Postdoci II UK CZ.1.07/2.3.00/30.0061

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové byla příjemcem poskytnuté dotace projektu „Zvýšení kapacity vědecko-výzkumných týmů Univerzity Karlovy prostřednictvím nových pozic pro absolventy doktorandských studií“ realizovaného v rámci OP VK, číslo prioritní osy 7.2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, číslo oblasti podpory 7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji. Projekt je registrován pod číslem CZ.1.07/2.3.00/30.0061.

Zapojené fakulty:

  • Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové,
  • Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové,
  • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy,
  • Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni.

Příjemce podpory

Univerzita Karlova

Řešitel

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Partner projektu

Projekt byl bez partnera

Dotace

Celková dotace projektu činila 146 886 727,60 Kč, z toho pro FaF UK 67 977 937, 20 Kč.

Závěrečná zpráva k projektu

V červnu 2015 skončila realizace tříletého projektu POSTDOCI II UK zaměřeného na podporu vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje a jejich dalšího rozvoje prostřednictvím vzniku pracovních pozic pro začínající vědce (držitele titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu). Prostřednictvím absolventů doktorských studijních programů se naplnil základní cíl projektu. Byli podpořeni akademičtí i vědecko-výzkumní pracovníci, dále studenti VŠ, a to s důrazem na internacionalizaci, multidisciplinaritu, intersektorální mobilitu a spolupráci. Postdoktorandi absolvovali 3–6měsíční studijní pobyty na významných zahraničních vědecko-výzkumných pracovištích v Německu, Kanadě, Velké Británii, Slovensku, Rusku, Norsku, Švédsku, Nizozemí, Španělsku, Austrálii, Francii nebo Polsku. Aktivně prezentovali výsledky výzkumu na mezinárodních konferencích, vedle výše uvedených zemí, také v Brazílii, USA, Itálii, Portugalsku, Izraeli, Turecku, Gruzii, Japonsku a České republice. Zavedli na FaF UK nové metodiky, realizovali výuku na v rozsahu 3–5 hodin týdně, uspořádali řadu odborných workshopů. FaF UK zaměstnala během trvání projektu největší množství postdoktorandů ze 4 participujících fakult, celkem 15 začínajících vědců z České republiky, Slovenska, Indie, Thajska nebo Řecka. Výzkumní pracovníci působili na 6 katedrách se zaměřením na biochemické vědy, anorganickou a organickou chemii, farmakologii a toxikologii, farmaceutickou chemii a kontrolu léčiv, analytickou chemii, biologické a lékařské vědy. Na FaF UK bylo s podporou projektu připraveno 63 odborných vědeckých článků, z nich většina již byla v r. 2015 publikována v prestižních impaktovaných časopisech evropského či světového významu. Podané byly 2 patentové přihlášky a vzdělávacími aktivitami bylo podpořeno přes 3 800 osob. Díky finanční podpoře se podařilo nakoupit odbornou literaturu, potřebné množství chemikálií, laboratorního a spotřební materiálu pro výzkumné účely, HW i SW vybavení a odborné služby související s realizací projektu. Aktivním přístupem postdoktorandů a jejich mentorů si FAF UK upevnila svou prestiž co by nejvýkonnější vědecko-výzkumné instituce v Královéhradeckém kraji (dle hodnocení RIV bodů).

Informace k projektu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost: http://www.op-vk.cz/

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS