Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi navozených závažných komplikací (OncoPharm)

Název projektu

Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi navozených závažných komplikací (OncoPharm)

Registrační číslo projektu

CZ.02.01.01/00/23_021/0008442

Operační program

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK), Cíl politiky 1, Priorita 1 – Výzkum a vývoj, Specifický cíl 1.1 Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií, Číslo výzvy 02_23_021.

Realizace projektu

1. 4. 2024 – 30. 9. 2027

Dotace

Celkové způsobilé výdaje projektu 75 146 757,27 Kč, z toho alokace pro FaF UK 30 490 933,94 Kč (spoluúčast příjemce dotace ve výši 5 %)

Žadatel

 • Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové,
 • spoluřešitelem Lékařská fakulta v Hradci Králové

Partneři projektu s finančním příspěvkem

 • Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • GENERI BIOTECH s.r.o.

Abstrakt projektu

Projekt OncoPharm je zaměřený na mezisektorovou výzkumnou spolupráci v oblasti farmakoterapie onkologických onemocnění. Jeho hlavním cílem je vytvoření znalostní platformy pro zefektivnění protinádorové léčby ve smyslu minimalizace toxicity, překonání lékové rezistence a vývoje nových efektivních protinádorových léčiv s cílem personalizace terapie a maximalizace léčebného benefitu pro pacienta. Vysoký stupeň interdisciplinarity mezi zapojenými institucemi přiblíží výsledky potřebám reálné praxe.

Cíle projektu

Projekt si klade za cíl využít zkušeností a poznatků ze základního, klinického a předaplikačního onkologického výzkumu a usnadnit tak možné budoucí uplatnění vědeckých výsledků v praxi. K dosažení tohoto cíle přispěje vysoký stupeň interdisciplinární spolupráce napříč všemi zúčastněnými institucemi (UK, FN HK, Generi Biotech) navazující na dosavadní úspěšné řešení rozvojových projektů i projektů základního i předaplikačního výzkumu. Dalším přínosem bude silná podpora mimo-projektové spolupráce s aplikační sférou v regionu, ČR i v zahraničí. Projekt tak posílí vědeckou konkurenceschopnost výzkumných týmů v oblasti předaplikačního výzkumu, a to nejen v národním, ale i v mezinárodním srovnání.

Nádorová onemocnění jsou v České republice druhou nejčastější příčinou úmrtí, přičemž téměř 30 tisíc lidí ročně podlehne tomuto závažnému onemocnění. Během života je některý typ nádoru nalezen u každého třetího obyvatele České republiky. Podle statistik z roku 2021 byl v Česku jen mezi lety 2014 až 2021 diagnostikován některý typ nádorového onemocnění u více než 745 tisíc obyvatel. Počet nově zjištěných případů onkologických onemocnění přitom setrvale roste a aktuálně přesahuje 87 tisíc ročně. Některé studie přitom předpokládají, že do roku 2035 budou nádorová onemocnění nejčastější příčinou úmrtí. V současnosti nedostatečně efektivní a zdlouhavá terapie nádorových onemocnění představuje obtížný úkol nejen pro poskytovatele zdravotní péče, ale také pro systém sociálního zabezpečení a sociálních služeb. Z důvodů náročnosti celého procesu onkologické léčby patří zhoubné novotvary k diagnóze s druhou nejdelší průměrnou délkou trvání případu pracovní neschopnosti. Současná situace nepříznivě dopadá na společnost, jelikož vyžaduje značné lidské zdroje a finanční prostředky k péči o pacienty s nádorovými onemocněními a podporu jejich potřeb během léčby a rekonvalescence. Pro mnoho nádorových onemocnění zatím není k dispozici účinná léčba, která by zajistila příznivou prognózu. Řada nádorových onemocnění léčbě od začátku vzdoruje a současně se s pokračující terapií rozvíjí rezistence i u primárně citlivých nádorových onemocnění. V léčbě těchto nemocí tedy zůstává velký prostor pro optimalizaci terapie, prevenci vzniku lékové rezistence a vývoj nových léčiv s lepším protinádorovým účinkem, odolných k rozvoji rezistence a s nižší toxicitou na zdravé tkáně.

Klíčové aktivity projektu

Cílem projektu OncoPharm je:

 1. Navázání spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou (UK, FN HK, Generi Biotech)
  • prostřednictvím klíčové aktivity č. 2 bude v projektu navazována nová spolupráce s aplikační sférou. Následně budou formalizována Letter of Intent a sepsána Memoranda o spolupráci. Prostřednictvím kolaborativních smluv s vybranými subjekty z aplikační sféry bude případně dále formalizována realizace vědeckovýzkumných aktivit s ohledem na konkrétní komercionalizaci.
 2. Realizace naplánovaných výzkumných záměrů ve spolupráci se subjekty aplikační sféry
  • prostřednictvím klíčové aktivity č. 3 s Fakultní nemocnicí Hradec Králové a společností Generi Biotech s.r.o. Za UK bude zapojena Farmaceutická fakulta a Lékařská fakulta v Hradci Králové.
 3. Příprava a podání společně zpracovaných projektových žádostí se subjekty z aplikační sféry:
  • prostřednictvím klíčové aktivity č. 4 budou připraveny nové projektové žádosti do relevantních výzev tematicky souvisejících a navazujících na výsledky projektu.

Výzkumné záměry

Cíle projektu budou řešeny prostřednictvím 3 výzkumných záměrů, a to pod vedením hlavního odborného manažera, prof. Ing. Vladimíra Wsóla, Ph.D.

 • VZ1 Rezistence v nádorových onemocněních
 • VZ2 Výzkum a vývoj nových protinádorových léčiv
 • VZ3 Kardiotoxicita protinádorových léčiv

Kontakty

Napsali o nás

Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi navozených závažných komplikací (OncoPharm), reg. č. CZ.02.01.01/00/23_021/0008442 je spolufinancován Evropskou unií.

 

EU-MSMT-Barevne-CMYK-(004).jpg

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS