Složení Vědecké rady

Předseda:

doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
děkan Farmaceutické fakulty UK

Interní členové UK:

prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.
vedoucí Katedry farmakognozie a farmaceutické botaniky FaF UK

prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
vedoucí Katedry farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy FaF UK;
předseda výboru České farmaceutické společnosti

doc. Dipl.-Math. Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D.
vedoucí Katedry biofyziky a fyzikální chemie FaF UK

doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.
Katedra sociální a klinické farmacie FaF UK

doc. PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D.
Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol; biotechnologická společnost SOTIO

prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR;
Přírodovědecká fakulta UK

doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
proděkan pro studijní záležitosti FaF UK

doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
vedoucí Katedry sociální a klinické farmacie FaF UK

prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.
děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové

prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.
Katedra farmakologie a toxikologie FaF UK

prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
proděkan pro bakalářské a navazující magisterské studium a studium v angličtině;
vedoucí Katedry biologických a lékařských věd FaF UK

prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.
proděkanka pro vnější a mezinárodní vztahy fakulty FaF UK

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
Ústav klinické biochemie a diagnostiky Fakultní nemocnice v Hradci Králové

prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
Katedra farmakologie a toxikologie FaF UK

prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.
Katedra organické a bioorganické chemie FaF UK

prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.
Katedra biochemických věd FaF UK

prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
Katedra analytické chemie FaF UK

prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
vedoucí Katedry analytické chemie FaF UK

prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
proděkan pro vnitřní záležitosti, projektovou činnost a strategický rozvoj fakulty FaF UK;
statutární zástupce děkana

doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.
vedoucí Katedry farmaceutické technologie FaF UK

prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
proděkan pro vědeckou činnost a doktorské studium;
vedoucí Katedry farmakologie a toxikologie FaF UK

Ing. František Švec, DrSc.
Katedra analytické chemie FaF UK

prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D.
vedoucí Katedry organické a bioorganické chemie FaF UK

prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.
vedoucí Katedry biochemických věd FaF UK

prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.
proděkan pro investiční a technický rozvoj fakulty FaF UK

Externí členové:

prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
rektor Univerzity Pardubice

PharmDr. Pavel Grodza
místopředseda výboru České farmaceutické společnosti ČLS JEP pro lékárenství

PharmDr. Marcela Heislerová Ph.D.
vedoucí Katedry lékárenství, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

MUDr. Aleš Herman, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice v Hradci Králové

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
emeritní děkan FaF UK

prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
děkan Fakulty vojenského zdravotnictví HK UO Brno

doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D.
vedoucí Katedry toxikologie a vojenské farmacie Fakulty vojenského zdravotnictví HK UO Brno

prof. PharmDr. Ján Klimas, Ph.D., MPH
děkan Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.
prezident České lékárnické komory

prof. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.
proděkan PřF UHK pro zahraniční vztahy, vedoucí Katedry chemie PřF UHK

Mgr. Irena Storová, MHA
bývalá ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Ing. Pavel Šebek, CSc.
Development director, Zentiva

prof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.
přednosta Ústavu přírodních léčiv;
proděkan pro mezinárodní vztahy a internacionalizaci FaF
Masarykovy univerzity Brno

prof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.
děkan Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity Brno

doc. RNDr. Karel Volenec, CSc.
ředitel a vedoucí výzkumu a vývoje firmy ELLA-CS

 

Z Jednacího řádu Vědecké rady Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové
Čl. 3: Složení:

  1. Členy vědecké rady jmenuje a odvolává děkan. Návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady schvaluje akademický senát fakulty.
  2. Při jmenování členů vědecké rady dbá děkan mj., aby byly rovnoměrně zastoupeny hlavní obory vědy a oblasti studia pěstované na fakultě. Složení vědecké rady upravuje § 29 odst. 2 zákona o vysokých školách.
  3. Děkan může jmenovat čestným členem vědecké rady bez práva hlasovat význačného vědce, který se významným způsobem zasloužil o fakultu. Před jmenováním čestných členů vědecké rady si děkan vyžádá vyjádření akademického senátu fakulty.
  4. Členství ve vědecké radě je nezastupitelné.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS