ERDF pro VŠ II na UK – MRR

Název projektu

ERDF pro VŠ II na UK – MRR

Registrační číslo projektu

CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013295

Popis

Projekt je zaměřen na infrastrukturní podporu aktivit komplementárního projektu ESF pro VŠ II na UK, tedy na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím modernizace a pořízení vybavení pro výuku na mimopražských fakultách Univerzity Karlovy.

V současné době je nutností zavádění nových forem a metod výuky tak, aby absolventi lékařských a farmaceutických oborů byli dostatečně připraveni na vstup do praxe s ohledem na neustálý vývoj v oblasti nových léčebných a laboratorních postupů, a s nutností umět v praxi používat nejmodernější stroje a zařízení, kterými jsou zdravotnická zařízení vybavena. Projekt řeší nedostatečné infrastrukturní vybavenosti související s rozvojem jednotlivých studijních oborů, jak v oblasti oborově obsahové, reagující na potřeby trhu práce, tak v oblasti vybavenosti jednotlivých fakult a jejich kateder potřebnými výukovými pomůckami, přístroji, nábytkem a v neposlední řadě materiálem. Bez infrastrukturní podpory není možné potřebné inovace výuky zavádět. 

V rámci jednotlivých fakult bude nutné realizovat stavební úpravy, dojde k modernizaci a vybavení výukových laboratoří, modernizaci a vybavení poslucháren, modernizaci učeben, modernizaci přístrojového vybavení, modernizaci softwarového a hardwarového vybavení a v neposlední řadě dojde ke zpřístupnění či vytvoření elektronických informačních zdrojů.

Prostřednictvím aktivit jednotlivých fakult je zajištěna vazba potřebnosti modernizovaného či nově pořízeného investičního a neinvestičního majetku a informačních zdrojů na rozvoj studijních oborů, jejichž relevantní úprava v rámci inovování předmětů nebo studijních programů je předmětem komplementárního ESF projektu.

Hlavním cílem projektu je modernizace studijního prostředí a zkvalitnění infrastruktury pro výuku na fakultách v méně rozvinutých regionech ČR, konkrétně v Plzeňském a Královéhradeckém kraji. Cílem projektu je modernizace a zkvalitnění studijního prostředí na Lékařské fakultě v Plzni, Lékařské fakultě v Hradci Králové a na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové. Konkrétně se bude jednat o:

  • Rekonstrukce a modernizace výukových prostor pro bakalářské a magisterské studijní programy zaměřené na praxi (Farmaceutická fakulta v Hradci Králové), pořízení informačních zdrojů
  • Modernizace poslucháren a učeben v budově teoretických ústavů a Výukového centra Lékařské fakulty v Hradci Králové (Lékařská fakulta v Hradci Králové), pořízení virtuálních učebních pomůcek
  • Vytvoření modelového výukového prostředí - Simulační centrum (Lékařská fakulta v Plzni)

Realizací projektu dojde ke komplexnímu zkvalitnění výuky poskytované studentům bakalářských a magisterských studijních programů na fakultách v méně rozvinutých regionech. Komplexní zkvalitnění výuky spočívá v zajištění prostředí pro výuku, která je v rámci ESF aktivit inovovaná v souladu s potřebami trhu práce tak, aby tato výuka mohla být realizována na moderním, kvalitním, technologicky pokročilém vybavení a pomůckách, a studenti tak byli lépe připraveni na vstup do praxe.  Modernizované a nově vybavené studijní prostředí rovněž umožní zavedení inovovaných metod výuky studijních oborů a umožní studentům osvojit si dovednosti nezbytné pro budoucí výkon praxe.

Celkový rozpočet projektu: 97.796.428,32 Kč

Doba realizace: 1. 1. 2020 – 30. 6. 2023

Kontakt

Fotogalerie

f1f2f3

 

Tento projekt je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů.

 

EU

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS