Projekt MEPHARED 2

Zkrácený název projektu: MEPHARED 2

OPERAČNÍ PROGRAM: Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV); prioritní osa 2 (PO2): Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Programové období Evropských strukturálních a investičních fondů na léta 2014 – 2020 pro ČR představuje pro Univerzitu Karlovu příležitost pro vybudování či přebudování infrastruktury.  Je plánována výstavba klíčových univerzitních minikampusů a dokončení areálů fakult v Plzni a společného kampusu Lékařské a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové.

Předkládaný projekt MEPHARED 2 navazuje na projekt MEPHARED (1. etapa výstavby) a na dosavadní pozitivní zkušenosti v oblasti propojování zdravotnického výzkumu na obou fakultách.

Hlavním cílem tohoto projektu je programově a prostorově propojit dvě dislokované fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové – LF HK a FaF. Projektem vznikne univerzitní kampus, integrující výuku, výzkum a vývoj v lékařské a farmaceutické oblasti s přímým napojením na klinickou praxi s bezprostředně související Fakultní nemocnicí Hradec Králové.

Smyslem je soustředit studijní a výzkumné programy do jedné lokality a synergicky využít vybudovanou infrastrukturu a vybavení, využít týmy renomovaných odborníků, dosud rozptýlených po Hradci Králové, doplnit je nově přijatými mladými talentovanými vědci a zahraničními experty a vytvořit interdisciplinární výzkumné a studijní programy v oborech, jež spadají do strategických oblastí národního zdravotnictví, národní vzdělávací soustavy.

Také zde, v rámci dlouhodobého strategického záměru Univerzity Karlovy, projekt plně zapadá do definovaných prioritních oblastí. Nabídka stávajících a nových studijních a výzkumných programů odpovídá požadavku společenské potřeby a je srovnatelná s evropskými standardy a mají potenciál ho nadále dynamicky zvyšovat.

Projekt rovněž odpovídá strategii diverzifikovat fakulty vně hlavní město a tak snížit jeho zatíženost a umožnit studentům a výzkumníkům studovat a pracovat v kvalitnějším prostředí. Zároveň však spojením fakult je zájem zvýšit využitelnost infrastruktury. Projekt rovněž přispěje k posílení prestiže samotného města Hradce Králové.

Propojení obou fakult umožní vyšší odbornost, kvalitnější zázemí pro pokročilou výuku a úzkou mezioborovou spolupráci. Obě fakulty disponují v současné době více než 350 akademickými / vědeckými pracovníky a více než 420 postgraduálními studenty. Roční náklady na výzkum činí více než 400 mil. Kč (včetně EU projektů). Výzkumná činnost fakult pokrývá všechny základní oblasti biomedicínského a farmaceutického výzkumu. Výzkumní pracovníci publikují každoročně téměř 800 vědeckých článků, z velké části v impaktovaných mezinárodních časopisech.

Celý rok 2017 probíhají intenzivní přípravy projektu, nastavení projektu. V květnu 2017 byl projekt Mephared 2 přidán na indikativní seznam tzv. velkých projektů (> 50 mil. EUR). V listopadu 2017 byla vyhlášena veřejná zakázka na dodavatele stavební projektové dokumentace, která je aktuálně vyhodnocována.

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS