Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce

Název projektu

Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce

Registrační číslo projektu

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

Operační program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV); prioritní osa 2 (PO2): Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj; investiční priorita 1 (IP1): Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání; tematický cíl 10 (TC10) – Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení.

Více zde: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Realizace dílčího projektu FaF

1. 6. 2017 – 31. 1. 2021

Hlavní řešitel/garant celouniverzitního projektu

Univerzita Karlova, Rektorát

Cíl projektu

Cílem dílčího projektu je zlepšení uplatnitelnosti absolventů Farmaceutické fakulty v Hradci Králové na současném a budoucím trhu práce, a to úpravou studijního programu Farmacie. Aktivity dílčího projektu se proto zaměří na inovaci a reakreditaci stávajícího studijního programu Farmacie.

Realizované klíčové aktivity na FaF UK

KA1: Řízení projektu

KA2: Inovace výuky a podkladů pro její realizaci

KA3: Příprava e-learningové výuky

KA4: Digitalizace a zpracování audiovizuálních materiálů pro výuku

Dotace

Celkový rozpočet projektu: 189 808 200,36 Kč

Alokace na FaF UK: 9 090 851,16 Kč (spoluúčast FaF UK ve výši 5%)

Kontakt

 

Tento projekt je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů.

 

EU

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS