Zpráva z 2. modulu cyklu „Vzdělávání v základních specifikách racionální geriatrické farmakoterapie“ (12. 5. 2023)

Univerzitní centrum klinické farmacie (UCKF) FaF UK ve spolupráci s Českou geriatrickou a gerontologickou společností (ČGGS) ČLS JEP organizovalo v pátek 12. 5. 2023 v seminární místnosti Zahrady léčivých rostlin modul č. II cyklu „Vzdělávání v základních specifikách racionální geriatrické farmakoterapie“ pod názvem „Kardiovaskulární léčiva ve stáří a nejčastější léková pochybení“. Pravidelné vzdělávací akce pořádané v pilotní fázi do dubna 2024 jsou financovány Národním plánem obnovy (NPO) z projektuTransformace pro VŠ na UK / Reg. č. projektu: NPO_UK_MSMT-16602/2022“. Toto nové vzdělávání umožňuje rychlejší transfer moderních poznatků z oblasti racionální geriatrické farmakoterapie a klinické farmacie v geriatrii a je určeno zejména pro zdravotníky, kteří se ve své každodenní klinické praxi setkávají s polymorbidními geriatrickými pacienty s polyfarmakoterapií (viz www.faf.cuni.cz/uckf). Organizované moduly posilují „upskilling“ v oblasti racionální geriatrické farmakoterapie, interdisciplinární spolupráci a interdisciplinární vzdělávání klinických a dalších farmaceutů, geriatrů, internistů, praktických lékařů a lékařů dalších specializací.

V úvodu květnového kurzu vedoucí UCKF doc. Fialová přivítala účastníky, představila cíle a plánované výstupy projektu a uvítala interní a externí přednášející akce. V prvním sdělení prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. představil novinky v přístupech v léčbě hypertenze, ischemické choroby srdeční a srdečního selhávání u geriatrických nemocných a zdůraznil zásadní roli gliflozinů a GLP1-analog v nových doporučených postupech. Upozornil i na specifika diagnostiky, cílových hodnot, indikací a volby farmakoterapeutických postupů ve stáří u probíraných kardiovaskulárních onemocnění. Po krátkém „coffee breaku“ navázala přednáškou prof. MUDr. Eva Topinková, Ph.D., která se zaměřila na problematiku týkající se nevhodných postupů při indikaci kardiovaskulárních léčiv u seniorů, s důrazem na význam STOPP/START kritérií v racionální geriatrické farmakoterapii (z angl. „Screening Tool of Older Person's Prescriptions“ a „Screening Tool to Alert doctors to Right Treatment“). Aplikace těchto i dalších obdobných kritérií hodnocení kvality lékové preskripce ve stáří prosazují prof. Topinková a doc. Fialová na národní i mezinárodní úrovni již od r. 2003. Současně podporují v řadě klinických, výzkumných a edukačních oblastí, které se týkají geriatrie a klinické farmacie v geriatrii, význam spolupráce geriatrů, klinických farmaceutů a lékařů dalších specializací pro zvýšení racionality geriatrické farmakoterapie. Na závěr obou přednášek byly zařazeny interaktivní části s otázkami zpracovanými v programu SLIDO, na kterých si posluchači formou hlasování z mobilních telefonů procvičili své znalosti.

Po obědové pauze a prohlídce tropického skleníku i exteriéru Zahrady léčivých rostlin Farmaceutické fakulty UK následovala přednáška PharmDr. Martina Doseděla, Ph.D., který se věnoval nejčastějším lékovým pochybením při podávání KVS léčiv u seniorů. Dr. Doseděl zařadil do svého sdělení klinické kazuistiky, na kterých posluchači diskutovali různé problémy v racionálním nastavení lékových režimů, a to nejen u léčiv indikovaných na kardiovaskulární onemocnění, ale i u dalších skupin léčiv.

Květnového modulu „farmako-geri“ kurzů se zúčastnilo více než 50 farmaceutů a lékařů různých základních a nástavbových specializací farmaceutických a lékařských oborů. Odborný program motivoval účastníky k zajímavým diskusím, k další spolupráci a k účasti na budoucích modulech, jejichž kapacita je pro podzim 2023 již zaplněna. Účastníci odcházeli spokojeni nejen s velmi kvalitním odborným programem akce, ale i s celkovým organizačním zajištěním.

Další modul III vzdělávacího cyklu se uskuteční dne 16. června 2023 na téma „Demence a specifika psychofarmakologické léčby ve stáří.“  

Těšíme se na shledání s Vámi!

Fotografie

modul-01modul-04modul-02modul-03modul-07modul-05modul-08modul-06modul-10modul-11modul-09modul-12-2modul-22modul-23

Text: Ivana Dvořáková, doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.
Foto: Marcela Jeřábková, Lenka Stříbrná, Ivana Dvořáková

 

Velké poděkování za pomoc s organizací akcí patří Oddělení grantové podpory a strategického rozvoje (GRO) FaF UK (Ing. M. Hubáčkovi, Ing. T. Holubové a Ing. A. Opitz) a kolegům spolupracujícím s UCKF při anonci a realizaci těchto vzdělávacích akcí (p. Stříbrné, p. Dvořákové, p. Markovi, p. Vokálové a p. Pezillo). Poděkování patří i p. Orlovské za přípravu velmi kvalitního občerstvení.

Další informace

Podrobné informace a možnost přihlášení se na vzdělávací moduly naleznete na stránkách UCKF. Díky podpoře projektu Transformace pro VŠ na UK / Reg. č. projektu: NPO_UK_MSMT-16602/2022 je účast v období od 1. 4. 2023 do 30. 4. 2024 pro přihlášené posluchače zdarma, další vzdělávací moduly budou od září 2024 zpoplatněny.

 

Název projektu: Transformace pro VŠ na UK / Registrační číslo projektu: NPO_UK_MSMT-16602/2022

Tento kurz je realizován v rámci projektu Transformace pro VŠ na UK (reg. č. NPO_UK_MSMT-16602/2022) za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Národního plánu obnovy.

EU

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS