Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách /NETPHARM

NETPHARMNázev projektu

Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách /NETPHARM

Registrační číslo projektu

CZ.02.01.01/00/22_008/0004607

Operační program

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK), Cíl politiky 1, Priorita 1 – Výzkum a vývoj, Specifický cíl 1.1 Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií, Číslo výzvy 02_22_008.

Realizace projektu

1. 3. 2024 – 29. 2. 2028

Dotace

Celkové způsobilé výdaje projektu 495 479 168,91 Kč, z toho alokace pro FaF UK 251 021 091,09 Kč (spoluúčast příjemce dotace ve výši 5 %)

Žadatel

 • Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové,
 • spoluřešitelem Lékařská fakulta v Hradci Králové

Partneři projektu s finančním příspěvkem

 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
 • Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
 • CEITEC/Masarykova Univerzita

Abstrakt projektu

Projekt synergisticky propojuje významné instituce základního a translačního výzkumu a multidisciplinární týmy využívající moderní přístupy farmaceutických věd se silným aplikačním potenciálem. Cílem projektu je špičkový výzkum a vývoj pokročilých terapií, (nano)formulací a delivery systémů léčiv, přičemž budou využívány inovativní technologie, nejnovější přístupy a experimentální modely translačního vývoje léčiv v rámci sítě excelentních VaV center (UK, VŠCHT, CEITEC/MU, ÚOCHB a ÚMCH AV ČR).

Cíle projektu

Cílem projektu NETPHARM je vytvořit integrovanou síť spolupracujících excelentních VaV center podílejících se na translačním vývoji pokročilých terapií a delivery systémů léčiv. Budou se vyvíjet a užívat nejmodernější výzkumné přístupy, inovativní technologie a pokročilé modely farmaceutických, biomedicínských a komplementárních věd, včetně užití nástrojů bioinformatiky a AI, a to na bázi synergie mezi předními VaV univerzitami a Akademií věd ČR. Nejvyšší aplikační i terapeutický potenciál budou mít nová pokročilá léčiva nebo drug delivery systémy/formulace na bázi lipidických nebo polymerních nanočástic, nanotechnologií a biotechnologií uplatněných v nových modelech translační medicíny nebo diagnostických prostředcích. Výzkum cílí zejména na zranitelnou subpopulaci pacientů, jako jsou těhotné ženy, farmakorezistentní, obézní, steatotičtí, geriatričtí pacienti nebo pacienti se selháním ochranných bariér. Výzkumný záměr se skládá z 5 VZ vyžadující velkou míru interdisciplinarity. Skrze KA 1-6 posílí konkurenceschopnost multidisciplinárního výzkumného týmu v mezinárodním měřítku a potenciál produkce výsledků aplikovatelných v dlouhodobém horizontu. Zvýší se výzkumný výkon tvorbou publikačních výstupů s preferencí špičkové kvality Q1, patentových přihlášek chránících např. nová potenciální léčiva, systémy pro drug delivery, diagnostické markery/sondy, experimentální metody nebo technologie, bude navázána spolupráce s významnými farmaceutickými společnostmi. Kapacita výzkumných týmů bude rozvíjena trvalým zapojením excelentních, klíčových, zahraničních pracovníků, JR, SR, TP, PhD studentů, kteří budou pracovat s modernizovanou přístrojovou infrastrukturou. Dojde k rozvoji mezinárodní vědecké spolupráce s prestižními zahraničními institucemi výměnou poznatků, společnými publikacemi, mobilitami výzkumníků nebo zapojením do mezinárodních projektů a konsorcií. Bude nastaveno a implementováno odborné i administrativní řízení projektu.

Klíčové aktivity projektu

Cílem projektu Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách /NETPHARM je:

 • realizace naplánovaných výzkumných záměrů (prostřednictvím KA1 a KA2)
 • tvorba/rozvoj excelentního výzkumného týmu, konkrétně: Projekt umožní integraci a synergistické provázání multidisciplinárních týmů ve funkční síť translačního výzkumu a vývoje. Na instituci žadatele dojde ke zvýšení kapacit výzkumných týmů včetně jejich dlouhodobého rozšíření o domácí či zahraniční výzkumné a technické pracovníky, čímž dojde k dlouhodobému předávání zkušeností a rozvoji výzkumu (prostřednictvím KA3)
 • navázání (alespoň jedné) nové mezinárodní spolupráce (LoI, MU) (prostřednictvím KA4)
 • posílení internacionalizace, konkrétně: zapojením výzkumných pracovníků tohoto projektu v mezinárodních projektech a konsorciích, nabídnutím a také vyžádáním spolupráce nad konkrétním vědeckým problémem nebo projektem, zapojením pracovníků a studentů do mezinárodních mobilit, publikováním společných vědeckých publikací a přípravě společných patentů (prostřednictvím KA4)
 • pořízení přístrojového a infrastrukturního vybavení nezbytného k realizaci výzkumných záměrů (prostřednictvím KA5)
 • realizace mobilit vedoucích k internacionalizaci výzkumného týmu (prostřednictvím KA6)

Výzkumné záměry

Cíle projektu budou řešeny prostřednictvím 5 výzkumných záměrů, a to pod vedením hlavního odborného manažera, prof. Petra Pávka.

Výzkumné záměry:

 • VZ1 Farmaceutická a analytická chemie (prof. Kateřina Vávrová)
 • VZ2 Farmakologie a toxikologie (prof. František Štaud)
 • VZ3 Nové systémy pro doručování léčiv a formulace (doc. Martin Hrubý, ÚMCH)
 • VZ4 Geriatrická klinická farmacie a nové technologie pro individualizaci lékových schémat u starších pacientů (doc. Daniela Fialová)
 • VZ5 Pokročilé IN VITRO a IN SILICO přístupy ve vývoji léčiv (dr. Tomáš Smutný)

Bližší informace včetně aktualit k odborné činnosti členů výzkumného týmu jsou rovněž dostupné na vědeckém portálu Farmaceutické fakulty UK, sekce NETPHARM.

Kontakty

Ke stažení

Napsali o nás

 

Projekt Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách /NETPHARM,
reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607,
je spolufinancován Evropskou unií.

 

logo EU MSMT

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS