Špičkový výzkum: UK povede tři excelentní projekty, v dalších třinácti je partnerem

08.11.2023

Univerzita Karlova získala prostředky na koordinaci tří mimořádných vědeckých projektů: Role konfliktu v posilování odolnosti (CoRe), Přírodní a antropogenní georizika a Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách (NETPHARM). Z výzvy Špičkový výzkum Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) získá prostředky také jako partner třinácti dalších projektů. Univerzita získala také čtyři projekty pro juniorní vědce a vědkyně Junior Star Grantové agentury ČR (GAČR). 

„Podpora vědeckých týmů v tomto rozsahu posílí postavení Univerzity Karlovy v rámci evropského výzkumného prostoru, ale i její konkurenceschopnost ve vztahu k evropské i světové vědecké špičce. Společným jmenovatelem vítězných vědeckých projektů je posun hranic vědy a výzkumu, a díky němu zlepšení kvality života a řešení globálních výzev dnešního světa,“ řekla rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková

Právě na současný stav světa reaguje univerzitní projekt CoRe, který pomůže budovat odolnost společnosti vůči současným bezpečnostním hrozbám pomocí nových metodik, mechanismů, postupů a procesů, které díky tomuto projektu mohou vzniknout. „Lidé mají často představu, že konflikt je potřeba ze společnosti odstranit, že politický spor znamená problém, a že tedy harmonická a odolná společnost je založena na absenci konfliktu. Náš projekt vychází z opačného pohledu: Konflikt je nutnou součástí fungování společnosti. A zvyšování její odolnosti spočívá v tom naučit se, jak konflikty zvládat, regulovat, usměrňovat tak, aby nebyly destruktivní,“ vysvětlil hlavní koordinátor projektu CoRe, profesor Filozofické fakulty UK Petr Kratochvíl, který se chce zasadit o systematický rozvoj tzv. „resilience thinking”. Jde o přístup, jež vnímá jednotlivce, společnosti i hmotný svět jako komplexní systém, cyklicky se proměňující a sám sebe reflektující skrze škálu různorodých přírodních, společenských a psychologických procesů.

Přírodovědecká fakulta UK bude pod vedením profesora Vojtěcha Ettlera hlavním řešitelem projektu zaměřeného na přírodní a antropogenní georizika. Podrobné studium hrozeb ve svrchních sférách planety Země přispěje k pochopení příčin jejich vzniku a stanovení možných dopadů na lidskou společnost. Vojtěch Ettler k tomu říká: „Myslím, že všichni lidé vnímají, že četnost a intenzita některých negativních přírodních procesů se zvyšují. Každou chvíli slyšíme o nějakých přírodních katastrofách, které se často dějí nejen ve vzdálených koutech zeměkoule, ale i za našimi humny. Jsou to zejména extrémní jevy v atmosféře i na zemském povrchu, které souvisí s klimatickou změnou.“ Zásadním výstupem projektu bude také návrh monitoringu a předpověď rizik, včetně možností zmírnění jejich dopadů. 

Projekt NETPHARM bude řídit Farmaceutická fakulta UK. Špičkový výzkum a vývoj pokročilých terapií, (nano)formulací a doručovacích systémů léčiv využije inovativní technologie, nejnovější přístupy a experimentální modely translačního vývoje (těsné propojení laboratorního výzkumu s klinickou praxí) léčiv v několika excelentních vědecko-výzkumných laboratořích a propojí řadu pracovišť a institucí se silným medicinálně-chemickým, farmaceuticky-technologickým, biotechnologickým, farmakologickým, analytickým a klinickým potenciálem. Celonárodní platforma pracovišť má za úkol vyprodukovat nová potenciální léčiva s malou molekulou pro několik molekulárních cílů, inovativní formulace a strategie dodávání léků existujících a léků experimentálních s malou molekulou. Dojde i na vývoj nových přístupů a experimentálních modelů pro řešení nežádoucích / toxických účinků léčiv, či lékové rezistence.

V dalších 13 projektech jsou univerzitní pracoviště a vědci součástí řešitelských týmů. Přehled všech excelentních projektů Špičkového výzkumu OP JAK najdete zde.

Úspěch v podpoře vědy si Univerzita Karlova zapsala i v soutěži nových projektů Junior Star. Grantová agentura České republiky (GA ČR) bude od ledna 2024 financovat excelentní vědkyně a vědce na začátku kariéry. Jedinečnou příležitost vědecky se osamostatnit a obohatit české prostředí o nová výzkumná témata získali čtyři vědci a vědkyně z UK z celkových 17 vybraných. Mladí vědci se zahraniční zkušeností tak budou moci vytvořit své vědecké týmy a bádat na témata: Tituly a kosti staroegyptských úředníků: nový matematický přístup ke zpracování dat ze Staré říše; Teorie modelů, strukturální kombinatorika a algoritmy; Inovativní syntetické metody využívající katalýzu přechodnými kovy a elektrochemii a Laditelná grafen/SiC optoelektronika. Seznam projektů Junior Star GAČR zde.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS