Zpráva z 3. modulu cyklu „Vzdělávání v základních specifikách racionální geriatrické farmakoterapie“ (16. 6. 2023)

V polovině června 2023 se uskutečnil modul č. III cyklu „Vzdělávání v základních specifikách racionální geriatrické farmakoterapie“ pod názvem „Demence a specifika psychofarmakologické léčby ve stáří“. Hlavním organizátorem akce bylo opět Univerzitní centrum klinické farmacie (UCKF) FaF UK ve spolupráci s Českou geriatrickou a gerontologickou společností (ČGGS) ČLS JEP. Akce se konala v již známých prostorách seminární místnosti Zahrady léčivých rostlin Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové (viz www.faf.cuni.cz/uckf).

Cílem tohoto kurzu bylo přinést ucelený přehled o problematice racionální diagnostiky a léčby demencí ve stáří (včetně behaviopsychosociálních symptomů demence), upozornit na velmi časté polékové příčiny demencí u geriatrických nemocných s polyfarmakoterapií a zdůraznit rizika kognitivních dysfunkcí při indikaci různých lékových skupin vč. benzodiazepinů (BZDs) a Z-hypnotik.

Akce byla naplněna do maximální kapacity, opět polovinu účastníků tvořili farmaceuti a polovinu kolegové z řad lékařů různých specializací. V krátkém zahájení upozornila doc. Fialová (vedoucí organizačního týmu UCKF) na současné problémy týkající se celosvětového nárůstu prevalence demencí a na výsledky studií, které poukazují na skutečnost, že až třetina demencí souvisí s nevhodně nastavenými lékovými režimy ve stáří.

První sdělení přednesla předsedkyně ČGGS ČLS JEP, MUDr. Božena Jurašková, Ph.D., a na mnoha příkladech z praxe i z výzkumných projektů poukázala na stále nedostatečnou znalost etipatogenetických principů rozvoje demencí (v seniorském věku podmíněných i imunitními změnami), na problematické oblasti „misdiagnostiky“ pseudodemencí a na algoritmy současných moderních přístupů diagnostiky a léčby, včetně racionálních přístupů při terapii behaviopsychosociálních symptomů demence. V přednášce zdůraznila také významnou citlivost geriatrických pacientů s demencí k indikaci různých psychofarmak a nedostatečný čas, který kliničtí pracovníci věnují vyčkávání na nástup účinku terapeutických postupů u seniorů. Zdůraznila i velký význam nízkodávkových lékových režimů. Po přestávce na čaj a kávu navázala dalším sdělením na téma „Psychofarmaka ve stáří a riziko kognitivních dysfunkcí, zmateností a delírií“ PharmDr. Ivana Tašková z Psychiatrické léčebny v Bohnicích. Uvedla ve své přednášce specifické přístupy při léčbě psychofarmaky ve stáří, patofyziologické, farmakologické a preskripční příčiny, které vedou k častému výskytu centrálních polékových reakcí u seniorů při indikacích různých léčiv a faktory, které přispívají k častým polékovým akutním i chronickým kognitivním dysfunkcím.

Po obědové pauze a prohlídce kvetoucí Zahrady léčivých rostlin FaF UK následovala závěrečná přednáška PharmDr. Anny Lukačišinové, Ph.D. na téma „Individualizovaný přístup při užití benzodiazepinů ve stáří“. Dr. Lukačišinová poukázala na odlišné klinické vlastnosti různých účinných látek ze skupiny benzodiazepinů, jejich terapeutickou účinnost a bezpečnost ve stáří, rozdílný interakční potenciál a eliminační poločasy, odlišný nástup účinku i jinou receptorovou selektivitu, ale i na různé potenciály k navození lékové závislosti. V přednášce shrnula také současné iniciativy v oblasti deprescribingu BZDs a jiných léčiv, kterých se v ČR účastní výzkumná skupina „Ageing, Polypharmacy and Changes in the therapeutic value of Drugs“ (FaF UK) a upozornila na nové doporučené postupy zabývající se snižováním lékové zátěže a lékové závislosti na BZDs a Z-drugs. Na závěr každého sdělení proběhlo interaktivní hlasování nad testovacími otázkami, na kterých si posluchači vyzkoušeli své znalosti.

Modul č. III představoval poslední akci vzdělávacího cyklu před zahájením letního období dovolených. Další modul č. IV, na který jste srdečně zváni, je plánován na 13. října 2023, a to na téma Deprese, insomnie a bolestivé syndromy ve stáří.“  

Přejeme Vám krásné léto a těšíme se na shledání s Vámi po čase dovolených!

Fotografie

modul-15modul-14modul-13modul-17modul-18modul-19modul-20modul-21modul-16

Text: Ivana Dvořáková, doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.
Foto: Lenka Stříbrná

 

Velké poděkování za pomoc s organizací akcí patří Oddělení grantové podpory a strategického rozvoje (GRO) FaF UK (Ing. M. Hubáčkovi, Ing. T. Holubové a Ing. A. Opitz) a kolegyním spolupracujícím s UCKF při realizaci těchto vzdělávacích akcí (p. Stříbrné, p. Dvořákové, p. Markovi, p. Vokálové a p. Pezillo). Poděkování patří i p. Orlovské za přípravu velmi kvalitního občerstvení.

Další informace

Podrobné informace a možnost přihlášení se na vzdělávací moduly naleznete na stránkách UCKF. Díky podpoře projektu Transformace pro VŠ na UK / Reg. č. projektu: NPO_UK_MSMT-16602/2022 je účast v období od 1. 4. 2023 do 30. 4. 2024 pro přihlášené posluchače zdarma, návazné vzdělávací kurzy budou od září 2024 zpoplatněny.

 

Název projektu: Transformace pro VŠ na UK / Registrační číslo projektu: NPO_UK_MSMT-16602/2022

Tento kurz je realizován v rámci projektu Transformace pro VŠ na UK (reg. č. NPO_UK_MSMT-16602/2022) za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Národního plánu obnovy.

EU

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS