Farmakologie a toxikologie

Ph.D. studium

Doktorský studijní program Farmakologie a toxikologie

 1. Základní informace
 2. Přijímací zkoušky
 3. Rámcový studijní plán
 4. Personální zabezpečení
 5. Zaměření výzkumu

1. Základní informace

 • Forma studia: prezenční / kombinovaná
 • Jazyk výuky: český / anglický
 • Standardní doba studia: 4 roky
 • Forma přijímací zkoušky: ústní
 • Platnost akreditace: do 22. 05. 2029
 • Oblast vzdělávání: Farmacie (100 %)

Charakteristika programu

Doktorský program Farmakologie a toxikologie je zaměřen na studium interakcí léčiv s organismem ve smyslu farmakokinetiky, farmakodynamiky a toxicity léčiv. Studenti tohoto programu si rozšiřují základní teoretické znalosti farmakologie a toxikologie a získávají odborné zkušenosti při experimentální práci s nejmodernějšími metodikami molekulární a buněčné farmakologie a genetiky a to na modelech in vitro, in situ, ex vivo a in vivo. V závislosti na specializaci studia jsou absolventi odborníky na různé aspekty farmakologie, včetně mechanismů účinků léčiv, lékových interakcí, metabolismu a exkrece. Studijní program farmakologie a toxikologie je vhodný nejen pro zájemce o experimentální výzkum, ale i pro uchazeče, kteří se v budoucnu chtějí uplatnit v klinické práci. Standardní doba studia je čtyři roky.

Informace o uplatnění absolventů

Absolvent doktorského studijního programu Farmakologie a toxikologie je odborníkem v oblasti teoretické, experimentální i aplikované farmakologie a toxikologie a vykazuje schopnost samostatné tvůrčí práce a myšlení v dané oblasti. Výuka definovaná individuálním studijním plánem umožňuje studium od oblastí zabývajících se molekulární a buněčnou úrovní, přes úroveň účinků látek na izolovaných orgánech či na celém organismu. Jsou pokryty i oblasti veterinární farmakologie a radiofarmacie. Z uvedeného plyne, že výstupní speciální znalosti a odborné zkušenosti se u absolventů budou lišit v závislosti na jejich specializaci během doktorského studia.

Absolvent si osvojil nové poznatky a metodické přístupy ve vztahu k vědeckým zásadám vývoje nového léku, k hodnocení vlastností a užití léčiv v souladu s principy racionální a individuální terapie a medicínou založenou na důkazech. Umí kriticky vyhodnocovat nejnovější poznatky v biomedicínském oboru a reagovat na nové technologie a trendy. Je schopen nezávisle prezentovat výsledky vědecké práce na mezinárodních konferencích a v odborných časopisech. Je schopen komunikovat s odborníky v biomedicínských disciplínách.

Absolventi mohou najít uplatnění v laboratořích farmaceutického průmyslu (např. preklinický/klinický výzkum a vývoj), v nemocnicích (např. laboratoře molekulární genetiky), v oblastech veterinární a nukleární medicíny, v akademickém/univerzitním prostředí i ve výzkumných ústavech.

Obhajobou disertační práce absolvent dokládá, že je schopen samostatně vědecky myslet a pracovat. Absolventi obdrží titul Ph.D. a splňují předpoklady pro další kariérní růst v oborech, které se zabývají léčivy a jejich terapeutickými i toxickými účinky.

2. Přijímací zkoušky

Rámcový obsah přijímací zkoušky

Ústní zkouška z obecné a speciální farmakologie a patobiochemie.
Část zkoušky v anglickém jazyce pro posouzení znalosti angličtiny (alespoň znalost na úrovni B2 je podmínkou).

Podmínky přijetí

 1. Ukončení požadovaného předchozího studia, tj. řádné ukončení studia v magisterském studijním programu
 2. Úspěšné složení přijímací zkoušky

Doplňující podmínky pro bonifikaci (např. praxe)

 • Řádně ukončené studium v magisterském studijním programu farmaceutického, lékařského nebo přírodovědného či biologického zaměření (hodnoceno 2 body).
 • Praxe v oboru (hodnoceno 3 body).
 • Uvedení předpokládaného školícího pracoviště a uvedení souhlasu konkrétního školitele s vedením plánovaného doktorandského projektu (hodnoceno max. 5 body).

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

 1. Úroveň odborných znalostí – posouzena na základě odpovědí na otázky z okruhu témat uvedených v Rámcovém obsahu přijímací zkoušky (lze získat max. 10 bodů)
 2. Předložený doktorandský projekt – hodnocena je komplexnost projektu, moderní metodické přístupy pro řešení a návaznost projektu na již řešená témata v oborové radě (lze získat max. 10 bodů)

Minimální bodová hranice pro přijetí je 20 bodů.

Děkan rozhodne o přijetí toho/těch uchazeče/uchazečů, který/kteří splnil/i podmínky přijímacího řízení a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil/i v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných uchazečů pro konkrétní program.

Termíny

3. Rámcový studijní plán

Studijní povinnosti

Studijní plán je připravován individuálně podle zaměření experimentální práce a rovněž předchozího vzdělání doktoranda. Zahrnuje přednášky, kurzy, workshopy a konzultace. Student musí splnit dílčí zkoušku z angličtiny a nejméně ze tří dalších odborných předmětů v souladu s individuálním studijním plánem.

Seznam odborných předmětů:

 • Mechanismy kardiotoxicity léčiv
 • Farmakologie kardiovaskulárního systému
 • Veterinární farmakologie vybraných farmakodynamických skupin léčiv
 • Vybrané kapitoly obecné patofyziologie
 • Molekulární základy farmakologie a toxikologie
 • Farmakokinetika a farmakokinetické modelování
 • Využití radiofarmak v klinické praxi a jeho perspektivy

Po absolvování dílčích zkoušek následuje povinná státní doktorská zkouška. Plnění individuálního studijního plánu je průběžně kontrolováno školitelem a alespoň jednou za rok je předmětem jednání oborové rady. O jeho plnění je každoročně sepsána hodnotící zpráva, která je předložena ke schválení oborové radě. Studium je zakončeno povinnou

Požadavky na tvůrčí činnost

Na začátku studia doktorand připraví zpravidla v součinnosti se svým školitelem výzkumný projekt formou grantové žádosti pro Grantovou Agenturu Univerzity Karlovy. V průběhu studia pak doktorand formou literární rešerše zpracovává aktuální literaturu k dané problematice a pod dohledem školitele a/nebo konzultanta experimentálně pracuje v oblasti experimentální farmakologie/toxikologie. Vlastní dosažené výsledky kriticky hodnotí, analyzuje odpovídajícími statistickými přístupy a zpracovává do finální podoby vhodné pro prezentace na odborných setkáních (semináře, doktorandské konference, kongresy, vědecké konference) a publikace v odborných zahraničních časopisech s IF.

Požadováno je spoluautorství studenta na 2 publikacích v časopisech s IF, z nichž alespoň u jedné práce je student prvním autorem. Případně je možné publikovat jen 1 prvoautorskou publikaci v časopise s IF nad 5 a/nebo v prvním decilu.

Požadavky na absolvování stáží

Nedílnou součástí každého individuálního studijního plánu je alespoň jedna 3měsíční nebo delší zahraniční stáž v průběhu doktorského studia, spojená s experimentální výzkumnou prací v oblasti disertační práce.

Další studijní povinnosti

Účast na odborných kurzech a workshopech vhodných pro doplnění potřebného vzdělání (např. statistické hodnocení, bioinformatika, práce s laboratorními zvířaty apod.).

Mezi další povinnosti patří zapojení studentů doktorského studia do pregraduální výuky, zpravidla formou výuky na praktických cvičeních. Tato činnost je další možnou aktivitou pro studenty doktorského studijního programu.

Témata disertačních prací

 • Příklady témat obhájených disertačních prací
  • Lékové interakce na intestinálních transportérech
  • Protidestičkové účinky 4-methylkatecholu a jeho derivátů u zdravých jedinců a pacientů s metabolickými chorobami
  • Studium nových ligandů nukleárních receptorů
  • Studium stresem navozené senescence u srdečních buněk

Státní doktorská zkouška

Ústní zkouška se koná před komisí složenou z členů oborové rady, profesorů a docentů, popř. odborníků z praxe. Tematické okruhy jednotlivých disciplín jsou k dispozici všem studentům i členům zkušební komise a pokrývají základní oblasti obecné i speciální farmakologie a toxikologie. Zkoušený doktorand dostane v průběhu státní zkoušky 1-2 otázky z obecné farmakologie a 2-3 otázky ze speciální farmakologie.

OBECNÁ FARMAKOLOGIE

 • Mechanismy transportu léčiv v organismu
 • Absorpce léčiv, faktory ovlivňující absorpci
 • Distribuce léčiv, faktory ovlivňující distribuci
 • Metabolismus léčiv, faktory ovlivňující metabolismus
 • Mechanismy exkrece léčiv, faktory ovlivňující exkreci
 • Základní farmakokinetické parametry, jejich praktický význam ve farmakoterapii
 • Přehled faktorů ovlivňujících farmakokinetiku léčiv
 • Mechanismy působení léčiv
 • Vztah mezi dávkou a účinkem léčiv, terapeutický index Interakce léčiv
 • Nežádoucí a toxické účinky léčiv

SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE

 • Léčiva ovlivňující vegetativní nervový systém (VNS) - parasympatomimetika
 • Léčiva ovlivňující VNS - parasympatolytika
 • Léčiva ovlivňující VNS - sympatomimetika
 • Léčiva ovlivňující VNS - sympatolytika
 • Lokální anestetika
 • Anxiolytika a hypnosedativa
 • Farmakoterapie Parkinsonovy choroby
 • Antipsychotika (neuroleptika)
 • Antidepresiva
 • Antiepileptika
 • Opioidní analgetika a antagonisté opioidních receptorů
 • Farmakoterapie chronického srdečního selhání
 • Antidysrytmika
 • Farmakoterapie ischemické choroby srdeční
 • Farmakoterapie arteriální hypertenze
 • Ateroskleróza – rizikové faktory a možnosti jejich ovlivnění
 • Farmakoterapie dyslipidémií
 • Léčiva ovlivňující složení krve a krevní srážlivost
 • Nesteroidní antiflogistika
 • Imunomodulátory: Imunosupresiva. Přehled imunostimulancií
 • Hormony štítné žlázy. Farmakoterapie hypo- a hypertyreózy
 • Diabetes mellitus: terapie inzulínem, terapie perorálními antidiabetiky
 • Hormony kůry nadledvin: glukokortikoidy
 • Kostní metabolismus: farmakoterapie osteoporózy
 • Farmakoterapie asthma bronchiale a CHOPN, terapie kašle
 • Diuretika
 • Farmakoterapie peptického vředu
 • Terapie zácpy a akutního průjmu: laxancia, antidiarhoika
 • Ženské pohlavní hormony, léčiva ovlivňující tonus dělohy. Mužské pohlavní hormony. Anabolické steroidy. Přehled terapie erektilní dysfunkce.
 • Přehled antibiotik
 • Antituberkulotika
 • Přehled antivirotik
 • Antimykotika
 • Přehled antiparazitárních látek
 • Přehled cytostatik, principy terapie nádorových onemocnění

Poznámka: Základní znalost výše uvedeného okruhu otázek je nezbytná pro úspěšné vykonání státní doktorské zkoušky. V průběhu zkoušky je možné další doplnění o otázky vztahující se bezprostředně k tématu disertační práce, kde budou vyžadovány hlubší znalosti.

4. Personální zabezpečení

Oborová rada

Předseda a garant studijního programu

 • prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.

Členové oborové rady

 • doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D.
 • doc. PhamrDr. Lukáš Červený, Ph.D.
 • prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.
 • prof. MUDr. Radomír Hrdina, CSc.
 • doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Peter Kollár, Ph.D.
 • prof. PharmDr. Ing. Milan Lázníček, CSc.
 • MUDr. Karel Macek, CSc.
 • prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
 • prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.
 • prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
 • prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
 • doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc.
 • prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Martin Štěrba, Ph.D.
 • prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc.

Další školitelé mimo členy OR

 • PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
 • PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
 • PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D.
 • PharmDr. Eva Doleželová, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jiří Lamka, CSc.

5. Zaměření výzkumu v oborové radě Farmakologie a toxikologie a další informace

A. Centra a výzkumné skupiny s centry spolupracující

Centrum interakcí potravních doplňků s léčivy a nutrigenetiky

Projekt na podporu excelence v základním výzkumu (GA ČR - P303/12/G163)
Hlavní řešitel: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
Doba řešení: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2018

Cílem projektu je studium interakce vybraných skupin rostlinných látek obsažených v doplňcích potravy s nejvýznamnějšími biotransformačními enzymy, transportéry a nukleárními receptory s ohledem na možné, klinicky významné interakce s léčivy.

Dalším cílem je charakterizovat jak farmakologické, tak i toxikologické vlastnosti vybraných látek přírodního původu a studovat vliv genetické predispozice na kinetiku i nežádoucí účinky. Výsledkem projektu je racionalizace v užívání doplňků stravy.

K vyřešení popsaného projektu jsou k dispozici nejmodernější molekulární a buněčné metody, na projektu se podílí celkem pět pracovišť, dvě Univerzity Karlovy v Praze (Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Přírodovědecká fakulta), dvě Palackého univerzity v Olomouci (Lékařská fakulta, Přírodovědecká fakulta) a dále Toxikogenetické oddělení Státního zdravotního ústavu v Praze.

Centrum pro výzkum toxických a protektivních účinků léčiv na kardiovaskulární systém

Univerzitní výzkumné centrum (UNCE 204019/304019/2012)
Hlavní řešitel: prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
Doba řešení: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2017

Na projektu se podílí 7 pracovišť Farmaceutické a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. Na Farmaceutické fakultě k těmto pracovištím se zejména farmakologickým zaměřením patří následující dvě výzkumné skupiny:

Výzkumná skupina Kardiovaskulární a respirační farmakologie a toxikologie, Laboratoř kardiovaskulární farmakologie

Vedoucí: prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.

K řešeným tématům této výzkumné skupiny patří:

 • katecholaminový model akutního infarktu myokardu u potkanů a jeho ovlivnění látkami s potenciálem chelatovat ionty železa
 • účinky flavonoidů a jejich metabolitů na organismus za fyziologických i patologických podmínek
 • in vitro screening nových účinných chelátorů železa/mědi
 • screening nových protidestičkových léčiv (antiagregancií)
 • účinky látek na hladký cévní a brochiální sval v in vitro podmínkách i na in vivo modely

Výzkumná skupina patologie a farmakologie kardiovaskulárního systému

Vedoucí: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.

Hlavní cíle výzkumu:

 • Patogeneze aterosklerózy.
 • Studium významu endoglinu v procesu aterosklerózy in vivo.
 • Studium vlivu solubilní endoglinu na stěnu cévy a cévní endotel in vivo in vitro.
 • Sledování vlivu podávání statinů na proces aterosklerózy in vivo a endotelové buňky in vitro.

Metodické přístupy používané k řešení cílů výzkumu:

 • Funkční analýza cévy (myograf).
 • Morfologická analýza, cév a buněk (PCR, Western blot, imunohistochemie, imunofluorescence, konfokální mikroskopie).
 • Analýza krve (séra) ELISA analýzy.

B. Výzkumné skupiny

Výzkumná skupina experimentální farmakologie a lékových interakcí

Vedoucí: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.

Hlavní cíle výzkumu:

 • farmakoterapie během těhotenství
 • transport léčiv přes placentární bariéru, role ABC a SLC transportérů a jejich vliv na transplacentární farmakokinetiku
 • in vitro modely z placenty odvozenými buněčnými liniemi, geneticky upravené MDCK buňky
 • k dalším cílům patří studium interakcí cytotoxických látek s efluxními transportéry, které se mohou podílet na rezistenci v terapii zhoubných nádorů
 • v jak in vivo, tak in vitro experimentech jsou uplatňovány běžné molekulárně-biologické metody

Výzkumná skupina klinické a molekulární farmakologie

Vedoucí: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.

Hlavní cíle výzkumu:

 • aspekty genové regulace biotranformačních enzymů – důsledky pro farmakoterapii a interakce léčivo – léčivo, možné využití v perzonalizaci farmakoterapie
 • vývoj léků a ADME
 • výzkum interakcí léčiv s potravními doplňky a nutrigenetiky
 • klinická terapie a farmakogenetika

Výzkumná skupina experimentální toxikokinetiky a radiofarmakologie

Vedoucí: prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc.

Hlavní cíle výzkumu:

 • studium farmakokinetiky zavedených i potenciálních léčiv, jejich renální a jaterní eliminace, interakce s influxními i efluxními transportéry
 • v centru zájmu jsou vybraná antivirotika a radionuklidy
 • z oblasti farmakodynamiky jsou studovány značené ligandy s vybranými receptory

Další informace

Granty a projekty vyřešené či řešené v letech 2008 - 2018

 

Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činnost v oboru Farmakologie a toxikologie1

Zdroj2

Období

Katecholaminové poškození kardiovaskulárního systému a jeho ovlivnění chelátory železa

GAUK

2012-2014

Nové diagnostické indikátory a léčebné postupy v závislosti na různých obdobích života s důrazem na stáří

C

2006 - 2011

Vývoj technologie produkce a aplikačních forem glutationu s vysokou biologickou využitelnosti pro potlačení oxidačního stresu (ozáření, chemoterapie)"

C

2011–2014

Vývoj lékové rezistence u helmintů - možné mechanismy a obrana

B

2010-2014

Tlumení paratuberkulózy v České republice: zavedení nových metod pro urychlení detekce původce, sledování jeho přežívání a šíření v chovech, jeho distribuce v prostředí a posouzení rizik kontaminace krmiv a potravin.

C

2008-2014

Vliv tradičních a netradičních způsobů zpracování masa hospodářských a volně žijících zvířat na výskyt nově hrozících alimentárních virových bakteriálních a parazitárních agens ve finálních produktech.

C

2012-2016 

Radioaktivně značené neuropeptidy cílené pro diagnostiku a terapii nádorů

B

2010-2012

Studium akcelerantů transdermální permeace léčiv

GAUK

2013-2015

Screening chelátorů mědi přírodního i syntetického původu

GAUK

2014-2016

Centrum interakcí potravních doplňků s léčivy a nutrigenetiky (Centrum excelence)

B

2012-2018

Studium mechanizmu regulace biotransformačního enzymu CYP3A4 prostřednictvím post-translačních modifikací nukleárních receptorů-význam pro terapii

B

2012-2016

Centrum pro výzkum toxických a protektivních účinků léčiv na kardiovaskulární systém

Univerzitní výzkumné centrum UK (UNCE)

2012-2017

Nová potenciální kardioprotektiva: studium vztahů mezi chemickou strukturou a protektivním účinkem u různých typů poškození myokardu

B

2013-2017

Interactions of Breast Cancer Resistance Protein (BCRP/ABCG2) and Purine Cyclin-dependent Kinase Inhibitors In Vitro and In Situ (114909 C 2009)

GAUK

2009-2011

Localization and function of Organic Cation Transporter 3 (OTC3) in the Rat Placenta (114510 C 2009)

GAUK

2010-2012

Study of interaction of cyclin-dependent kinase inhibitors with ABCB1 drug efflux transporter (700912 C 2012)

GAUK

2012-2014

Study of transplacental pharmacokinetics of antiretroviral drugs emtricitabine, tenofovir and tenofovir disoproxil fumarate; interactions
with drug-efflux transporters (695912 C 2012)

GAUK

2012-2014

Transplacental pharmacokinetics of antiretroviral drugs; interactions with drug efflux transporters (P303/12/0850)

B

2012-2016

Studium vztahu mezi toxicitou a transportními mechanismy antivirotik.

C

2011-2014

Mechanismy membránového transportu radionuklidy značených derivátů somatostatinu a dimerkaptosukcinátu

GAUK

2009-2012

Studium mechanismů ledvinného membránového transportu antivirotik in vitro s využitím buněčných modelů

GAUK

2011-2013

Sledování vlivu statinů na metabolismus cholesterolu a lipoproteinů u myších modelů aterosklerózy.

GAUK

2010-2012

Studium potenciálních antiaterogenních účinků Spiruliny platensis u experimentálních myších modelů aterosklerózy

GAUK

2010-2012

Studium významu endoglin/Smad signalizační kaskády v různých fázích aterogeneze a po podávání statinů

GAUK

2010-2012

Sledování vlivu cholesterolu a atorvastatinu na expresi a aktivaci endoglin/Smad dependentní kaskády u endoteliálních a makrofágových buněčných linií.

GAUK

2010-2012

Sledování vlivu cholesterolu a statinů na tkáňový a solubilní endoglin in vitro.

GAUK

2013-2015

Význam solubilního endoglinu v patogenezi endoteliální dysfunkce a aterogeneze.

GAUK

2014-2016

1 V případě, že jde o granty řešené ve spolupráci, uvádějí se nejvýznamnější spoluřešitelé (max. 2).

2 U grantů uvést: A=mezinárodní a zahraniční granty, B=granty GAČR nebo GAAV, C=rezortní ministerské granty (včetně výzkumných záměrů MŠMT, s výjimkou FRVŠ); u ostatních uvést název instituce, která výzkumný projekt financovala.

Výsledky doktorského studia v letech 2011 – 2014

V této kapitole jsou uvedeny výsledky dosažené ve čtyřletém doktorském studijním oboru Farmakologie a toxikologie, studijního programu Farmacie za uplynulé čtyři roky:

 • Celkový počet studentů: 34
 • Počet úspěšných absolventů: 15
 • Počet neúspěšných studentů: 3
 • Počet stávajících studentů: 24

Souhrnná charakteristika publikační aktivity garantů oboru Farmakologie a toxikologie v letech 2010-2014

 • Odborné monografie: 2
 • Kapitoly v tuzemských monografiích: 8
 • Kapitoly v zahraničních monografiích: 2
 • Články v tuzemských časopisech a sbornících: 10
 • Články v zahraničních časopisech a sbornících: 141 (časopisy s IF)
 • Přehledové články v zahraničních časopisech: 7 (časopisy s IF)
 • Celkový citační ohlas autorů: 4 768

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS