Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy

Název projektu

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy

Registrační číslo projektu

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495

Operační program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV); prioritní osa 2 (PO2): Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj; investiční priorita 1 (IP1): Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání; tematický cíl 10 (TC10) – Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení.

Více zde: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Realizace projektu

1. 12. 2017 – 31. 12. 2021

Hlavní řešitel/garant celouniverzitního projektu

Univerzita Karlova, Rektorát

Cíl projektu

Cílem projektu je úspěšná realizace jednotlivých klíčových aktivit, tzn. individuálních mobilit. V rámci projektu je navrženo individuálních výjezdů či příjezdů výzkumných pracovníků v jasně definovaných vědeckých oblastech, které jsou řešeny na jednotlivých fakultách UK. Cílem těchto individuálních mobilit je výběr výzkumného pracovníka na základě jasně stanovených kritérií transparentního výběrového řízení, jeho nominace k účasti na pracovním pobytu na Univerzitě Karlově (příjezdy), nebo ve spolupracující zahraniční výzkumné instituci (výjezdy) a rozvoj konkrétní vědecké oblasti vedoucí k dosažení vědeckých cílů stanovených aktuálním výzkumem na jednotlivých fakultách UK. Rozvoj konkrétních výzkumných témat definovaných v rámci popsaných klíčových aktivit je zaměřen na transfer znalostí a výzkumných postupů ze zahraničí na UK, podporu vědecké excelence a otevřenosti výzkumu, posílení internacionalizace jednotlivých vědecko-výzkumných týmů a posílení interpersonálních kompetencí zaměstnanců Univerzity a také rozšíření jejich profesních odborných sítí v rámci účasti na mobilitách v zahraničí. Přímým realizačním dopadem projektu je pak rozvoj zkušeností jednotlivých fakult s přijímáním vědeckých pracovníků v souladu s principy Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a v neposlední řadě také zvýšení mezinárodní prestiže Univerzity Karlovy.

Dotace

Celkový rozpočet projektu: 90 813 106,00 Kč

Alokace na FaF UK: 3 021 744 Kč (spoluúčast FaF UK ve výši 5%)

Kontakt

 

Tento projekt je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů.

 

EU

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS