FAFIS

Inovace studijního programu Farmacie na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové byla příjemcem poskytnuté dotace projektu „Inovace studijního programu Farmacie na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy“ realizovaného v rámci OP VK, číslo prioritní osy 7.2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, číslo oblasti podpory 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání. Projekt je registrován pod číslem CZ.1.07/2.2.00/28.0194.

Řešitel

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Partner projektu

Projekt byl bez partnera.

Dotace

Celková dotace projektu činila 17 786 410 Kč.

Závěrečná zpráva

Projekt reagoval na aktuální vzdělávací potřeby FaF UK, která potřebovala zejména modernizovat výuku, posílit svou mezinárodní prestiž a zapojit se do evropských vzdělávacích sítí. Primárně se zaměřil na vzdělávání studentů magisterského studijního programu Farmacie a doktorského studia ve všech oborech na FaF UK. Dalšími cílovými skupinami byli akademičtí a ostatní pracovníci FaF UK, kteří potřebovali k adaptaci na inovovanou výuku rozšířit své kapacity v oblasti ICT a v anglickém jazyce. Základním cílem projektu bylo zvýšení kvality a prohloubení diverzifikace výuky, zkvalitnění procesu výchovy a výsledků dosahovaných v oblasti vzdělávání. Specifickými cíli byly inovace výuky prostřednictvím zavádění moderních multimediálních metod výuky, rozvoj potenciálu mezinárodní spolupráce, prohloubení a zkvalitnění úrovně znalosti anglického jazyka a zvýšení praktické relevance výuky pro aplikační sektor. Doplňkovým cílem projektu byl všestranný rozvoj odbornosti pracovníků vysoké školy pro zkvalitnění procesu a výsledků dosahovaných v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Do procesu výuky byly zavedeny multimediální pomůcky - vytvořeny e-learningové materiály pro celkem 28 vybraných předmětů, část z nich i v AJ jazyce, vybudována byla místnost pro webináře, natočeno bylo 36 videosekvencí ve vybraných předmětech v délce cca 300 minut, proběhla externí a interní školení ECDL pro zaměstnance. Zaměstnanci a studenti měli možnost účastnit se ICT školení (Moodle, CMS Kentico, MS PowerPoint). Mezinárodní spolupráce byla rozvíjena skrze budování sítě Euro-PhD, budování sítě co-tutelle, odborné stáže na zahraničních institucích, zahraniční jazykové kurzy anglického jazyka v Bournemouth, Anglii a na Maltě. Pregraduální (89) a postgraduální studenti (60) byli podpořeni kurzy odborné angličtiny.

Informace k projektu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost http://www.op-vk.cz/

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS