Fauna Krkonoš

Fauna Krkonoš, CZ.3.22/1.2.200/12.03299

Tento projekt byl realizován v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013.

Bilaterální biosférická rezervace Krkonoše/Karkonosze je jedno z nejcennějších území, které se na česko-polské hranici nachází. Správy národních parků z obou stran hranice dlouhodobě pečují o ochranu a obnovu biodiverzity a zlepšení stavu přírodních stanovišť na své území, které je dokonce pod ochranou UNESCO či NATURA 2000.

  • Vedoucí partner: Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí
  • Projektoví partneři: Krkonošský národní park se sídlem v Jelení Hoře
  • Termín realizace: 2012-2015

Celkové způsobilé výdaje projektu: 101 305,94 EUR. 

Závěrečná zpráva k projektu

Cílem společného projektu byl monitoring čtyř segmentů fauny Krkonoš - ptáci, motýli, netopýři a jeleni. V souladu s projektovou žádostí byli partneři odpovědni za realizaci svých aktivit, které probíhaly v součinnosti s ostatními partnery. Správa KRNAP i KPN zajistili víceletý monitoring ptactva, motýlů, netopýrů a jelení zvěře. Část aktivit byla prováděna externě a část byla plněna vlastními zaměstnanci. Třetí partner, Univerzita Karlova, respektive Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, zajišťovala odborný veterinárně - medicínský a genetický monitoring populace jelení zvěře. Tyto šetření sloužily ke zjištění kondice a populační diverzity jelení populace na území české i polské části Krkonoš. Projektový partneři se aktivně zapojili do propagačních aktivit (přípravy výsledných publikací brožur a atlasů) a do organizace závěrečné konference. Pro úspěšnou realizaci projektu bylo partnery pořízeno potřebné technické vybavení. Projekt řešil společný cíl zkvalitňování životního prostředí v česko-polském pohraničí realizací dílčích aktivit projektu. Na základě provedeného monitoringu indikativních druhů živočichů, byl zjištěn aktuální stav i vývoj biodiverzity Krkonoš, přičemž opatření zaměřená na jelení zvěř umožní nyní vyšší účinnost ochrany lesních ekosystémů.

Informace k projektu

OP Přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-2013: http://www.cz-pl.eu/

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS