TEAB

Vybudování výzkumného týmu experimentální a aplikované biofarmacie

TEAB

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové byla příjemcem poskytnuté dotace projektu „Vybudování výzkumného týmu experimentální a aplikované biofarmacie“ realizovaného v rámci OP VK, číslo prioritní osy 7.2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, číslo oblasti podpory 7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji. Projekt je registrován pod číslem CZ.1.07/2.3.00/20.0235.

Řešitel

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Partner projektu

Projekt byl bez partnera.

Dotace

Celková dotace projektu činila 25 608 715 Kč.

Závěrečná zpráva

Projekt „Vybudování výzkumného týmu experimentální a aplikované biofarmacie“ reagoval na aktuální potřeby FaF UK, která potřebovala posílit a zkvalitnit personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti biofarmacie. Cílovými skupinami projektu byli akademičtí pracovníci a studenti doktorských studijních programů spojených s biofarmacií, kteří pracovali nebo studovali v regionech Konvergence ČR. Cílem projektu bylo vytvoření kvalitního vědeckého týmu na FaF UK, který bude své výstupy šířit v rámci cílové skupiny. Cíle projektu byly dosaženy vytvořením nových inicializačních míst pro Ph.D. a postdoc pozic pod vedením zahraničního experta prof. Manuela Miró (University of Balearic Islands, Španělsko) a zkušených vědců z FaF UK. Prof. Manuel Miró pravidelně konzultoval se studenty i akademickými pracovníky FaF UK formou seminářů a workshopů odborná témata z oblasti automatizace chemických analýz. Z pozice editora prestižního časopisu Analytica Chimica Acta též předával své zkušenosti doktorandům, kteří se tak mohli vyvarovat chyb a předcházet problémům souvisejícím s recenzním řízením při publikování článků v odborných časopisech. Výzkumný tým zajistil přenos svého know-how prostřednictvím interních i externích seminářů a odborné konference. Vzniklo 37 publikací v časopisech s impakt faktorem a 121 jiných odborných výstupů a abstraktů. Uskutečnily se zahraniční odborné stáže pro zkušené vědce, začínající vědce a Ph.D. studenty. Globálním výstupem projektu bylo dosaženo vysoké úrovně biofarmaceutického výzkumu propojeného s výukou (v oblasti bioanalytické chemie, medicinální chemie a biochemie, se zaměřením na oblasti přípravy vzorků, automatizovaných průtokových metod, toxikologické a biochemické analýzy a hledání nových typů molekul účinných na rezistentní kmeny vybraných bakterií).

Navázání užších kontaktů z projektu TEAB s prof. Manuel Miró s FaF UK a dalšími univerzitami vedlo začátkem roku 2015 k podání grantového projektu MSCA-ITN-2015, v rámci výzvy "Marie Sklodowska-Curie Actions", s názvem "In vitro innovative platforms for unravelling functional, bioactive and potentially harmful substances". Ze zahraničních univerzit se do projektu zapojily: University of Balearic Islands (Španělsko), University of Oslo (Norsko), University of Copenhagen (Dánsko), University of Glasgow (Spojené království Velké Británie a Severního Irska), Requimte – Network of chemistry and technology (Portugalsko) a Technische Universität München (Německo).

Informace k projektu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost http://www.op-vk.cz/

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS