Katedra sociální a klinické farmacie

Přehled výuky

Role katedry ve výukovém procesu studijního programu Farmacie je rozvíjet a dokončit získávání pregraduálních znalostí a dovedností studentů v předmětech orientovaných na pacienta a společenskovědních disciplínách. Předměty, které mají klinické zaměření, jsou cíleny na péči o pacienta, jeho samoléčbu a na spolupráci s dalšími odbornými zdravotnickými pracovníky. Společenskovědní předměty analyzují postavení a vývoj farmacie, léčiv a farmaceuta ve společnosti a také začlenění lékárenství do zdravotnického systému a farmaceutické péče do zdravotnické péče. Také jsou analyzovány populační aspekty ovlivňující hodnotu farmakoterapie. Katedra zajišťuje dále výuku předmětů zabývajících se psychologií, komunikací, právem a etikou farmaceutické profese, odbornými informacemi o léčivech, ekonomikou a managementem farmaceutické praxe a historií farmacie. Ve studijním programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví jsou vyučovány předměty týkající se zdravotnické informatiky, zdravotnické psychologie, etiky a ekonomiky a řízení zdravotnictví. Prioritou při výuce je aktivní zapojení studentů do výuky jak formou interaktivních seminářů s omezeným počtem studentů ve skupině nebo výuky u lůžka pacienta, tak i zpracováváním seminárních prací a kazuistik. Zavedeny proto byly hlasovací zařízení, problémové vyučování včetně řešení kazuistik ve skupinách a nejnověji „e-learningová“ forma výuky. Více ...

Přehled výzkumné činnosti

Základní směr výzkumu je analýza faktorů, které ovlivňují terapeutickou hodnotu, spotřebu a potřebu léčiv. Vedle toho se analyzují i historické souvislosti s farmaceutickýma aktivitami. Více...

Dvacet let vývoje výuky a výzkumu na KSKF

Ohlédnutí za dvacetiletím Katedry sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové
Katedra sociální a klinické farmacie (KSKF) byla ustavena k 1. září 1993 v přímé návaznosti na Katedru organizace a řízení farmacie (KOŘ). Hlavním důvodem pro tuto změnu bylo strategické rozhodnutí o nové koncepci rozvoje katedry v souladu se zásadním rozšířením její stávající náplně o klinicky orientované disciplíny. Pokračování ...

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS