REVIFAF

Revitalizace infrastruktury Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové byla příjemcem poskytnuté dotace projektu „Revitalizace infrastruktury Farmaceutické fakulty v HK“ realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), prioritní osa 4, oblast podpory 4.1 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem. Projekt je registrován pod číslem CZ.1.05/4.1.00/11.0254.

Řešitel

Hlavním řešitelem projektu byla Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Příprava byla zahájena v listopadu 2011, realizace byla ukončena v červnu roku 2015.

Partneři projektu

Projekt byl bez partnera.

Dotace

Celkové způsobilé výdaje projektu byly v přibližné výši 85,7 mil Kč, z toho investiční výdaje činí 80,1 mil Kč a neinvestiční 5,6 mil Kč. Revitalizaci infrastruktury vč. nákupu špičkového vědeckého přístroje z 85 % financovala EU prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) ve výši 72,9 mil Kč. Způsobilé výdaje ve výši 15 % byly financovány z národních veřejných zdrojů, konkrétně z prostředků rozpočtovaných Skupinou pro výzkum a vývoj a inovační, uměleckou nebo tvůrčí činnost stanovenou pro Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Dotace byla poskytnuta v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), prioritní osa 4, oblast podpory 4.1 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, výzvy 2.4 Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem. Řídícím orgánem OP VaVpI bylo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Realizace projektu probíhala od května 2013 a ukončena byla k 30.6.2015.

Závěrečná zpráva k projektu

Hlavním cílem projektu „Revitalizace infrastruktury Farmaceutické fakulty v HK“, který byl realizován v letech 2013–2015, bylo zlepšení podmínek pro vzdělávání a s ním spojeným výzkumem. Jednalo se především o stavebně technické úpravy budov a jejich vybavení. Dalším ze stěžejních cílů bylo zlepšení energetické úspornosti budov. V rámci realizace projektu, která probíhala za plného provozu fakulty, byla revitalizována a modernizována vzduchotechnika, chlazení, zařízení hlavních prvků silnoproudé elektrotechniky a otopná soustava. Byl renovován vstup do fakulty s nově přidanou bezbariérovou rampou, kompletně zrekonstruován spojovací koridor, zateplena střecha nové posluchárny, jižní a severní budovy a budovy Zámostí. Jižní budova byla dále částečně sanována a zateplena. V severní a jižní budově byly nahrazeny nevyhovující výtahy. U nové posluchárny bylo zrekonstruováno hygienické zázemí. Kvalita výuky spojená s výzkumem byla podpořena i nákupem šesti nových přístrojů, z nichž za nejvýznamnější lze považovat špičkový hmotnostní spektrometr na Katedře analytické chemie, který umožnil studentům seznámit se s nejnovějšími vědeckými postupy ve farmacii. Tento a ostatní přístroje výrazně přispěly k zatraktivnění pracovišť fakulty. Modernizovanou infrastrukturou bylo podpořeno přes 1 660 studentů včetně 153 studentů doktorského studia, dotčeno bylo celkově 14 968 m2 užitných ploch.

Do projektu byly zahrnuty veškeré budovy na adrese ul. Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové (tzn. jižní a severní budova vč. spojovacího koridoru, nová posluchárna a hlavní vstup do budovy fakulty), dále fakultní objekt na adrese Zámostí 683, 500 05 Hradec Králové.

Informace k projektu

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace: http://www.opvavpi.cz/

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS