Tréninková škola a mezinárodní kurz UCKF a EU COST Action 2016 zahájily další aktivity v racionální geriatrické farmakoterapii

Logo

V posledním dubnovém týdnu se v Praze v Lékařském domě uskutečnila Evropská tréninková škola racionální geriatrické farmakoterapie pod názvem „European perspectives in rational and individualized drug therapy in the old age and ageism- priorities for next decades“ (25.-27.4.2016) a výzkumné setkání vědeckých týmů EU COST Action (28.-29.4.2016). Obě akce si získaly velký ohlas u evropských účastníků pro vysokou odbornou úroveň a otevřely 3-leté období intenzivní spolupráce v oblasti vzdělávání a interdisciplinární výzkumné spolupráce v racionální geriatrické farmakoterapii za podpory EU COST Action (2016 - 2018).

Na evropskou tréninkovou školu přijelo 79 účastníků ze zemí střední a východní Evropy (Srbska, Chorvatska, Estonska, Litvy, Maďarska, Rumunska atd.), ale i z Turecka, Portugalska, Španělska a dalších zemí. Navazujícího výzkumného setkání se zúčastnilo 84 výzkumníků z 36 zemí světa. K hlavním subjektům organizujícím evropskou tréninkovou školu patřilo Univerzitní vzdělávací centrum klinické farmacie (UCKF) ve spolupráci s iniciativou EU COST Action, mezi spoluorganizujícími subjekty se na organizaci podílely Geriatrická klinika 1. LF UK Praha, Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP a Farmaceutická fakulta VFU Brno (při spolupráci na aktivitách UCKF).

f1f2f3

S prodlužující se délkou života ve všech vyspělých a rozvojových zemích světa roste procentuální zastoupení seniorů. Předpokládá se, že společně s Polskem Česká republika zaujme v roce 2050 v zastoupení seniorské populace 3. místo mezi zeměmi střední a východní Evropy (očekáváme zastoupení seniorů 30,6 %) po Slovinsku (33.7 %) a Bulharsku (31.1 %) (5). Vzroste především procento velmi starých pacientů ve věku 80 let a více, téměř 2- 3 násobně. Vzhledem k vysoké polymorbiditě, polyfarmakoterapii a častým polékovým komplikacím, hrají v racionální geriatrické léčbě významnou roli kromě jiných zdravotnických pracovníků také lékárníci (v podpoře správného užití léků, kontrole základních lékových chyb, v lékové compliance, atd.) a kliničtí farmaceuti při komplexním hodnocení lékového režimu v terénu polymorbidity, polyfarmakoterapie a stařecké křehkosti, v eliminaci rizik farmakoterapie a v dalších činnostech týkajících se poskytování klinicko-farmaceutické péče.

Hlavní cílem evropské tréninkové školy byl intenzivní výcvik klinických a dalších farmaceutů v racionálních principech geriatrické léčby. Během dopoledních přednášek a odpoledních workshopů mohli posluchači získat velmi aktuální znalosti o specifických přístupech v léčbě geriatrických nemocných, o vlivu stařecké křehkosti na účinnost a bezpečnost léků, o moderních metodách hodnocení a eliminace rizik farmakoterapie ve stáří, atd.

Z vynikajících řečníků přijala pozvání k úvodní přednášce prvního dne Prof. Petra Thűrmann z Witten/Herdecke Univerzity v Německu, která se dlouhodobě zabývá studiem nevhodnosti léků u geriatrických nemocných. Ve své prezentaci shrnula hlavní přístupy v hodnocení racionality geriatrické preskripce a nástroje využívané v této oblasti. Prof. Martin Wehling z Univerzity v Heidelbergu v Německu zdůraznil složitost problematiky hodnocení účinnosti a bezpečnosti léků ve stáří s ohledem na řadu onemocnění a symptomů maskujících průběh polékových komplikací a význam specifických geriatrických studií při racionálních rozvahách nad úpravami lékových kombinací u seniorů. Současná medicína založená na důkazech (EBM) opírající se o výsledky randomizovaných kontrolovaných studií neposkytuje dostatek evidencí o vhodných indikacích a dávkování léčiv u stárnoucí populace. Je třeba hodnotit výsledky specificky geriatrických studií prováděných na identických populacích starších pacientů, využívat více poznatky aplikované geriatrické farmakologie, klinické farmacie v geriatrii a racionální geriatrické farmakoterapie. Dr. Daniela Fialová,PhD. shrnula současné problémy týkající se kvality předepisování léků ve stáří a představila výsledky dvou velkých evropských projektů ADHOC („Aged in HOme Care“, 5.RP EU) a SHELTER (Services and Health in the Elderly in Long-term care“, 7.RP EU), které přinesly srovnávací výstupy v oblasti lékové preskripce v ČR a dalších 11 evropských zemích. Seznámila účastníky i s novou iniciativou probíhající ve střední a východní Evropě, která podporuje vzdělávání a výzkum v racionální a individualizované geriatrické farmakoterapii. Dr. Valentina Marinkovič, PhD. z Univerzity v Bělehradě v Srbsku uvedla ve své přednášce dosavadní národní zkušenosti s využíváním různých nástrojů „risk-managementu“ v klinické praxi, ať již velmi známých Beersových nebo STOPP/START kritérií nebo komplikovanějších nástrojů jako jsou RCA ( „Root Cause Analysis“) nebo FMECA („Failure Modes, Effects and Criticality Anaylsis“).

f4f5f6

Tématem druhého dne evropské tréninkové školy byly především otázky racionality užití léků u seniorů v akutní péči a při překladu z hospitalizace do komunitní/následné péče. Hlavní přednáškou zahájila tento den Dr. Annemie Somers, PhD. z Univerzitní nemocnice v Ghentu v Belgii, která se  podrobněji věnovala postupům individualizace léčby u geriatrických nemocných a struktuře klinicko-farmaceutických služeb v nemocnici v Ghentu. Kliničtí farmaceuti zde působí jak na klinických odděleních (jako zaměstnanci těchto klinických oddělení), tak v lékárně jako zaměstnanci lékárny a vzájemně spolupracují na podpoře racionální farmakoterapie v nemocniční péči. Prof. Jiří Vlček z Katedry sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové poté shrnul různé faktory, které hrají roli při hodnocení a řešení rizik farmakoterapie u geriatrických nemocných a procvičil s posluchači v odpoledních workshopech poznatky s pomocí „risk-management“ algoritmů SAZE a metody tří pilířů. Velmi kvalitní přednáškou, která byla věnována průřezovým znalostem z oblasti lékové noncompliance (definicím, metodickým nástrojům, jejich validitě a moderním přístupům užívaným v klinické praxi a výzkumu) zakončil přednáškový den Dr. Marcel Leppee, PhD. ze Záhřebu z Chorvatska.

Třetí den evropské tréninkové školy byl intenzivní obdobně jako dny předchozí a odborné přednášky a workshopy byly tentokrát vedeny  geriatry, Prof. Grazianem Onderem z Říma a Prof. Evou Topinkovou z Geriatrické kliniky 1.LF UK v Praze. Tématem dne byla racionalita užití léků u seniorů v ambulantní a dlouhodobé ošetřovatelské péči. Přednášející se věnovali zejména tématům rizikové polyfarmakoterapie a stařecké křehkosti (tzv. „frailty“). Přínosné bylo sdělení Doc. Soner Dogana z Yeditepe Univerzity v Istambulu v Turecku, který hovořil o vlivu nutričních faktorů na procesy stárnutí, na účinnost a bezpečnost léků a klinickou významnost polékových reakcí.

Po zakončení Evropské tréninkové školy následovalo dvoudenní výzkumné setkání týmů evropské iniciativy EU COST Action, která se věnuje problematice stárnutí populace a kvalitě péče o seniory v interdisciplinární spolupráci výzkumných týmů z různých úhlů pohledu.

Zahraniční a domácí účastníci odjížděli z obou evropských akcí nadšeni a pevně věříme, že se budou rádi vracet nejen do Prahy, ale i na další národní a mezinárodní akce UCKF. Kurz poskytl účastníkům možnost zdokonalit se v moderních metodách hodnocení racionality lékové preskripce ve stáří, procvičit si znalosti odborné angličtiny v diskusích s excelentními přednášejícími a zapojit se do probíhající zahraniční spolupráce. V návaznosti na tuto první mezinárodní akci  UCKF budou ve spolupráci UCKF a EU COST Action probíhat na národní úrovni další vzdělávací aktivity věnované racionální geriatrické farmakoterapii.

Poděkování na závěr patří panu děkanovi Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové Doc. Tomáši Šimůnkovi za podporu aktivit UCKF a zahájení evropské akce úvodním slovem, i čestným hostům, kteří se vzdělávací akce zúčastnili. Za organizační úsilí před a během průběhu akce děkujeme týmu studentů a rigorozantů FaF UK pod vedením paní Andrey Pezillo a Mgr. Anny Ballókové-Lukačišinové, který odvedl na organizaci obou evropských akcí vynikající práci.

Abstract book

Stáhněte si Abstract book (PDF).

 

Za Univerzitní vzdělávací centrum klinické farmacie (UCKF)

PharmDr. Fialová Daniela, PhD.
Vedoucí UCKF a koordinátorka Evropské tréninkové školy
a výzkumného setkání EU COST Action 2016

Fotografie: Veronika Pohořalá

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS