Přehled výzkumné činnosti

Oddělení matematiky a statistiky se věnuje výpočetní farmacii a podobným výzkumným směrům jaké jsou farmakometrie, systémová a matematická farmacie a jiné farmakologické nebo biologické obory postavené na matematickém modelování a matematické simulaci. Příklady jsou populační PK/PD modely, kvantově-chemickými výpočty elektronové struktury metodou funkcionálu hustoty nebo molekulární dokování. Více statisticky orientované jsou oblasti jako plánování experimentů (design of experiments), meta-analýzy anebo zdolování dat (data mining), které patří do biostatistiky a bioinformatiky, a jsou částo využívané ve farmaceutickém výzkumu.  

Součástí vědecké práce oddělení biofyziky je zaměřeno na přípravu radioaktivně značených látek biologického původu (aptamery, monoklonální protilátky a peptidy) s cílem případné aplikace v radiodiagnostice nebo radioterapii. Připravené radiopreparáty jsou testovány na radiochemickou čistotu a stabilitu pomocí HPLC a iTLC metod a jejich biologické chování se sleduje in vitro a in vivo. Veškerá práce s otevřenými radionuklidovými zářiči splňuje podmínky definované Atomovým zákonem č. 263/2016 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek.

Další oblastí výzkumné činnosti je studium biofyziky lipidů lidského stratum corneum podílejících se na bariérové funkci kůže. Výzkum je realizován ve spolupráci s výzkumnou skupinou Skin Barrier Research Group, která provádí syntézu vybraných typů ceramidů, které jsou součástí kožní lipidové bariéry spolu s volnými mastnými kyselinami a cholesterolem. Struktura a vlastnosti kožní lipidové bariéry jsou studovány zejména infračervenou spektroskopií, difrakcí rentgenového záření, neutronovou maloúhlovou difrakcí, 2H „solid-state“ nukleární magnetickou rezonancí a v permeačních experimentech na celách Franzova typu. Měření a analýza difraktometrických dat probíhá v současnosti ve spolupráci s Frank Laboratory of Neutron Physics, Joint Institute for Nuclear Research v Dubně.

Další výzkumný směr oddělení biofyziky se ve spolupráci s Centrem pro výzkum a vývoj Fakultní nemocnice v Hradci Králové zabývá sledováním míry oxidativního poškození lidského organismu. Jeho následkem jsou oxidační změny ve strukturách lipidů, proteinů a DNA. Právě na poškození DNA se naší práci zaměřujeme. Míru oxidativního poškození DNA na úrovni jednotlivých buněk lze stanovit pomocí tzv. kometového testu (comet assay). V našem výzkumu se věnujeme vlivu vnějších faktorů, kterými mohou být např. prodělaná anestezie a chirurgický zákrok, polytrauma a následná hospitalizace na JIP oddělení.

Oddělení fyzikální chemie provádí v rámci spolupráce s jinými výzkumnými skupinami na fakultě stanovení fyzikálně chemických charakteristik nově připravených potenciálních léčiv a vývoj HPLC metod pro některé biochemické studie. Dále se zabývá zkoumáním oxidačně-redukčních vlastností biologicky aktivních látek pomocí elektrochemických technik (voltametrie, elektrolýza, polarografie). K tomuto účelu je rovněž využívána HPLC.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS