Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed)

Název projektu

Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed).

Registrační číslo projektu

CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046

Operační program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), prioritní osa 1 (PO1): Posilování kapacit pro kvalitní výzkum, investiční priorita 1 (IP 1): Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu, specifický cíl 1.2 (SC1.2): Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou.

Realizace projektu

1. 1. 2019 – 31. 12. 2022

Řešitel

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové ve spolupráci s Lékařskou fakultou v Hradci Králové.

Partner projektu

  • Fakultní nemocnice Hradec Králové

Popis projektu

Projekt InoMed spočívá v posílené výzkumné spolupráci mezi FaF UK, LF HK a FN HK a je tvořen čtyřmi výzkumnými záměry, které se zaměřují na předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií v následujících oblastech: protinádorová léčiva, prevence negativního dopadu protinádorové léčby na kardiovaskulární systém, léčiva pro metabolické onemocnění jater spojená se steatózou a cholestázou a rozvoj včetně praktického uplatňování poznatků klinické farmacie v geriatrii.

Cíl projektu

Primárním cílem projektu je posílení a zkvalitnění předaplikačního výzkumu na spolupracujících institucích a zvýšení jeho konkurenceschopnosti. V rámci projektu budou vytvořeny mezioborové výzkumné týmy napříč jednotlivými institucemi, tak aby bylo optimálně využito odborných schopností jednotlivých výzkumníků k danému cíli. Dále bude tímto projektem vytvořen formální rámec, infrastrukturní zázemí a motivace pro přechod od základního výzkumu do  předaplikační a aplikované oblasti. Projekt také vybuduje kapacity a bude motivovat výzkumné pracovníky pro posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou, včetně žádoucí internacionalizace výzkumu.

Cílem projektu je využít bohatých zkušeností ve 4 konkrétně definovaných oblastech pro realizaci předaplikačního výzkumu s významným potenciálem pro ovlivnění celospolečenských problémů, zejména zdraví a kvalitu života populace. Očekáváme nalezení nových léčiv přírodního i syntetického původu vhodných pro léčbu nádorových onemocnění, a zároveň léčiva a biomarkery, které zabrání toxickému působení chemoterapie na kardiovaskulární systém. Dalším cílem je nalezení inovativních léčiv pro léčbu nealkoholové steatohepatidy a cholestázy a v neposlední řadě budou vypracovány softwarové nástroje pro podporu bezpečné a účinné farmakoterapie u geriatrických pacientů.

Cílem projektu je publikovat zajímavé výsledky předaplikačního výzkumu, ale také ochrana duševního vlastnictví formou patentových přihlášek a užitných vzorů, tak aby bylo možné využít výsledky výzkumu v praxi.

Dotace

Celková výše alokace rozpočtu - 93 883 307 Kč

Alokace pro FaF UK – 54 873 744 Kč (spoluúčast FaF UK ve výši 5 %)

Kontakty

Napsali o nás

 

EU

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS