Projekt Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách /NETPHARM na Farmaceutické fakultě UK slavnostně zahájen

19.04.2024

Zástupci Univerzity Karlovy a spolupracujících výzkumných institucí dnes v Hradci Králové slavnostně zahájili projekt Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách /NETPHARM. Hlavním koordinátorem projektu je Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Cílem projektu NETPHARM je špičkový výzkum a vývoj pokročilých terapií, (nano)formulací a pokročilých systémů pro podávání léčiv. Projekt bude zaměřen na těsné propojení laboratorního výzkumu s klinickou praxí a využije inovativní technologie, nejnovější přístupy a experimentální modely translačního vývoje léčiv. Propojí řadu pracovišť a institucí se silným medicinálně-chemickým, farmaceuticky-technologickým, biotechnologickým, farmakologickým, analytickým a klinickým potenciálem. Celostátní platforma pracovišť má za úkol i vývoj nových přístupů a experimentálních modelů pro řešení nežádoucích/toxických účinků léčiv nebo lékových rezistencí.

Projekt NETPHARM propojuje významné instituce základního a translačního výzkumu – Univerzitu Karlovu, Vysokou školu chemicko-technologickou, CEITEC Masarykovy univerzity, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR a Ústav makromolekulární chemie AV ČR.

Přední odborníci v čele s odborným manažerem projektu prof. Petrem Pávkem budou spolupracovat na vývoji inovativních technologií v oblasti farmaceutických, biomedicínských a komplementárních věd s využitím nejmodernějších výzkumných postupů a metod, včetně nástrojů bioinformatiky a umělé inteligence. Vývoj nových pokročilých léčiv nebo drug delivery systémů/formulací na bázi lipidických nebo polymerních nanočástic, nanotechnologií a biotechnologií uplatněných v nových modelech translační medicíny nebo diagnostických prostředcích má potenciál výrazně zlepšit životy zranitelných skupin pacientů. Těmi jsou například těhotné ženy, farmakorezistentní, obézní a geriatričtí pacienti nebo pacienti se selháním ochranných bariér.

Projekt NETPHARM pokrývá širokou škálu interdisciplinárně propojených oborů směřujících k praktickému využití v medicíně, od farmaceutické a analytické chemie, kterou povede prof. Kateřina Vávrová, přes farmakologii a toxikologii pod vedením prof. Františka Štauda nebo nové systémy pro doručování léčiv a formulace s garancí prof. Martina Hrubého. Geriatrická klinická farmacie a nové technologie pro individualizaci lékových schémat u starších pacientů bude pod vedením doc. Daniely Fialové. Příležitost k vedení vlastního výzkumného záměru v oblasti pokročilých in vitro a in silico přístupů ve vývoji léčiv získá i juniorní vědec (tj. vědci do 8 let od získání titulu Ph.D.) dr. Tomáš Smutný.

Projekt NETPHARM bude řídit Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy. Projekt je plánován na čtyři roky s celkovým rozpočtem 495,5 mil. Kč a byl podpořen z Operačního programu Jan Amos Komenský, výzvy Špičkový výzkum.

„Největší přidanou hodnotu projektu NETPHARM spatřuji v propojení špičkových vědců z předních českých pracovišť zabývajících se výzkumem a vývojem nových léčiv a racionalizací užívání stávajících léčiv. Akademičtí a vědečtí pracovníci naší Farmaceutické fakulty a partnerské Lékařské fakulty v Hradci Králové navíc dostanou v roce 2026, tedy přibližně v polovině řešení projektu, vítaný dárek v podobě nového kampusu, jehož moderní prostory a technologie podpoří další rozvoj špičkového výzkumu a splnění cílů projektu NETPHARM. Vzhledem k významnému zapojení studentů doktorských studijních programů bude mít projekt i pozitivní dopad na zvýšení kvality výuky a její snoubení s vědou plně v souladu s koncepcí moderních výzkumných univerzit,“ uvedl doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D., děkan Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové.

„Propojení předních vědců i výzkumných institucí základního a translačního výzkumu se špičkovým zázemím i objem dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský nás zavazuje se pokusit dosáhnout nejvyšších met v oboru, tj. špičkových publikací v nejprestižnějších časopisech, nových terapeutických postupů, které ochrání zdraví i životy, a vývoje nových léčiv, které budou chráněny patenty a o které bude zájem u inovativních farmaceutických firem,“ doplnil prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D., odborný manažer projektu.

„Rád bych poděkoval za důvěru vedení Univerzity Karlovy, která umožnila Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové podat do nadmíru očekávané výzvy Špičkový výzkum, vyhlášené v rámci OP JAK, projekt takového rozsahu. Výzva v podobě vedení národního konsorcia byla velmi inspirující a motivační, a zároveň jsme chtěli využít potenciálu vědecko-výzkumných aktivit navazujících na již úspěšně realizované projekty z OP VVV zaměřené na excelentní výzkum, podporu excelentních týmů či předaplikační výzkum. Ve spolupráci s celým realizačním týmem všech zapojených špičkových institucí se podařilo to, v co jsme pevně doufali. Univerzita Karlova jako příjemce dotace získala pro celé národní konsorcium téměř 496 mil. Kč, z čehož se stává historicky největší vědecko-výzkumný projekt pod záštitou Farmaceutické fakulty UK. Za Oddělení grantové podpory a strategického rozvoje jsem přesvědčen, že se naše dosavadní perfektní spolupráce se všemi partnery odrazí i v úspěšné realizaci a promítne se do plnění cílů projektu,“ sdělil Ing. Martin Hubáček, hlavní manažer projektu NETPHARM.

Podrobnosti o programu NETPHARM najdete na webových stránkách www.faf.cuni.cz/NETPHARM

Fotografie

NETPHARM-05NETPHARM-07NETPHARM-10NETPHARM-14NETPHARM-18NETPHARM-16NETPHARM-19NETPHARM-25NETPHARM-12NETPHARM-27NETPHARM-32NETPHARM-28NETPHARM-30NETPHARM-33NETPHARM-20

Autor fotografií: Ing. Jan Škop

 

Projekt Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách /NETPHARM,
reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607, je spolufinancován Evropskou unií.

 

EU

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS