ESF pro VŠ II na UK

Název projektu

ESF pro VŠ II na UK

Registrační číslo projektu

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013322

Operační program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV); prioritní osa 2 (PO2): Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj; investiční priorita 1 (IP1): Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání; tematický cíl 10 (TC10) – Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení.

Více zde: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Realizace dílčího projektu FaF

1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

Hlavní řešitel/garant celouniverzitního projektu

Univerzita Karlova, Rektorát

Cíl projektu

Projekt je zaměřen na modernizaci výuky (nové metody, formy, zavedení metod a postupů využívaných v praxi apod.), tvorbu předmětů v cizích jazycích (CJ), pilotní ověření systému pravidelného monitoringu a analýzy uplatnitelnosti absolventů a podporu uchazečů a studentů se specifickými potřebami a dalších znevýhodněných studentů v souladu se stanovenými prioritními tématy projektu. FaF UK realizuje v rámci KA2 aktivitu modernizace výuky a tvorbu předmětu v cizím jazyce.

Realizované klíčové aktivity na FaF UK

KA1: Řízení projektu

KA2: Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy

Dotace

Celkový rozpočet projektu: 59 963 984,74 Kč

Alokace na FaF UK: 3 499 932,24 Kč (spoluúčast FaF UK ve výši 5%)

Kontakt

 

Tento projekt je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů.

 

EU

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS