a přednostka pracoviště. Složila atestaci prvního a druhého stupně z vnitřního lékařství a atestaci z nefrologie a klinické osteologie. V roce 2003 byla jmenována profesorkou vnitřního lékařství Univerzity Karlovy. Je dlouholetou šéfredaktorkou časopisu Aktuality v nefrologii. Ve výboru České nefrologické společnosti zastávala pozici předsedkyně a opakovaně byla vědeckým sekretářem. Je vysokoškolskou profesorkou a členkou vědecké rady Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. Aktivně publikuje (H-index 18) a je autorkou několika odborných knih. Jedním z témat jejího odborného zájmu je porucha minerálového metabolismu u nemocí ledvin. Oboru nefrologie se věnuje prakticky celou svou profesní dráhu, je erudovaná v dialyzační, klinické i transplantační nefrologii.

FotoMUDr. Halima Gottfriedová, Ph.D.
Působí jako vedoucí Oddělení hepatologických zobrazovacích metod Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a externí pracovník Interní kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady. Po studiu na Fakultě všeobecného lékařství UK Praha dosáhla postupně atestace z vnitřního lékařství I. a II. st., diabetologie a gastroenterologie. V roce 2001 obhájila disertační práci. Vedle práce lékařky a pregraduální i postgraduální výchovy lékařů se úspěšně věnuje i vědecko-výzkumné činnosti v oblastech ultrazvukové elastografie jater, poruch elektrolytové a acidobazické rovnováhy u jedinců s jaterní cirhózou a výzkumu v oblasti hodnocení renálních funkcí před a po transplantaci jater. Je členkou řady odborných společností ČLS JEP, např. České hepatologické společnosti, České gastroenterologické společnosti a Společnosti pro orgánové transplantace. Z dalších společností je členkou i České transplantační společnosti a sekce České biologické společnosti - České společnosti pro ultrazvuk v medicíně.

FotoPharmDr. Eliška Dvořáčková, Ph.D.
Dr. Eliška Dvořáčková působí jako klinický farmaceut v Nemocnici Na Františku a lektor výuky Farmakologického ústavu 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Složila atestaci z klinické farmacie a v roce 2019 obhájila Ph.D. titul v rámci doktorského studia klinické farmacie. Hlavním tématem jejího odborného zájmu je úprava dávkování léčiv u pacientů s alterovanými renálními funkcemi při zohlednění dalších faktorů zasahujících do účinnosti a bezpečnosti léčiv. Věnuje se také terapeutickému monitorování hladin léčiv a klinické farmacii v intenzivní medicíně. Je členkou České odborné společnosti klinické farmacie a České nefrologické společnosti. V rámci České farmaceutické společnosti ČLS JEP rozvíjí aktivity nefrologické pracovní skupiny Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP a dlouhodobě spolupracuje s Univerzitním centrem klinické farmacie (UCKF). V oblasti výzkumu je zapojena do projektu INOMED VZ4 jako postdoc pracovník výzkumné skupiny „Stárnutí a změna terapeutické hodnoty léků ve stáří“ (vedoucí doc. D. Fialová).

FotoMgr. Drahomíra Stará
V roce 2008 absolvovala Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové a poté nastoupila do Ústavní lékárny Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, kde se od roku 2009 věnovala klinické farmacii. Spolupracovala s Klinikou nefrologie a Klinikou hepatogastroenterologie. V roce 2013 absolvovala atestaci v oboru klinická farmacie a od roku 2018 působí jako klinický farmaceut v Oblastní nemocnici Kolín. Zaměřuje se nyní především na spolupráci s interními odděleními a na klinickou farmacii v interních oborech. V rámci České farmaceutické společnosti rozvíjí společně s Dr. Dvořáčkovou aktivity nefrologické pracovní skupiny Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP a dlouhodobě spolupracuje s Univerzitním centrem klinické farmacie (UCKF).

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS