Ohlédnutí za dvacetiletím Katedry sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové

Autoři: kolektiv Katedry sociální a klinické farmacie

Katedra sociální a klinické farmacie (KSKF) byla ustavena k 1. září 1993 v přímé návaznosti na Katedru organizace a řízení farmacie (KOŘ). Hlavním důvodem pro tuto změnu bylo strategické rozhodnutí o nové koncepci rozvoje katedry v souladu se zásadním rozšířením její stávající náplně o klinicky orientované disciplíny.

Tato aktivita vedení Farmaceutické fakulty UK byla stimulována úspěšnou organizací workshopu Evropské společnosti klinické farmacie (ESCP) v Hradci Králové v únoru 1993 na téma Education in Patient Oriented Pharmacy, jehož organizační tým vedl  RNDr. Jiří Vlček, CSc.. Zahraniční odborníci v čele s prof. S. A. Hudsonem z University Strathclyde, prof. R. Walkerem z University Cardiff a prof. I. Batesem z University of London ukázali akademickým pracovníkům a studentům naší fakulty, jak interpretují obsah předmětu klinická farmacie (dále KF), objasnili, že se jedná o samostatný farmaceutický obor a jak by měl být koncipován. Vedoucí kateder a vedení fakulty tak měli poprvé možnost diskutovat náplň KF – jednalo se totiž o první mezinárodní akci na toto téma konanou přímo na fakultě.

V souvislosti s tím byl v roce 1994 vedoucím katedry KSKF ustaven i její nynější vedoucí prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., který se předtím více než 15 let úspěšně věnoval aplikované farmakologii na Katedře farmakologie a toxikologie.

Již KOŘ byla díky svému dlouholetému vedoucímu prof. RNDr. PhMr. Janu Solichovi, CSc. orientována velmi zdravotnicky, avšak na začátku devadesátých let byla také personálně vyčerpaná po současném odchodu několika zkušených pedagogů do praxe. Na pozadí výše zmiňovaného workshopu se ukázalo vhodné rozvíjet KF a sociální farmacii v týmu, kde budou akademičtí pracovníci úzce spolupracovat a tak se navzájem ovlivňovat. Odborníci na KF neformálně získávají poznatky pro zdravotní péči ze sociální farmacie a odborníci na sociální farmacii nabývají přehled i v klinických znalostech, což jim pomůže při výuce učinit atraktivní jejich disciplínu, která se tradičně jeví pro přírodovědně orientované pregraduální studenty méně zajímavá. Mezi studenty farmacie vždy přirozeně převládal větší zájem řešit problémy nemocného, než věnovat pozornost legislativním a společenskopolitickým aspektům farmacie.

Na tomto místě patří díky za jejich přínosnou práci všem bývalým pracovníkům a spolupracovníkům KOŘ a následně KSKF, především prof. RNDr. PhMr. Janu Solichovi, CSc. a nestorovi české farmaceutické historie doc. RNDr. PhMr. Václavu Ruskovi, CSc. Dále pak doc. RNDr. Stanislavě Hartlové, CSc., doc. PhDr. Karlu Královi, CSc., PharmDr. Lence Práznovcové, Ph.D. (†) a ostatním kolegům a kolegyním: RNDr. Dušanu Chlapkovi, CSc., PharmDr. Jiřímu Zychovi, JUDr. RNDr. Vladimíru Kostkovi, CSc., PharmDr. Daně Haluzové, PharmDr. Haně Hrabálkové, PharmDr. Haně Müllerové, Ph.D., RNDr. Zdeně Kučerové, Mgr. Věře Klemerové, PhDr. Janě Kolářové, PhDr. Vladimíru Faberovi, MUDr. PharmDr. Kamilu Rudolfovi, Ph.D. a dalším zde přímo nejmenovaným.

Upřímné poděkování za vytváření dlouholetého příznivého prostředí pro rozvoj a personální stabilizaci KSKF určitě přísluší také děkanům FaF UK – prof. RNDr. Luďkovi Jahodářovi, CSc., prof. RNDr. Evě Kvasničkové, CSc., doc. RNDr. Jaroslavu Duškovi, CSc. a prof. PharmDr. Alexandru Hrabálkovi, CSc.

Zvláštní poděkování náleží samozřejmě prof. RNDr. PhMr. Jaroslavu Květinovi, DrSc., mezi jehož žáky se prof. J. Vlček řadí, a jehož odkaz se vždy snažil implementovat při vytváření KF jako klinicky orientovaného oboru, spolupracujícího v péči o pacienta, a v prosazování racionální farmakoterapie na úrovni lékové politiky se společenskovědními disciplínami.

Současný tým KSKF je specializován jak na společensko-vědní, tak na klinické obory. KSKF kultivuje rozvoj klinické farmacie, farmaceutické péče a sociální farmacie nejen vědeckými projekty, ale i popularizací těchto disciplín, psaním odborných článků, pořádáním národních a mezinárodních sympozií, udržováním mezinárodních kontaktů a aktivní účastí na postgraduálním vzdělávání farmaceutů.

Výuka na KSKF probíhá v souladu s moderními trendy a usiluje o žádoucí a logické propojení sociální a klinické farmacie.
S činností katedry se studenti setkají již od prvního úseku studia farmacie, a to díky doc. PhDr. Františku Dohnalovi, CSc. a Mgr. Janu Babicovi. Díky nim se studenti na začátku svého studia seznamují s historickými kořeny farmacie a zdravotnictví a s etickými aspekty práce zdravotníka (předměty: Historie a organizace farmacie, Etika zdravotnického pracovníka, Vybrané kapitoly z dějin farmacie). Jedním z dalších povinných přípravných předmětů jsou i Základy právních nauk (PharmDr. Mgr. Pavel Šroub) a od letošního akademického roku též Základy lékárenství (RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D.). V tomto úseku studia si mohou studenti vybrat z nabídky doporučeně volitelných seminářů i Obecné principy v péči o zdraví (PharmDr. Magda Vytřísalová, Ph.D.).
V oblasti výuky dějin farmacie KSKF úzce spolupracuje s Českým farmaceutickým muzeem v Kuksu, zřízeným v roce 1994 jako účelové zařízení fakulty. V jeho čele stál doc. V. Rusek, CSc. Posléze se jeho vedoucí stala Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D., která v návaznosti na práci svého předchůdce činnost muzea dále úspěšně rozvíjí.

Prof. Vlček jako hlavní představitel výuky klinické farmacie odborně obohatil katedru (i díky roční stáži ve Švýcarsku v roce 1988) o další disciplíny, a to farmakoepidemiologii, farmakoekonomiku a správnou praxi při práci s odbornými informacemi o léčivech. Kromě výuky neustále dochází na klinická pracoviště Fakultní nemocnice Hradec Králové, kde od roku 1992 pomáhá řešit lékové problémy. V návaznosti na tuto aktivitu byly jako přípravné disciplíny do třetího úseku studia zařazeny předměty Odborné informace o léčivech (PharmDr. Petra Matoulková, Ph.D.) a Ekonomika a management farmaceutické praxe (Mgr. Jan Kostřiba).

Nedílnou součástí práce lékárníka je komunikace, jak s laickou, tak i odbornou veřejností. Proto se kolegyně PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D. a PhDr. Eva Švarcová snaží výuku předmětů Zdravotnická psychologie a Sociální interakce a komunikace více svázat s problematikou farmacie, přičemž by se tato základní průprava mohla v nejbližších letech plynule prolnout s výukou předmětů Farmaceutická péče a Klinická farmacie - léková rizika.

KSKF převzala, zejména díky RNDr. J. Kotlářové, Ph.D., dobře fungující výuku předmětu Lékárenství a organizaci odborných praxí pro studenty. V souladu s požadavky Evropské unie na profesní přípravu farmaceutů byl zásadně změněn systém praxí studentů farmacie a byla zavedena povinná šestiměsíční praxe v lékárně.

V Sociální farmacii navazuje KSKF na práci PharmDr. Lenky Práznovcové, Ph.D. V současné době se na rozvoji předmětu nejvýznamněji podílí doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc., který je jedním z nejerudovanějších odborníků v oblasti sociální farmacie v České republice i na Slovensku. Velký důraz je kladen na vnímání farmacie v kontextu zdravotnického systému. Učitelům a studentům doktorského studia na KSKF se podařilo jako prvním v České republice zahrnout do výuky sociální farmacie předměty farmakoepidemiologie, farmakoekonomika a správná práce s informacemi o léčivech. Postupně se do výuky sociální farmacie zapojuje i nastupující nová generace učitelů: PharmDr. P. Matoulková, Ph.D., PharmDr. M. Vytřísalová, Ph.D., PharmDr. E. Zimčíková, Ph.D., PharmDr. J. Pokladníková, Ph.D., PharmDr. L. Fuksa, Ph.D. a Mgr. J. Kostřiba.

Druhá skupina odborných pracovníků katedry se více zaměřuje na rozvoj klinické farmacie a farmaceutické péče. Absolvování předmětu Klinická farmacie se stalo povinným pro každého studenta oboru farmacie (v souladu s doporučeními International Pharmaceutical Federation - FIP a European Association of Faculties of Pharmacy - EAFP). Studenti mohou své znalosti v klinické farmacii dále rozvíjet v rámci předmětu Klinická farmacie - léková rizika, který se tradičně setkává s velkým zájmem a ohlasem. Výuku klinické farmacie a „lékových rizik“ vede prof. J. Vlček za pomoci odborných asistentů. Podstatná část probíhá na klinických pracovištích ve Fakultní nemocnici Hradec Králové pod vedením MUDr. Karla Macka, CSc. a Mgr. M. Maříkové a na Geriatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze pod vedením PharmDr. Daniely Fialové, Ph.D.

Výuka Farmaceutické péče díky velkému rozsahu klinické farmacie výrazně „zkliničtěla“ a dosahuje špičkové úrovně v evropských podmínkách. Kolegové PharmDr. Josef Malý, Ph.D., Mgr. Martin Doseděl, Ph.D. a PharmDr. Helena Marešová se podílejí na přenesení některých poznatků klinické farmacie do farmaceutické péče s důrazem na využívání dokladů o účinnosti a bezpečnosti farmakoterapie (v souladu s principy medicíny založené na důkazu/evidence based medicine) při řešení kazuistik konkrétních pacientů. Je kladen velký důraz na dostatečné vnímání symptomatologie a možnosti monitorování některých biochemických a fyzikálních parametrů, je osvojována i znalost, jak dosahovat cílů terapie, sledovat rizika v chování, pomoci snížit výskyt nežádoucích účinků a pokud je to možné, tak jim předcházet. Zapojením farmaceutů z praxe, za což jim náleží poděkování, se daří zahrnout do výuky tohoto předmětu i další témata dovolující alespoň minimální profilaci každého studenta. Výuka farmaceutické péče se děje interaktivní formou (např. diskuzí realizovanou v menších skupinách), která je studenty velmi dobře hodnocena.

Cílem výuky klinicky orientovaných předmětů je, aby student zvládnul základní činnosti a přístupy jak klinicko-farmaceutické praxe, tak i lékárenské péče. Je cvičen v tom, jaké informace potřebuje, aby mohl provádět kvalifikované rozhodnutí vedoucí k dosažení cílů farmakoterapie a snížení jejích rizik. Při přednáškách a seminářích těchto předmětů jsou využívána hlasovací zařízení. Tento nástroj dovoluje i většímu počtu studentů aktivně se zapojit do probíhající diskuze. KSKF začala s touto formou výuky jako jedna z prvních v ČR. Do výuky rovněž je postupně implementován e-learning.

V posledních letech, díky vstřícnosti vedení Fakultní nemocnice Hradec Králové, bylo možné do přímé výuky na KSKF zapojit kromě již dlouhodobě aktivně spolupracujícího vedoucího nemocniční lékárny Mgr. Jiřího Kotláře také některé další z pracovníků lékárny.
KSKF má díky doktorskému studiu v klinické a sociální farmacii nejrozsáhlejší výzkumnou aktivitu v těchto oborech v ČR. Na katedře pracují dvě oborové rady pro doktorské studium – oborová rada Sociální farmacie – lékárenství a oborová rada Klinická farmacie. Během dvaceti let trvání KSKF obhájilo dizertační práci 17 uchazečů v oboru Klinická farmacie a 14 uchazečů v oboru Sociální farmacie - lékárenství. Pracoviště splňuje též podmínky pro akreditaci komise pro habilitace a jmenovací řízení v daných oborech. V roce 2008 byl jmenován první profesor v oboru klinická a sociální farmacie a brzy snad budou v oboru habilitovat další odborníci. Požadavky na habilitační a jmenovací řízení v těchto oborových radách jsou podobné jako u jiných klinických oborů. Vedle kvalitní vědecké práce je nutné získat specializovanou způsobilost v klinické farmacii, veřejném či nemocničním lékárenství, popřípadě v jiných zdravotnických oborech a aktivně se podílet na pregraduální výuce těchto oborů.

KSKF také již více než 10 let provozuje Lékové informační centrum, které je v současné době spojeným akreditovaným zdravotnickým pracovištěm Farmaceutické fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové. Centrum poskytuje odborníkům z praxe konzultační činnost ohledně farmakoterapie specifických pacientů a při své práci vychází z principů medicíny založené na důkazech. Na tomto pracovišti probíhá i školení kolegů ve specializační přípravě v oborech klinická farmacie, veřejné a nemocniční lékárenství.

KSKF se snaží rozvíjet klinickou farmacii i formou komunikace s odborníky ze zahraničí. Máme významné kontakty po celém světě a katedra se též podílela na organizaci významných mezinárodních akcí - workshop Ethical and Economical Aspects of Pharmacotherapy (Hradci Králové, 1998), Eurodurg Symposium (Praha, 2001). Nyní připravujeme světové kongresy International Society of Pharmacovigilance (2015) a International Society for Pharmacoepidemiology (2018). Prof. Vlček byl v letech 1999 – 2006 členem výboru a v období 2004 – 2006 i prezidentem European Society of Clinical Pharmacy. KSKF spolu se Sekcí klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP uspořádala již patnáct sympozií klinické farmacie René Macha, která jsou každoročně největší akcí klinické farmacie v ČR.

Na KSKF se nachází unikátní spojení rozdílných disciplín v rámci jednoho pracoviště. Poznali jsme, že klinický farmaceut a lékárník orientovaný na pacienta musí pochopit také sociální aspekty medicíny a v teoretických úvahách by měl vycházet z farmakoepidemiologie, která vedle znalostí struktury a fyzikálně chemických vlastností léčiv (vize prof. Květiny) dává pohled na predikci jejich účinnosti a rizik i díky vědomostem o populačních skupinách a možnostech vývoje způsobu chování zdravotníků a pacientů.
Stalo se samozřejmostí, že všichni asistenti na KSKF musí mít praktické zkušenosti, nejlépe získáním některé z farmaceutických specializací, neboť praxe je „naší laboratoří“.

Přejeme si, aby se současnému týmu KSKF i nadále dařilo udržovat úzkou spolupráci s ostatními klinickými a společenskovědními disciplínami, jak je tomu i v reálné praxi, kde se vzájemně doplňuje zdravotní a sociální péče. Dne 5. 2. 2014 jsme s akademickou obcí diskutovali naše představy, jak dále posouvat výuku v oblastech, které máme za úkol rozvíjet. Doufáme, že spolupráce se všemi katedrami FaF UK, které mohou prospět zkvalitnění výuky našich studentů, bude i nadále pokračovat.

Považujeme za důležité, aby pregraduální výuka reflektovala potřeby a požadavky každodenní praxe, proto hodláme dne 10. 4. 2014 přizvat k diskuzi o směřování pregraduální výuky klinicko-farmaceutických disciplín, lékárenství a sociální farmacie i širší odbornou veřejnost.
 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS