Transformace pro VŠ na UK

Název projektu

Transformace pro VŠ na UK

Registrační číslo projektu

NPO_UK_MSMT-16602/2022

Národní plán obnovy

Komponenta: 3.2 Adaptace školních programů, reforma: 3.2.1 Transformace vysokých škol s cílem adaptace na nové formy učení a měnící se potřeby trhu práce, specifický cíl A1: Digitalizace vzdělávací činnosti a studijních agend; specifický cíl A2: Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning; specifický cíl A4: Kurzy zaměřené na rozšiřování dovedností (upskilling) nebo rekvalifikace (reskilling)

Realizace dílčího projektu FaF UK

  • SC A1:   1. 6. 2022 – 30. 11. 2023
  • SC A2:   1. 1. 2023 – 30. 6. 2024
  • SC A4:   1. 1. 2023 – 30. 6. 2024

Hlavní řešitel

Univerzita Karlova (zapojeno 14 fakult, Ústřední knihovna UK, Ústav výpočetní techniky a Ústav jazykové a odborné přípravy)

Cíl projektu

Ve SC A1 budou na Univerzitě Karlově realizovány aktivity zaměřené především na transformaci studijního informačního systému – změnu jeho architektury tak, aby naplňoval potřeby z hlediska podpory studia v 21. století, digitalizace studijních agend, používání mobilních zařízení atd. Součástí aktivit je také pořízení vybavení pro zajištění on-line/blended/e-learning a distanční výuky na zapojených fakultách. Tyto aktivity jsou doplněny vzděláváním pracovníků UK v práci s touto nově pořízenou technikou.

Ve SC A2 budou na Univerzitě Karlově realizovány aktivity, zaměřené na zajištění metodické podpory související digitálními formami výuky (ať už v rámci distančního vzdělávání, nebo v rámci přímé výuky – viz Analýza zkušeností vysokých škol, výstup CRP 2021 Rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia s ohledem na aktuální metody a zkušenosti se vzděláváním na dálku, kap. 2 Terminologie). Aktivity ve SC A2 na UK jsou zaměřeny na přípravu metodických materiálů a metodickou podporu (včetně individuálních forem podpory) a vzdělávání akademických pracovníků i studentů. Plánované vzdělávání a metodická podpora jsou zaměřeny jak na osvojení nejlepší praxe a doporučených postupů v digitálních formách výuky, tak na práci se stávající výpočetní technikou, využívanou v těchto formách výuky. Nedílnou součástí aktivit je tvorba nových materiálů, které budou využity v digitálních formách výuky. Hlavní cílem aktivit v SC A2 na UK je posílení kompetencí pro integraci online nástrojů do výuky v prezenčním i kombinovaném studiu a odstranění bariér ve výuce.

Ve SC A4 bude na Univerzitě Karlově realizována příprava nových kurzů celoživotního vzdělávání orientovaných na výkon povolání, kurzů zaměřených na rozšiřování dovedností (upskilling). Nově vytvářené kurzy budou respektovat jak požadavky formulované na evropské úrovni v souvislosti s harmonizací oblasti mikrocertifikátů (micro-credentials), tak relevantní výsledky společného projektu ve specifickém cíli C1.

Realizované aktivity na FaF UK

Aktivita A1.1 Nákup HW a SW v souvislosti se zajištěním digitálních forem výuky
Prostřednictvím aktivity bude na FaF UK nově pořízeno vybavení pro podporu digitalizace vzdělávací činnosti a studijních agend napříč všemi studijními obory, tzn. Farmacie (magisterské studium, prezenční, 5 let), Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (bakalářské, prezenční/kombinovaná, 3 roky), Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (magisterské navazující studium, prezenční, 2 roky), vč. nově akreditovaného studijního programu Pharmaceutical Sciences, včetně studia doktorského.

Aktivita A2.1 Rozvoj v oblasti distanční výuky, on-line výuky a blended learning
Aktivita je zaměřena na tvorbou nových a inovací stávajících digitálních materiálů, které budou součástí studijních opor v e-learningových systémech napříč studijními programy Farmacie/Pharmacy, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví.

Aktivita A4.7 Vzdělávání v základních specifikách racionální geriatrické farmakoterapie
Kurz je zaměřený na rozšiřování kompetencí v oblasti tzv. "reconcilliation" u geriatrických pacientů, tj. v signální základní kontrole lékových režimů geriatrických nemocných.

Dotace

  • Celkový rozpočet/dotace projektu za Univerzitu Karlovu: 115 595 157,61 Kč (bez DPH)
  • Dotace FaF UK (bez DPH): 3 925 924 Kč (SC A1), 1 493 245 Kč (SC A2), 1 506 755 Kč (SC A4)

Kontakt

SC A1:

SC A2:

SC A4:

 

Tento projekt Transformace pro VŠ na UK (reg. č. NPO_UK_MSMT-16602/2022) je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Národním plánem obnovy.

 

EU

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS