Studijní program Xenobiochemie a patobiochemie

Ph.D. studium

Doktorský studijní program Xenobiochemie a patobiochemie

 1. Základní informace
 2. Přijímací zkoušky
 3. Rámcový studijní plán
 4. Personální zabezpečení
 5. Výzkumné skupiny

1. Základní informace

 • Forma studia: prezenční / kombinovaná
 • Jazyk výuky: český / anglický
 • Standardní doba studia: 4 roky
 • Forma přijímací zkoušky: ústní
 • Platnost akreditace: do 22. 05. 2029
 • Oblast vzdělávání: Farmacie (100 %)

Charakteristika programu

Cílem studia je příprava na vysoce kvalifikovanou výzkumnou práci s hlubokými teoretickými a praktickými znalostmi v oblasti xenobiochemie a patobiochemie a dobrými znalostmi dalších biochemických věd a příbuzných vědních oborů z oblasti farmacie, biologie a medicíny. Jádrem programu je experimentální laboratorní práce, jejíž výsledky jsou publikovány a jsou obsaženy v disertační práci.

Studium je zaměřeno na biochemické discipliny s důrazem na interakci xenobiotik s molekulami organismu a na biochemii patologických stavů včetně klinickobiochemických aspektů.

Informace o uplatnění absolventů

Absolvent doktorského studia v programu Xenobiochemie a patobiochemie je po obhajobě dizertační práce kvalifikován pro výzkumnou a odbornou práci v laboratořích s biochemickým zaměřením, pro akademickou kariéru vysokoškolského učitele v oboru biochemických disciplín a pro vysoce odbornou práci ve farmaceutických a bioanalytických firmách. Je připraven se v těchto disciplínách průběžně vzdělávat a rozšiřovat své znalosti v souladu s novými poznatky oboru.

2. Přijímací zkoušky

Rámcový obsah ústní přijímací zkoušky

Ústní zkouška z biochemie, molekulární biologie, chemie se zaměřením podle dosavadního studia, diplomové práce a očekávaného zaměření budoucího doktorského studia.
Část zkoušky v anglickém jazyce pro posouzení znalosti angličtiny (alespoň znalost na úrovni B2 je podmínkou).

Podmínky přijetí

 1. Ukončení požadovaného předchozího studia, tj. řádné ukončení studia v magisterském studijním programu
 2. Úspěšné složení přijímací zkoušky

Doplňující podmínky pro bonifikaci (např. praxe)

 • Řádně ukončené studium v magisterském studijním programu v oblasti farmacie, medicíny, biologie, chemie (hodnoceno 2 body).
 • Praxe v oboru (hodnoceno 3 body).
 • Uvedení předpokládaného školícího pracoviště a uvedení souhlasu konkrétního školitele s vedením plánovaného doktorandského projektu (hodnoceno max. 5 body).

Kritéria pro vyhodnocení přijímacích zkoušek

 1. Úroveň odborných znalostí – posouzena na základě odpovědí na otázky z okruhu témat uvedených v Rámcovém obsahu přijímací zkoušky (lze získat max. 10 bodů)
 2. Předložený doktorandský projekt – hodnocena je komplexnost projektu, moderní metodické přístupy pro řešení a návaznost projektu na již řešená témata v oborové radě (lze získat max. 10 bodů)

Minimální bodová hranice pro přijetí je 20 bodů.    

Děkan rozhodne o přijetí toho/těch uchazeče/uchazečů, který/kteří splnil/i podmínky přijímacího řízení a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil/i v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných uchazečů pro konkrétní program.

Termíny

3. Rámcový studijní plán

Studijní povinnosti

Studijní plán je připravován individuálně podle zaměření experimentální práce a rovněž předchozího vzdělání doktoranda. Zahrnuje kurzy a konzultace, absolvování dílčích zkoušek z angličtiny a nejméně ze tří dalších odborných předmětů z následujícího seznamu v souladu se zaměřením experimentální práce a předchozího vzdělání doktoranda tak, aby vzdělání v oboru bylo co nejúplnější, s důrazem na hloubku v oblasti zaměření experimentální disertační práce.

Seznam odborných předmětů:

 • Patobiochemie
 • Xenobiochemie
 • Enzymologie
 • Vybrané kapitoly z obecné biochemie 
 • Vybrané kapitoly z farmakologie a toxikologie
 • Molekulární biologie
 • Laboratorní techniky v biochemii
 • Základy praktické bioinformatiky

Nutnou podmínkou je absolvování dílčích zkoušek z profilových předmětů oboru, tj. xenobiochemie a patobiochemie (pokud tyto předměty student absolvoval v rámci magisterského studia, znovu si je nezapisuje, místo nich si zapíše jiné předměty) a angličtiny.

Teprve po absolvování dílčích zkoušek následuje povinná státní doktorská zkouška. Plnění individuálního studijního plánu je průběžně sledováno.

Požadavky na tvůrčí činnost

Na začátku studia doktorand připraví, zpravidla v součinnosti se svým školitelem, návrh grantového projektu pro GAUK. V průběhu studia pak doktorand aktivně prezentuje své dosažené výsledky na odborných setkáních (semináře, doktorandské konference, kongresy, vědecké  konference).

Požadováno je spoluautorství studenta na 2 publikacích v časopisech s IF, z nichž alespoň u jedné práce je student prvním autorem. Případně je možné publikovat jen 1 prvoautorskou publikaci v časopise s IF nad 5 a/nebo v prvním decilu.

Požadavky na absolvování stáží

Nedílnou součástí studijních povinností v doktorském studijním programu je absolvování alespoň jedné zahraniční stáže v souhrnné délce nejméně tří měsíců, spojené s experimentální výzkumnou prací v oblasti disertační práce.

Další studijní povinnosti

Možné je zapojení do výuky předmětu Obecná biochemie, Základy biochemie, Molekulární biologie, Praktická cvičení z xenobiochemie nebo Patobiochemie (praktická cvičení, popř. semináře), případně do další praktické výuky zajišťované školícím pracovištěm, maximálně však 6 hodin týdně, 24 hodin  měsíčně.

Témata disertačních prací

 • Příklady témat obhájených disertačních prací
  • Antracyklinová rezistence v nádorových buněčných liniích navozená reduktasami z nadrodiny Aldo-ketoreduktas.
  • Environmentální rizika anthelmintik
  • Exosomy hlístic v interakci parazit-hostitel
  • In vitro, a in vivo modelování monodruhových a polydruhových mikrobiálních biofilmů pro studium intervence látkami s anti-infekčním potenciálem
  • Studium aktivity ftalocyaninových fotosensitizérů použitím 2D a 3D in vitro modelů a in vivo myšího modelu nádorových onemocnění a stanovení mechanismu jejich účinku.
  • Úloha karbonylreduktáz v metabolismu vlasovky slezové
  • Úloha signální dráhy Hedgehog/GLI a role nádorových kmenových buněk při vzniku a progresi vybraných nádorových typů.
  • Vliv inhibice reduktasy AKR1C3 prostřednictvím inhibitorů tyrosinkinas na její interakci s androgenním receptorem v buňkách rakoviny prostaty.
  • Význam tkáňového a solubilního endoglinu v patogenezi kardiometabolických nemocí.

Státní doktorská zkouška

Tématické okruhy jednotlivých disciplín jsou obvykle specifikovány v souladu se zaměřením disertační práce. Zkoušený doktorand dostane v průběhu státní zkoušky zpravidla (nejméně) 3 témata, na kterých prokáže svou odbornou znalost. Témata se vždy dotýkají oblasti xenobiochemie a patobiochemie, další směrování závisí na zaměření disertační práce.

4. Personální zabezpečení

Oborová rada

Předseda a garant studijního programu

 • prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.

Členové oborové rady

 • prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.
 • prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
 • doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D.
 • prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.
 • prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.
 • prof. MUDr. Jiří Stulík, CSc.
 • prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.
 • prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Další školitelé mimo členy OR

 • RNDr. Miloslav Macháček, Ph.D.
 • PharmDr. Anna Jirkovská, Ph.D.
 • prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D.

5. Výzkumné skupiny vedené školiteli v rámci doktorského studijního programu Xenobiochemie a patobiochemie

Syntézy potenciálních léčiv a studium vztahů mezi jejich chemickou strukturou, biologickou aktivitou a toxicitou

Výzkum kožní bariéry
Vedoucí: prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D.

Studium účinků léčiv u experimentálně navozených patologických stavů

Výzkumná skupina molekulární a buněčné toxikologie
Vedoucí: prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Pracovní skupina biologických a lékařských věd
Vedoucí: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
Skupina patologie a farmakologie kardiovaskulárního systému | Skupina klinické fyziologie výživy a metabolismu | Skupina mikrobiologie a immunologie

Studium farmakokinetického profilu léčiv zejména s ohledem na interakce s transportními a biotransformačními proteiny a jejich význam v lékových interakcích

Výzkumná skupina pro studium reduktas z nadrodin AKR a SDR
Vedoucí: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.

Výzkumná skupina Xenobiochemie a patobiochemie jater
Vedoucí: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.

Výzkumná skupina pro studium mechanismů xenobiotické rezistence
Vedoucí: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS