Grantová schémata na UK (program START)

Název projektu

Grantová schémata na UK

Registrační číslo projektu

CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016935

Operační program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV); prioritní osa 2 (PO2): Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj; investiční priorita 1 (IP1): Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání; specifický cíl 5 (SC 5): Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje.

Více zde: Program START na UK

Realizace projektu

1. 1. 2020 – 30. 6. 2023

Hlavní řešitel/garant celouniverzitního projektu

Univerzita Karlova, Rektorát

Dotace

Celkový rozpočet projektu: 267 844 846,96 Kč

Alokace na FaF UK: dle počtu úspěšných žadatelů o grantový projekt z FaF (spoluúčast FaF UK ve výši 5%)

Kontakt

Cíl projektu

Hlavní náplní projektu je komplexní příprava a pilotáž nové grantové soutěže na UK. UK chce podpořit mladé začínající vědce a připravit je na profesní dráhu v akademickém prostředí s využitím mezinárodní spolupráce. Na celé UK bude podpořeno cca 115 grantových projektů. Upřednostňovány budou především vícečlenné řešitelské týmy – cílem je podpořit interdisciplinaritu výzkumu, rozvoj odborných jazykových kompetencí řešitelů a dovedností v oblasti týmové spolupráce. Nemalá pozornost bude věnována úpravám informačních systémů a nastavení interních procesů pro grantová schémata na UK.

Program START

V rámci projektu Grantová schémata na UK je na FaF realizován program START. START je novým programem na podporu vědy na UK, jehož řešiteli se mohou stát studenti doktorského studijního programu na UK.

Soutěžní podmínky

 • Návrh projektu si může podat student doktorského studia na UK ve standardní době studia.
 • Dalšími členy řešitelského týmu mohou být také pouze doktorandi.
 • Maximální počet členů řešitelského týmu je 5 doktorských studentů (včetně hlavního řešitele).
 • Každý projekt musí mít kromě řešitelského týmu obsazenou také pozici mentor - odborníka z řad zaměstnanců UK, který odborně podporuje tým i jeho výzkum, ale sám není jeho součástí.

Bližší podrobnosti o soutěžních podmínkách, procesu hodnocení i průběhu realizace úspěšných návrhů jsou obsaženy v Opatření rektora č. 19/2020 - Zásady Programu Start.

Předběžný harmonogram

Termín

Proces

Koho se týká

15. 09. 2020 – 30. 10. 2020

podání návrhů projektů

hlavní řešitelé

02. 11. 2020 – 06. 11. 2020

1. kolo hodnocení – formální stránka

univerzitní referent

02. 11. 2020 - 20. 11. 2020

opravy formálních nedostatků

hlavní řešitelé

23. 11. 2020 – 06. 12. 2020

2. kolo hodnocení

externí hodnotitelé

14. 12. 2020 - 29. 01. 2021

3. kolo hodnocení

komise zpravodajů

01. 02. 2021 – 26. 02. 2021

vyhlášení výsledků

univerzitní referent

01. 03. 2021 – 31. 03. 2021

podpis řešitelské Dohody

hlavní řešitelé, děkani, rektor

01. 04. 2021 – 31. 03. 2023

řešení projektů

 

01. 04. 2023 – 30. 04. 2023

předložení závěrečných zpráv

hlavní řešitelé

01. 05. 2023 – 31. 05. 2023

hodnocení závěrečných zpráv

komise zpravodajů

30. 06. 2023

ukončení realizace celého projektu

 

Celý proces hodnocení včetně podání návrhů a zpřístupnění výsledků hlavním řešitelům probíhá elektronicky v IS Věda.

Materiály ke stažení:

 1. Educational programme for grant applicants - part 1, START internal grant programme - 2. 7. 2020
 2. Rector's Measure No. 19/2020
 3. Agreement
 4. Manual for Applicants, Other Researchers and Mentors
 5. Methodology for submitters of project proposals, other researchers and mentors in the START pro-gramme
 6. Methodology for evaluators in the Start programme
 7. Prezentace ze semináře 16. 9. 2020

 

Tento projekt je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů.

 

EU

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS