Přehled výzkumné činnosti

Výzkumná činnost katedry spadá do dvou tematicky odlišných oblastí korespondujících s rozdílným odborným zaměřením obou oddělení katedry.

Oddělení farmaceutické chemie

Výzkum na oddělení farmaceutické chemie se zaměřuje na přípravu nových potenciálních léčiv a na studium vztahů mezi jejich chemickou strukturou a biologickou aktivitou. Hlavní pozornost se soustřeďuje zejména na deriváty pyrazinu a pyridinu s předpokládaným účinkem antituberkulotickým. Tato problematika se řeší od roku 1996 ve spolupráci s výzkumnou laboratoří National Institute of Allergy and Infectious Diseases (USA) v rámci programu TAACF. Souběžně, ve spolupráci s oddělením mikrobiologie a imunologie Katedry biologických a lékařských věd, se studují též deriváty pyrazinu a pyridinu v zaměření na hledání látek s účinkem antifungálním. Společně s Chemickým ústavem Přírodovědecké fakulty Komenského Univerzity v Bratislavě se dále pozornost věnuje derivátům kyselin pyrazin-, případně pyridinkarboxylových, jako možným herbicidním prostředkům.

Novou oblastí výzkumu je syntéza a studium biologických vlastností potenciálních fotodynamicky aktivních látek ze skupiny derivátů porfyrinu. V centru pozornosti, vedle přípravy jejich konjungátů s oligonukleotidy, je studium schopnosti štěpit komplementární řetězce nukleových kyselin. Tento zmíněný výzkum je mezioborovou záležitostí a participuje na něm několik pracovišť u nás i v zahraničí (katedra analytické chemie VŠCHT v Praze, firma Generi Biotech Hradec Králové a Pharmazeutisch–Chemisches Institut der Ruprecht–Karls–Universität Heidelberg).

Oddělení farmaceutické analýzy

Výzkumné zaměření se soustředí na celou oblast farmaceutické analýzy a úzce koresponduje s aktuálními požadavky WHO na zajištění kvality, bezpečnosti a účinnosti léčiv. Hlavní pozornost je zaměřena na analytické a bioanalytické studie spojené s výzkumem a vývojem nových léčiv. Při těchto studiích jsou využívány různé separační techniky (HPLC, UHPLC, GC a CE) ve spojení s řadou detekčních technik (zejména MS, UV a fluorescence). Vývoj těchto moderních metod má přímou návaznost na studium účinků léčiv a potenciálních léčiv na organismus v rámci preklinických studií, které probíhají na spolupracujících pracovištích.

Hlavními oblastmi zájmu jsou:

  • Vývoj moderních, vysoce citlivých bioanalytických metod pro stanovaní léčiv, potenciálních léčiv, metabolitů a endogenních látek v relevantním biologickém materiálu a aplikace metod do interdisciplinárních studia jejich osudu v organismu.
  • Miniaturizované techniky úpravy vzorků před chromatografickou analýzou
  • Chirální separace
  • Vývoj analytických metod pro studium markerů oxidačního stresu
  • Hodnocení čistoty a stability léčiv, pomocných látek a léčivých přípravků s využitím rychlých separačních metod

Podrobnější informace jsou uvedeny na webových stránkách Pharmaceutical Analysis Group

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS