Katedra biofyziky a fyzikální chemie

Přehled výuky

Koncepce předmětů biofyzika, fyzikální chemie a matematika je volena s ohledem na návaznost dalších předmětů přednášených na fakultě. Studenti získávají kromě nezbytných obecných znalostí i rozsáhlejší výklad těch partií, které jim slouží k pochopení matematického aparátu a fyzikálních, resp. fyzikálně chemických jevů, s nimiž se setkají v dalším studiu. V rámci biofyziky a fyzikální chemie studenti získávají i základy metodiky experimentální práce, včetně studia základů přístrojové techniky. Uvedené předměty pro obor zdravotnická bioanalytika jsou koncipovány s ohledem na specifiku tohoto studia, zejména s větším důrazem na přístrojovou techniku. Výuka výpočetní techniky je zaměřena na praktické využití textových a tabulkových editorů počítačů, s ohledem na specifické potřeby farmaceutické problematiky. Pro studenty postgraduálního studia nabízí katedra kurz základy statistiky, které uvede posluchače do statistických analýz nejběžnějších pro výzkum, který probíhá na farmaceutické fakultě. Více ...

Přehled výzkumné činnosti

Oddělení biofyziky se zabývá dvěmi výzkumnými směry a to jednak výzkum v oblasti radioaktivního značení biologicky aktivních látek a jednak se zabývá sledováním míry oxidativního poškození lidského organismu.

Oddělení fyzikální chemie je zaměřeno na studium termodynamických charakteristik interakcí léčiv s biologickými makromolekulami a na využití zajímavých fotofyzikálních vlastností derivátů porfyrinu v terapii nádorů resp. jako fluorescenčních senzorů. Dále provádí stanovení fyzikálně chemických charakteristik nově připravených potenciálních léčiv a vývoj HPLC metod.

Oddělení matematiky a statistiky se věnuje vývoji matematikých modelů a simulací farmakologických procesů, zejména procesu uvolňování léčiva v orgánech a uvnitř buňek. Dále se zabývá statistickými postupy použitými ve farmako-technickém, farmako-sociálním a farmakologickém výzkumu. Více...

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS