Složení Vědecké rady

Z Jednacího řádu Vědecké rady Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové
Čl. 3: Složení:

  1. Členy vědecké rady jmenuje a odvolává děkan. Návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady schvaluje akademický senát fakulty.
  2. Při jmenování členů vědecké rady dbá děkan mj., aby byly rovnoměrně zastoupeny hlavní obory vědy a oblasti studia pěstované na fakultě. Složení vědecké rady upravuje § 29 odst. 2 zákona o vysokých školách.
  3. Děkan může jmenovat čestným členem vědecké rady bez práva hlasovat význačného vědce, který se významným způsobem zasloužil o fakultu. Před jmenováním čestných členů vědecké rady si děkan vyžádá vyjádření akademického senátu fakulty.
  4. Členství ve vědecké radě je nezastupitelné.

Složení Vědecké rady

Předseda

 
doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

děkan fakulty

Členové

 
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové
prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv
PharmDr. Pavel Grodza místopředseda České farmaceutické společnosti ČLS JEP pro lékárenství
RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc. ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. proděkan pro vnější vztahy fakulty a transfer technologií, vedoucí Katedry anorganické a organické chemie
prof. MUDr. Radomír Hrdina, CSc. Katedra farmakologie a toxikologie
PharmDr. Lubomír Chudoba prezident České lékárnické komory
prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc. předseda České farmaceutické společnosti ČLS JEP, vedoucí Katedry farmaceutické botaniky a ekologie
PharmDr. Miroslav Janoušek viceprezident společnosti ZENTIVA
plk. doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D. vedoucí Katedry toxikologie a vojenské farmacie FVZ UO v Hradci Králové
prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. proděkan pro pedagogiku FCHT Univerzity Pardubice
prof. RNDr. Jiří Klimeš, CSc. vedoucí Katedry farmaceutické chemie a kontroly léčiv
prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. prorektor pro tvůrčí činnost a vnější vztahy UHK
prof. Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D. prorektor pro vědu a tvůrčí činnost Univerzity Pardubice
prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc. dr.h.c. Ústav experimentální biofarmacie, společné pracoviště AV ČR a PRO.MED.CS Praha a.s.
prof. PharmDr. Pavel Mučaji, Ph.D. děkan Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě
prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. proděkan pro mezinárodní vztahy fakulty, studium v angličtině a studium Zdravotnické bioanalytiky, vedoucí Katedry biologických a lékařských věd
doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Katedra analytické chemie
prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. zástupce vedoucího Katedry farmaceutické botaniky a ekologie
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c. ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové
MUDr. Tomáš Parák, Ph.D. děkan Farmaceutické fakulty VFU Brno
doc. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. vedoucí Centra vývoje léčiv, Katedra farmakologie a toxikologie
prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. Katedra anorganické a organické chemie
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Centrum biomedicínského výzkumu
prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc. Katedra farmaceutické technologie
prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Katedra biochemických věd
prof. RNDr. Petr Solich, CSc. proděkan pro vnitřní záležitosti, evropské fondy a strategický rozvoj fakulty, vedoucí Katedry analytické chemie
Mgr. Richard Szrajber ředitel výrobního závodu pevných lékových forem TEVA Czech Industries s.r.o., Opava
doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Katedra analytické chemie
Ing. Pavel Šebek, CSc. ředitel vývoje společnosti Zentiva
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. Katedra analytické chemie PřF Univerzity Palackého v Olomouci
prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. proděkan pro studijní záležitosti, vedoucí Katedry farmakologie a toxikologie
prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. Katedra anorganické a organické chemie
prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc. Katedra anorganické a organické chemie
prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. vedoucí Katedry sociální a klinické farmacie
prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. proděkan pro vědeckou činnost, doktorské studium a akademické kvalifikace, vedoucí Katedry biochemických věd
doc. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv

 

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS