Přehled výuky

Role katedry ve výukovém procesu studijního programu Farmacie je rozvíjet a dokončit získávání pregraduálních znalostí a dovedností studentů v předmětech orientovaných na pacienta a společenskovědních disciplínách. Předměty, které mají klinické zaměření, jsou cíleny na péči o pacienta, jeho samoléčbu a na spolupráci s dalšími odbornými zdravotnickými pracovníky. Společenskovědní předměty analyzují postavení a vývoj farmacie, léčiv a farmaceuta ve společnosti a také začlenění lékárenství do zdravotnického systému a farmaceutické péče do zdravotnické péče. Také jsou analyzovány populační aspekty ovlivňující hodnotu farmakoterapie. Katedra zajišťuje dále výuku předmětů zabývajících se psychologií, komunikací, právem a etikou farmaceutické profese, odbornými informacemi o léčivech, ekonomikou a managementem farmaceutické praxe a historií farmacie. Ve studijním programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví jsou vyučovány předměty týkající se zdravotnické informatiky, zdravotnické psychologie, etiky a ekonomiky a řízení zdravotnictví. Prioritou při výuce je aktivní zapojení studentů do výuky jak formou interaktivních seminářů s omezeným počtem studentů ve skupině nebo výuky u lůžka pacienta, tak i zpracováváním seminárních prací a kazuistik. Zavedeny proto byly hlasovací zařízení, problémové vyučování včetně řešení kazuistik ve skupinách a nejnověji „e-learningová“ forma výuky.

Katedra zajišťuje odborné stáže v lékárnách, na lůžkových odděleních nemocnic a v jiných odvětvích farmacie a zdravotnictví (např. výroba, distribuce, kontrola, vybrané laboratoře) a provozuje Lékové informační centrum určené jak pro odbornou veřejnost, tak pro studenty farmaceutické fakulty a sloužící též jako výukové pracoviště postgraduálního vzdělávání.

Ve výzkumu se katedra orientuje především na klinický výzkum a výzkum ve farmaceuticko-společenských vědách. Nedílnou součástí je výzkum historických aspektů farmacie a zdravotnictví realizovaný ve spolupráci s Českým farmaceutickým muzeem v Kuksu. Katedra, jako jedno z prvních pracovišť v ČR, přinesla do výukové a výzkumné činnosti studia farmacie systematický rozvoj vědních disciplín jako jsou klinická farmacie (včetně managementu rizik farmakoterapie), farmakoepidemiologie (včetně lékové adherence a kultury bezpečí ve farmakoterapii) a farmakoinformatika. Prioritně též rozvíjí farmaceutickou péči jako základní aktivitu založenou na evidence-based medicine s cílem, aby absolventi studia mohli principy farmaceutické péče využít a rozvíjet při poskytování lékárenské nebo klinicko-farmaceutické péče.

V duchu tohoto směřování katedry se její akademičtí pracovníci specializují buď na individuální péči o pacienta při poskytování farmakoterapie, nebo na populační aspekty farmakoterapie včetně regulací lékové politiky. Tyto dvě skupiny jsou propojeny jak metodami, tak publikovanými výsledky.

Řada akademických pracovníků již dosáhla nebo se blíží získání specializované způsobilosti (atestace) v oboru klinická farmacie nebo veřejné, resp. nemocniční lékárenství.

Katedra úzce spolupracuje s evropskými a mezinárodními vědeckými organizacemi (např. European Centre for Disease Prevention and Control, European Society of Clinical Pharmacy, World Health Organization, International Society of Pharmacovigilance, International Society of Pharmacoepidemiology), a dále se zahraničními univerzitami (např. Utrecht University, The University of Iowa). Současně spolupracuje s domácími profesními a odbornými organizacemi, jako jsou Česká lékárnická komora (ČLnK) a Česká farmaceutická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČFS ČLS JEP), a s Ministerstvem zdravotnictví ČR nebo Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Dostatečný kontakt s těmito organizacemi a pravidelný kontakt s praxí i po dosažení specializované způsobilosti umožňuje spojovat teorii a praxi u vyučovaných témat a zvyšuje celkový přehled akademických pracovníků katedry o dané problematice. To zlepšuje kvalitu přípravy budoucích farmaceutů, kteří se ve své praxi budou podílet na dosažení účinné, bezpečné a nákladově efektivní farmakoterapie.

Akademičtí pracovníci katedry jsou ve své specializaci schopni podílet se i na postgraduální výuce. V současnosti je tým katedry pilířem doktorského studia oborové rady Klinické a sociální farmacie. Vyučující katedry se podílí i na rigorózní výuce v oboru Klinická a sociální farmacie a na specializačním a kontinuálním vzdělávání v klinické farmacii v rámci Univerzitního centra klinické farmacie, Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a na vzdělávání organizovaném Sekcí klinické farmacie ČFS ČLS JEP a ČLnK (tzv. interaktivní dispenzační semináře). Členové katedry spolu se Sekcí klinické farmacie ČFS ČLS JEP organizují každoročně v listopadu Sympozium klinické farmacie René Macha.

Doktorské studium

V doktorském studiu je na katedře akreditován obor:

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS