Studijní program Klinická a sociální farmacie

Ph.D. studium

Doktorský studijní program Klinická a sociální farmacie

 1. Základní informace
 2. Přijímací zkoušky
 3. Rámcový studijní plán
 4. Personální zabezpečení
 5. Výzkumné skupiny

1. Základní informace

 • Forma studia: prezenční / kombinovaná
 • Jazyk výuky: český / anglický
 • Standardní doba studia: 4 roky
 • Forma přijímací zkoušky: ústní
 • Platnost akreditace: do 28. 11. 2028
 • Oblast vzdělávání: Farmacie (100 %)

Charakteristika programu

Klinická farmacie a sociální farmacie jsou aplikované obory farmacie, které se vzájemně doplňují. Klinická farmacie sleduje individuální přístup k racionálnímu používání léčiv a jako důležitý znalostní a dovedností základ pro farmaceutickou péči. Sociální farmacie se na farmaceutické služby dívá z pohledu společnosti a analyzuje prospěšnost farmaceutických služeb pro společnost v současnosti a z historických zkušeností. Oba pohledy na farmacii se vzájemně doplňují a dávají jedinečný komplexní pohled na farmakoterapii a role léčiv z pohledu jedince a společnosti.

Informace o uplatnění absolventů

Absolvent zaměřený na Klinickou farmacii

 • zvládá principy a nástroje k dosažení racionálního výběru a užití léčiv;
 • ovládá metodiky farmakoepidemiologie, farmakoekonomiky, hodnocení zdravotnických intervencí a farmakovigilance k hodnocení terapeutické hodnoty léčiva;
 • umí hodnotit jak chování zdravotníků, tak pacienta, působí na terapeutickou hodnotu léčiva (lékové compliance a adherence, lékové problémy) a dokáže je ovlivňovat (princip minimalizace rizik farmakoterapie);

Absolvent zaměřený na Sociální farmacii

 • se vyzná ve zdravotní a lékové politice a dokáže efektivně využívat jejich nástroje;
 • umí kriticky hodnotit a efektivně využívat informace o léčivech;
 • je schopen sledovat potřeby a marketing současné farmacie z pohledu historie.

2. Přijímací zkoušky

Rámcový obsah přijímací zkoušky

Ústní zkouška ze znalostí farmakoepidemiologie, klinické farmacie u běžných onemocnění, znalost sociální farmacie.
Část zkoušky v anglickém jazyce pro posouzení znalosti angličtiny (alespoň znalost na úrovni B2 je podmínkou).

Podmínky přijetí

 1. Ukončení požadovaného předchozího studia, tj. řádné ukončení studia v magisterském studijním programu
 2. Úspěšné složení přijímací zkoušky

Doplňující podmínky pro bonifikaci (např. praxe)

 • Řádně ukončené studium v magisterském studijním programu na farmaceutické nebo lékařské fakultě pro větev klinické farmacie (hodnoceno 2 body).
 • Řádně ukončené magisterské studium pro větev sociální farmacie (hodnoceno 2 body).
 • Diplomová práce na vysoké úrovni vypracovaná na téma léková politika, sociologický a psychologický výzkum, ekonomie, farmakoekonomika, rizika farmakoterapie, léková pochybení, farmakoepidemiologie, klinická fyziologie výživy (hodnoceno 3 body).
 • Uvedení předpokládaného školícího pracoviště a uvedení souhlasu konkrétního školitele s vedením plánovaného doktorandského projektu (hodnoceno max. 5 body).

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

 1. Úroveň odborných znalostí – posouzena na základě odpovědí na otázky z okruhu témat uvedených v Rámcovém obsahu přijímací zkoušky (lze získat max. 10 bodů)
 2. Předložený doktorandský projekt – hodnocena je komplexnost projektu, moderní metodické přístupy pro řešení a návaznost projektu na již řešená témata v oborové radě (lze získat max. 10 bodů)

Minimální bodová hranice pro přijetí je 20 bodů.

Děkan rozhodne o přijetí toho/těch uchazeče/uchazečů, který/kteří splnil/i podmínky přijímacího řízení a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil/i v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných uchazečů pro konkrétní program.

Termíny

3. Rámcový studijní plán

Studijní povinnosti

Konkrétní obsah doktorského studia je každému studentovi určen individuálním studijním plánem. Povinně obsahuje minimálně 2 zkoušky z následujícího seznamu + zkoušku z anglického jazyka (mimo SDZ Klinická a sociální farmacie):

 1. Veřejné zdravotnictví
 2. Metodika vědecké práce
 3. Sociální lékařství
 4. Sociální farmacie
 5. Ekonomika a management ve zdravotnictví
 6. Zdravotní a léková politika
 7. Farmakoepidemiologie
 8. Kvalita zdravotní péče a její měření
 9. Kvalita života související se zdravím a nemocí a její měření
 10. Vývojové trendy soudobého lékárenství
 11. Farmakoinformatika a organizace LIC
 12. Farmakoekonomika a hodnocení zdravotnických intervencí
 13. Základy farmakologie
 14. Vybrané kapitoly obecné patofyziologie
 15. Polyfarmakoterapie, specifika geriatrie a geriatrické farmakoterapie
 16. Klinická farmakokinetika
 17. Základy fyziologie
 18. Vybrané kapitoly z interní medicíny; psychiatrie a neurologie
 19. Farmaceutická péče
 20. Klinicko-farmaceutická péče
 21. Historie farmacie a propedeutika historického výzkumu

Požadavky na tvůrčí činnost

Nezbytným předpokladem pro úspěšné obhájení disertační práce je průběžná publikační činnost doktoranda, přičemž nezbytným minimem je spoluautorství studenta na 2 publikacích v časopisech s IF, z nichž alespoň u jedné práce je student prvním autorem. Případně je možné publikovat jen 1 prvoautorskou publikaci v časopise s IF nad 5 a/nebo v prvním decilu.

Částečnou výjimkou jsou práce spadající do oblasti sociální farmacie a lékárenství, u nichž minimálním kvantitativním požadavkem pro obhájení takové disertační práce je podíl studenta na 2 odborných pracích, které byly podrobeny recenznímu řízení (publikace v recenzovaných časopisech, recenzovaná monografie nebo kapitola v monografii aj.). Vždy však alespoň u jedné práce musí být student prvním autorem.

Požadavky na absolvování stáží

Zahraniční stáž je nedílnou součástí individuálního studijního plánu, vyžadováno je absolvování zahraniční stáže v rozsahu min. 3 měsíců.

Další studijní povinnosti

Dále se předpokládá aktivní účast (přednášky, postery) na domácích a zahraničních konferencích.

Především pro studenty v prezenční formě studia pedagogická činnost po absolvování SDZ v maximální výši 20 hod/semestr v rámci Sociální farmacie nebo Farmaceutické péče I. a II., Klinicko-farmaceutické péče; řešení dotazů Lékového informačního centra.

Obecně vykonání státní doktorské zkoušky (SDZ) – Klinická a sociální farmacie, obhajoba disertační práce a  zpracování 20 kazuistik pacientů s polyfarmakoterapií a s řešením lékových problémů v průběhu studia (pro specializaci klinická farmacie).

Další povinnosti jsou konkretizovány v individuálním studijním plánu.

Témata disertačních prací

 • Příklady témat obhájených disertačních prací
  • Analýza lékové compliance u nemocných s osteoporózou; chronickými záněty střeva; diabetu mellitus; depresí a bipolární poruchou, kardiovaskulárních onemocnění
  • Analýza lékových problémů v různých typech zdravotnických zařízení
  • Dějiny vývoje farmaceutického výzkumu
  • Dějiny vývoje vztahu společnosti k inzulinu
  • Faktory ovlivňující samoléčení protiinfekčními léčivy
  • Analýza pozdní diagnózy tuberkulózy pro dlouhou symptomatickou samoléčbu
  • Farmakoekonomická analýza biologických léčiv
  • Aktuální vybrané problémy lékárenství v ČR
  • Postavení českého lékárenství v evropském kontextu 
  • Srovnání českého lékárenství s evropským lékárenstvím
  • Analýza odměňování lékáren v ČR a v zahraničí za výkon lékárenské péče

Státní doktorská zkouška

SDZ pro zaměření Klinická farmacie je rozdělena do 3 oblastí – sekce A, B, C.

Sekce A:

U nosologických jednotek je student doktorského studia schopen definovat cíle léčby, základní možnosti diagnostiky nutné pro racionální volbu léčiv, strategie léčby u akutní a chronické fáze nemoci (doložit důkazy – jsou-li- že je dosaženo cílů léčby, rychlost, délka intervence, rozdíly) a uvést různé možnosti pochybení při dosahování cílů léčby (volba dávkování, časování, způsob podání léčiva, lékové non-adherence nemocného, režimová opatření, komedikace včetně OTC, monitorování léčby, atd.).

Strategie související s farmakoterapií definovat základní dávkové schémata a základní rizika  - NÚ, lékové interakce, kontraindikace a obvyklá léková pochybení a hledat způsob jejich minimalizace pomocí nástrojů farmaceutické péče: způsob podání, míra lékové adherence, monitorování, režimová opatření, revize farmakoterapie a doplňková léčba bez předpisu).

 • Arteriální hypertenze
 • Srdeční selhávání
 • Tachykardizující poruchy rytmu
 • Algická forma ischemické choroby srdeční
 • Ischemická choroba dolních končetin
 • Hluboká žilní trombóza
 • Náhlá cévní příhoda mozková
 • Léčba chronické bolesti
 • Léčba akutní bolesti
 • Primární a sekundární prevence aterosklerózy
 • Vředová choroba gastroduodenální
 • Refluxní choroba jícnu
 • Průjem
 • Zácpa
 • Chronické záněty střeva
 • Pankreatitidy
 • Renální postižení
 • Astma bronchiale
 • Chronická obstrukční plicní choroba
 • Deprese a úzkostné poruchy
 • Demence
 • Schizofrenie
 • Bipolární porucha
 • Epilepsie
 • Parkinsonova choroba
 • Bolesti hlavy
 • Benigní hyperplazie prostaty a inkontinence moči
 • Obecné zásady racionální léčby infekčních onemocnění
 • Infekční choroby dýchacích cest
 • Infekční choroby urogenitálního traktu
 • Systémová virová onemocnění
 • Anémie
 • Hypotyreóza a hypertyreóza
 • Dnavá artritida
 • Revmatoidní artritida
 • Poruchy spánku
 • Diabetes mellitus
 • Osteoporóza
 • Osteoartróza
 • Leukémie

Sekce B:

Analýza nežádoucích účinků ev. signálů NÚ a jejich řešení pomocí tří pilířů: 1/ teoretické rizikové faktory; 2/ možnosti monitorování NÚ a relevantních rizikových faktorů a 3/ relevantní způsoby minimalizace rizika na úrovni způsobu podání, lékové adherence, monitorování, revize farmakoterapie, režimových opatření, podpůrné léčba OTC léčivy a doplňky stravy.

 • Hypokalémie, hyperkalémie
 • Hypomagnezémie
 • Hyperkalcémie, hypokalcémie
 • Hypoglykémie, hyperglykémie
 • Acidóza, alkalóza
 • Bradykardie, tachykardie
 • Poruchy vizu
 • Zácpa
 • Průjem
 • Kašel
 • Zvýšená hladina kreatininu
 • Zvýšená hladina kyseliny močové
 • Zvýšená hladina kreatinkinázy
 • Zvýšená hladina ALT, AST
 • Zvýšená hladina laktátu
 • Prodloužení QT intervalu
 • Farmakoterapie u seniorů – základní pravidla a možnosti řešení
 • Farmakoterapie u těhotných a kojících žen – základní pravidla a možnosti řešení
 • Farmakoterapie v dětském věku- základní pravidla a možnosti řešení
 • Farmakoterapie u nemocných se selháváním ledvin
 • Farmakoterapie u nemocných s jaterním selháváním
 • Genomické signály rizik a využití genomiky v individualizaci farmakoterapie
 • Signály nevhodného používání antibiotik.
 • Farmakokinetické signály rizik farmakoterapie a využití klinické farmakokinetiky v individualizaci farmakoterapie
 • Farmakoepidemiologické signály rizik farmakoterapie a jejich využití k tvorbě signálů a změření rizik farmakoterapie v algoritmu SAZE

Sekce C:

Student nasbírá za studium 20 kazuistik a zpracuje je  – analyzuje dosažení cílů a minimalizuje rizika terapie formou algoritmu SAZE. Jedna z kazuistik bude vylosována a student ji krátce zhodnotí.

SDZ pro zaměření Sociální farmacie bude provedena ze tří okruhů

Okruhy u zkoušky budou diskutovány z pohledu obecných zásad managementu, regulací a využívání nástrojů k dosahování cílů různých politik (zdravotní, lékové, antibiotické, sociální),  regulačních nástrojů pro zajištění dostupnosti, kvality, účinnosti a bezpečnosti léčiv a analýza efektivity regulačních opatření z mezinárodního pohledu  kritická analýza zkušeností v ČR a zařazení do mezinárodního a historického kontextu.

 1. Charakteristika vývojových etap farmacie a jejich odraz v české národní minulosti, místo a úloha farmacie ve vývoji zdravotnictví
 2. Farmaceutická historiografie a muzeologie – charakteristika, funkce, význam, muzea
 3. Sociální farmacie – charakteristika, rozsah, postavení v systému farmaceutických věd, vztah k sociálnímu lékařství
 4. Teorie zdraví a nemoci – definice zdraví a nemoci, fáze nemoci, příčiny nemoci, význam
 5. Zdravotní stav obyvatelstva – ukazatelé, stanovení, problémy
 6. Přehled zdravotnických systémů – charakteristika, jejich přednosti a nevýhody
 7. Sociální politika a sociální péče v ČR – charakteristika, systémy, postavení, zásady, problémy
 8. Zdravotní politika v ČR – charakteristika, jednotlivé ovlivňující subjekty, koncepce, problémy
 9. Léková politika v ČR – charakteristika, cíle, jednotlivé ovlivňující subjekty, aspekty, nástroje a jejich regulační možnosti, srovnání se zahraničím
 10. Řízení zdravotnictví v ČR – organizační struktura, postavení ministerstva zdravotnictví, regionů a obcí, problémy
 11. Léčebně preventivní péče – charakteristika, rozdělení, ambulantní a lůžková zdravotnická zařízení, kvalita péče – akreditace zdravotnických zařízení
 12. Ochrana veřejného zdraví – hygienická služba, preventivní lékařství - rozdělení, právní předpisy, organizace, zásady práce
 13. Podpora zdraví – postavení, význam, tématika, metodika, zdravotní výchova
 14. Zdravotní pojištění – principy, postavení,modely zdravotního pojištění a jejich výhody a nevýhody, instituce, dostupnost zdravotní péče
 15. Financování ve zdravotnictví – celkový přehled, jednotliví plátci (pacient, zdravotní pojišťovna, jiný plátce), kapitace, platba za výkon, 
 16. Úhrada léčivých přípravků – obecné principy, jejich praktické uplatnění, odlišnost proplácení léčivých přípravků lékárnám nebo ostatním zdravotnickým zařízením
 17. Etika ve zdravotnictví – etické aspekty péče o zdraví, práva a povinnosti zdravotnických pracovníků a pacientů, profesní řády ČLK, etické kodexy ve zdravotnictví a průmyslu, etika ve zkoušení léčiv – etické komise, etické problémy
 18. Pracovníci ve zdravotnictví – kategorie, právní předpisy, výchova a další vzdělávání,
   právní zodpovědnost, problémy
 19. Pracovníci lékárenské péče – právní předpisy, rozsah činnosti, dělba práce, vzdělávání, právní zodpovědnost, etika výkonu povolání
 20. Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví a ve farmacii – význam, organizace, postavení, úkoly, (WHO, Červený kříž, FIP, PGEU, ESCP, EAHP, atd.)
 21. Odborné a stavovské organizace farmaceutů a ostatních zdravotnických pracovníků – význam, postavení, právní předpisy
 22. Farmaceutický výzkum – charakteristika, úkoly, metody, instituce, trendy do budoucna
 23. Farmaceutická výroba – charakteristika, specifika výroby léčiv, správná výrobní praxe, marketing, trendy do budoucna
 24. Farmaceutická velkodistribuce – charakteristika, správná distribuční praxe, problémy, trendy do budoucna
 25. Farmaceutická kontrola – charakteristika, postavení, úkoly, instituce, trendy do budoucna
 26. Kontrola léčiv – rozdělení, jednotlivé stupně, bezpečnost léčiv, farmakovigilance
 27. Farmaceutické školství – rozdělení, rozsah, úkoly, současný stav, trendy do budoucna
 28. Správné praxe ve farmacii – obecné principy, charakteristika jednotlivých typů, význam
 29. Farmakoepidemiologie – charakteristika, předmět zájmu, metody, základní typy studií, význam
 30. Farmakoekonomika – charakteristika, metody, význam, spotřeba léčiv
 31. Farmakoinformatika – charakteristika, role, informační zdroje o léčivech, medicína založená na důkazech
 32. Lékopisná a obdobná literatura – charakteristika, význam, vývoj, současný stav, problémy
 33. Základní právní předpisy ve zdravotnictví v ČR
 34. Základní právní předpisy ve farmacii v ČR
 35. Léčiva – právní předpisy, názvosloví, etická a generická léčiva, orphan drugs, OTC léčiva, licence, registrace, vztah léčiva a parafarmaceutika
 36. Problematika návykových látek a prekurzorů – právní předpisy, rozdělení, zacházení s nimi, drogová závislost, zneužívání
 37. Falšování léčiv – charakteristika, význam, možnosti snížení rizika
 38. Reklama na léčiva – význam, právní předpisy, regulace; reklama v lékárně - celkově
 39. Farmaceutická péče – definice, charakteristika jednotlivých prvků, současný stav, trendy do budoucna, lékové záznamy pacienta
 40. Lékárenská péče – správná lékárenská praxe, právní předpisy, jednotlivé činnosti, inspekce, ekonomika, objektivní sledování činnosti a jakosti poskytovaných služeb
 41. Psychologie a sociologie v práci lékárníka – komunikace s pacienty, spolupráce s ostatními zdravotnickými pracovníky, řídící činnost, veřejná činnost lékárníka ve společnosti
 42. Léková pochybení – důvody, rizika, možnosti řešení
 43. Pacient a léčiva – problémy, compliance, adherence a konkordance, návyk, zneužívání léků
 44. Samoléčení – definice, všeobecný algoritmus výběru vhodné terapie, alternativní farmacie a medicína
 45. Výdejní činnost v lékárně – charakteristika, rozsah, dispenzace léčivých přípravků, ovlivnění compliance pacientů, moderní metody spolupráce lékárník – pacient – lékař
 46. Příprava léčivých přípravků v lékárnách – charakteristika, význam, rozsah, právní předpisy, správná lékárenská praxe v oblasti přípravy, specifika přípravy ve veřejných a nemocničních lékárnách
 47. Ekonomika lékárenské péče – cenotvorba v lékárně, příjmy a náklady lékárny, spolupráce se zdravotními pojišťovnami, ekonomická administrativa, marketing
 48. Nemocniční lékárenství – význam, úkoly, specifika, problémy
 49. Klinická farmacie – charakteristika, význam, praktické uplatnění, problémy, trendy do budoucna
 50. Ostatní odborné činnosti a specializované služby v lékárně – činnost kontrolní, zásobovací, informační a konzultační, vzdělávací; specializované služby pro pacienty a zdravotnická zařízení; nepoužitelná léčiva – právní předpisy, definice, důvody, rizika, možnosti řešení 

4. Personální zabezpečení

Oborová rada

Předseda a garant studijního programu

 • prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.

Členové oborové rady

 • doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
 • doc. Dipl.-Math. Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc.
 • doc. PharmDr. Hana Kubová, DrSc.
 • doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
 • prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
 • prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
 • prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
 • prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
 • doc. MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.
 • doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.
 • prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
 • prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc.
 • prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.

Další členové komise pro státní doktorskou zkoušku a obhajoby disertačních prací mimo členy OR

 • doc. PhDr. František Dohnal, CSc.
 • doc. MUDr. Lenka Hodačová, Ph.D.
 • prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
 • prof. MUDr. Ladislav Jebavý, CSc.
 • prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.

5. Výzkumné skupiny vedené školiteli v rámci doktorského studijního programu Klinická a sociální farmacie

Analýza terapeutické hodnoty, potřeby a spotřeby léčiv a vývoje farmacie

Klinická & sociální farmacie a dějiny farmacie
Vedoucí: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
Farmakoepidemiologie a klinická farmacie | Dějiny zdravotnictví a farmacie

Stárnutí a změny terapeutické hodnoty léků ve stáří
Vedoucí: doc. PharmDr. Daniela Fialová, PhD.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS