Složení Vědecké rady

Předseda

 
prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

děkan fakulty

Členové

 
prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D. Katedra epidemiologie FVZ UNOB Brno
prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. vedoucí Katedry farmaceutické botaniky FaF UK
prof. MUDr. Miroslav Červinka, CSc. profesor Ústavu lékařské biologie a genetiky – LF HK
prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. proděkan pro vnější a mezinárodní vztahy, vedoucí Katedry farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy FaF UK
doc. Dipl. Math. E. J. Duintjer Tebbens, Ph.D. vedoucí Katedry biofyziky a fyzikální chemie FaF UK
PharmDr. Pavel Grodza místopředseda České farmaceutické společnosti ČLS JEP
PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D. vedoucí katedry lékárenství, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc. ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. Katedra organické a bioorganické chemie FaF UK
prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. děkan Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové UNOB Brno
PharmDr. Miroslav Janoušek ředitel Regulatory Affairs ZENTIVA
doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D. vedoucí Katedry toxikologie a vojenské farmacie, Fakulta vojenského zdravotnictví UNOB Brno
prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH děkan Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Mgr. Aleš Krebs, Ph.D. prezident České lékárnické komory
prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. rektor Univerzity Hradec Králové
prof. RNDr. Jaroslav Květina, dr.h.c., DrSc. Ústav experimentální biofarmacie, Farmaceutická fakulta VFU Brno
prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. prorektor Univerzity Pardubice
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové
prof. PharmDr. Pavel Mučaji, Ph.D. Katedra farmakognózie a botaniky FaF UKo Bratislava
PharmDr. Vladimír Müller zakladatel a jednatel Müller Pharma
prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. proděkan pro bakalářské a navazující magisterské studium a studium v angličtině, vedoucí Katedry biologických a lékařských věd FaF UK
prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Katedra analytické chemie FaF UK
doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D. přednostka Ústavu chemických léčiv FaF MU Brno
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c. ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové
prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. Katedra farmakologie a toxikologie FaF UK
prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. Katedra organické a bioorganické chemie FaF UK
doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. proděkan pro vědeckou činnost, doktorské studium a transfer technologií, vedoucí Katedry organické a bioorganické chemie FaF UK
prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Katedra biochemických věd FaF UK
prof. RNDr. Petr Solich, CSc. proděkan pro vnitřní záležitosti, evropské projekty a strategický rozvoj fakulty, vedoucí Katedry analytické chemie FaF UK
prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Katedra analytické chemie FaF UK
doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. vedoucí Katedry farmaceutické technologie FaF UK
prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. proděkan pro studijní záležitosti, vedoucí Katedry farmakologie a toxikologie FaF UK
Ing. František Švec, DrSc. Katedra analytické chemie FaF UK
prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. Katedra organické a bioorganické chemie FaF UK
prof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. děkan Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. Katedra sociální a klinické farmacie FaF UK
prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. vedoucí Katedry biochemických věd FaF UK
prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy FaF UK

 

Z Jednacího řádu Vědecké rady Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové
Čl. 3: Složení:

  1. Členy vědecké rady jmenuje a odvolává děkan. Návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady schvaluje akademický senát fakulty.
  2. Při jmenování členů vědecké rady dbá děkan mj., aby byly rovnoměrně zastoupeny hlavní obory vědy a oblasti studia pěstované na fakultě. Složení vědecké rady upravuje § 29 odst. 2 zákona o vysokých školách.
  3. Děkan může jmenovat čestným členem vědecké rady bez práva hlasovat význačného vědce, který se významným způsobem zasloužil o fakultu. Před jmenováním čestných členů vědecké rady si děkan vyžádá vyjádření akademického senátu fakulty.
  4. Členství ve vědecké radě je nezastupitelné.

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS