Národní ústavy 5.1 Exceles (NPO)

NPO 5.1 Exceles Národní institut virologie a bakteriologie

Název projektu

Národní institut virologie a bakteriologie

Registrační číslo

LX22NPO5103

Operační program

Program podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví – EXCELES

Komponenta

5.1 Národního plán obnovy (NPO)

Poskytovatel dotace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Předpokládané období realizace projektu

1. 6. 2022 – 15. 12. 2025

Příjemce/partneři

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. (Příjemce); Masarykova univerzita; Univerzita Karlova; Univerzita Palackého v Olomouci; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze; Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.; Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.; Biologické centrum AV ČT, v. v. i.

Předpokládané celkové způsobilé výdaje za FaF UK

16 083,67 tis. Kč (rozpočet celého projektu je 1 484 609 tis. Kč, rozpočet za UK je 338 092 tis. Kč)

Hlavní řešitel/garant projektu za FaF UK

doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.

Kontaktní osoba FaF UK

Mgr. Martina Kopecká Jurčeková

Anotace

Projekt NIVB je podporován z Programu podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví – EXCELES, který je financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost, NextGenerationEU. NIVB je unikátní výzkumná platforma sdružující špičková vědecká pracoviště z celé České republiky působící v oblastech interakcí patogen-hostitel, imunity proti virům a bakteriím a léčby virových a bakteriálních onemocnění. Národní institut virologie a bakteriologie koncentruje základní a aplikovaný výzkum patogenů s výrazným socio-ekonomickým dopadem. Výzkum mechanismu interakce patogenů s hostitelem a mechanismů imunitních reakcí přispěje v konečném důsledku k vývoji inhibitorů (léčiv) a vakcín proti virovým a bakteriálním nemocem, které vyžadují náročnou léčbu a ekonomicky závažná opatření (karantény). Projekt bude dále rozvíjet mezinárodní úroveň excelence v základním a translačním výzkumu a posílí interinstitucionální, mezioborovou, meziregionální a mezinárodní spolupráci.

Více informací o projektu: NIVB – Národní Institut Virologie a Bakteriologie

 

Projekt Národní institut virologie a bakteriologie (Program EXCELES, ID: LX22NPO5103) – Financováno Evropskou unií – Next Generation EU.

 

EU

 

NPO 5.1 Exceles Národní ústav pro neurologický výzkum

Název projektu

Národní ústav pro neurologický výzkum

Registrační číslo

LX22NPO5107

Operační program

Program podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví – EXCELES

Komponenta

5.1 Národního plán obnovy (NPO)

Poskytovatel dotace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Předpokládané období realizace projektu

1. 7. 2022 – 15. 12. 2025

Příjemce/partneři

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (Příjemce); Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i., České vysoké učení technické v Praze, Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Masarykova univerzita, Ostravská univerzita, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., Vysoké učení technické v Brně

Předpokládané celkové způsobilé výdaje za FaF UK

4 843 tis. Kč (rozpočet celého projektu je 620 329 tis. Kč, rozpočet za UK je 326 618 tis. Kč)

Hlavní řešitel/garant projektu za FaF UK

prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.

Kontaktní osoba FaF UK

Ing. Tereza Holubová

Anotace

Ústředním cílem projektu je rozvinout podmínky a integrovat úsilí nejlepších výzkumných týmů ze zapojených institucí ke špičkovému výzkumu poruch vývoje a stárnutí mozku, a to s účelným interdisciplinárním provázáním dílčích témat a metodických postupů. Tento cíl vyžaduje zřízení nové národní autority – Národního ústavu pro neurologický výzkum (NÚNV), jehož hlavním posláním bude systematické vyhledávání průlomových poznatků o mozku a nervovém systému s cílem je programově využívat ke snižování zátěže neurologických onemocnění a ke zlepšení kvality života postižené populace.

Projekt NÚNV cílí na vytvoření špičkového neurologického konsorcia, které se bude zaměřovat na priority ve zdravotnictví, a to systémovým ukotvením předkládané multidisciplinární vědecké základny v rámci VaVaI. Potenciál NÚNV spočívá ve sdružení významných univerzit, ústavů Akademie věd, fakultních nemocnic a aplikační sféry – tedy v propojení klinické péče, preklinického, klinického a základního výzkumu a jeho napojení na aplikační sféru a na instituce v zahraničí. V rámci budování sítě spolupráce budou do komplexu zahrnuty také pacientské organizace včetně národních autorit (MZdr, RVVI, MVVI, SUKL), což povede k vytvoření orgánu, který se bude podílet na tvorbě strategií pro zdravotnictví a pro vědu a výzkum, a to vše pod dohledem mezinárodního panelu renomovaných odborníků.

Více informací o projektu: NÁRODNÍ ÚSTAV PRO NEUROLOGICKÝ VÝZKUM - 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (cuni.cz)

 

Projekt Národní ústav pro neurologický výzkum (Program EXCELES, ID: LX22NPO5107) – Financováno Evropskou unií – Next Generation EU.

 

EU

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS