HEPIN II

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové byla od 1.9.2011 příjemcem poskytnuté dotace projektu „Příprava a zapojení VaV týmů HEPIN do mezinárodního výzkumu portální hypertenze“ realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.3, prioritní osa 7.2. Projekt je registrován pod číslem CZ.1.07/2.3.00/20.0054.
 

Finanční podpora

Celková výše finanční podpory činila 33 115 189,50 Kč.

Řešitel

Realizace projektu byla zahájena 1.6.2011 pod vedením Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Od 1.9.2011 se hlavním řešitelem projektu stala Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Realizace projektu byla ukončena ke dni 31.5.2014.

Partneři projektu

Projekt nemá partnera.

Více informací o projektu naleznete na www.hepin.cz

Závěrečná zpráva

Cílem projektu bylo zvýšit kvalifikaci stávajícího týmu výzkumných pracovníků hepatologického institutu (HEPIN) s vedením v HK a se spolupracujícími pracovišti na lékařských fakultách v ČR (vyjma Prahy) zapojením výzkumných pracovníků do vzdělávacích aktivit a mezinárodní spolupráce na VaV projektu v oblasti onemocnění a léčby jater a připravit tyto výzkumné pracovníky na účast v mezinárodních VaV týmech a projektech.

Dílčími cíli projektu byly:

  1. Rozšíření odborných znalostí a dovedností v oblasti léčby portální hypertenze.
  2. Proškolení v metodologii výzkumu, přípravě, realizaci a vyhodnocení výzkumné studie.
  3. Proškolení v práci ve výzkumném týmu, včetně návazných aspektů výzkumné práce (částečně v anglickém jazyce).
  4. Příprava na vedení mezinárodního výzkumného týmu a jeho vedení pod supervizí experta na provádění mezinárodních studií.
  5. Navázání spolupráce se špičkovými specialisty a výzkumnými endoskopickými centry v Evropě.
  6. Získání dovedností a zkušeností s vlastní účastí a řízením mezinárodní multicentrické studie – International Multicentric Study (IMCS).

Zvýšení motivace začleněním do mezinárodního výzkumu k ověření léčebné metody vedoucí ke snížení mortality pacientů.

Informace k projektu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost http://www.op-vk.cz/

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS