Studijní program Farmakologie a toxikologie

Ph.D. studium

Doktorský studijní program Farmakologie a toxikologie

 1. Základní informace
 2. Přijímací zkoušky
 3. Rámcový studijní plán
 4. Personální zabezpečení
 5. Výzkumné skupiny

1. Základní informace

 • Forma studia: prezenční / kombinovaná
 • Jazyk výuky: český / anglický
 • Standardní doba studia: 4 roky
 • Forma přijímací zkoušky: ústní
 • Platnost akreditace: do 22. 05. 2029
 • Oblast vzdělávání: Farmacie (100 %)

Charakteristika programu

Doktorský program Farmakologie a toxikologie je zaměřen na studium interakcí léčiv s organismem ve smyslu farmakokinetiky, farmakodynamiky a toxicity léčiv. Studenti tohoto programu si rozšiřují základní teoretické znalosti farmakologie a toxikologie a získávají odborné zkušenosti při experimentální práci s nejmodernějšími metodikami molekulární a buněčné farmakologie a genetiky a to na modelech in vitro, in situ, ex vivo a in vivo. V závislosti na specializaci studia jsou absolventi odborníky na různé aspekty farmakologie, včetně mechanismů účinků léčiv, lékových interakcí, metabolismu a exkrece. Studijní program farmakologie a toxikologie je vhodný nejen pro zájemce o experimentální výzkum, ale i pro uchazeče, kteří se v budoucnu chtějí uplatnit v klinické práci. Standardní doba studia je čtyři roky.

Informace o uplatnění absolventů

Absolvent doktorského studijního programu Farmakologie a toxikologie je odborníkem v oblasti teoretické, experimentální i aplikované farmakologie a toxikologie a vykazuje schopnost samostatné tvůrčí práce a myšlení v dané oblasti. Výuka definovaná individuálním studijním plánem umožňuje studium od oblastí zabývajících se molekulární a buněčnou úrovní, přes úroveň účinků látek na izolovaných orgánech či na celém organismu. Jsou pokryty i oblasti veterinární farmakologie a radiofarmacie. Z uvedeného plyne, že výstupní speciální znalosti a odborné zkušenosti se u absolventů budou lišit v závislosti na jejich specializaci během doktorského studia.

Absolvent si osvojil nové poznatky a metodické přístupy ve vztahu k vědeckým zásadám vývoje nového léku, k hodnocení vlastností a užití léčiv v souladu s principy racionální a individuální terapie a medicínou založenou na důkazech. Umí kriticky vyhodnocovat nejnovější poznatky v biomedicínském oboru a reagovat na nové technologie a trendy. Je schopen nezávisle prezentovat výsledky vědecké práce na mezinárodních konferencích a v odborných časopisech. Je schopen komunikovat s odborníky v biomedicínských disciplínách.

Absolventi mohou najít uplatnění v laboratořích farmaceutického průmyslu (např. preklinický/klinický výzkum a vývoj), v nemocnicích (např. laboratoře molekulární genetiky), v oblastech veterinární a nukleární medicíny, v akademickém/univerzitním prostředí i ve výzkumných ústavech.

Obhajobou disertační práce absolvent dokládá, že je schopen samostatně vědecky myslet a pracovat. Absolventi obdrží titul Ph.D. a splňují předpoklady pro další kariérní růst v oborech, které se zabývají léčivy a jejich terapeutickými i toxickými účinky.

2. Přijímací zkoušky

Rámcový obsah přijímací zkoušky

Ústní zkouška z obecné a speciální farmakologie a patobiochemie.
Část zkoušky v anglickém jazyce pro posouzení znalosti angličtiny (alespoň znalost na úrovni B2 je podmínkou).

Podmínky přijetí

 1. Ukončení požadovaného předchozího studia, tj. řádné ukončení studia v magisterském studijním programu
 2. Úspěšné složení přijímací zkoušky

Doplňující podmínky pro bonifikaci (např. praxe)

 • Řádně ukončené studium v magisterském studijním programu farmaceutického, lékařského nebo přírodovědného či biologického zaměření (hodnoceno 2 body).
 • Praxe v oboru (hodnoceno 3 body).
 • Uvedení předpokládaného školícího pracoviště a uvedení souhlasu konkrétního školitele s vedením plánovaného doktorandského projektu (hodnoceno max. 5 body).

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

 1. Úroveň odborných znalostí – posouzena na základě odpovědí na otázky z okruhu témat uvedených v Rámcovém obsahu přijímací zkoušky (lze získat max. 10 bodů)
 2. Předložený doktorandský projekt – hodnocena je komplexnost projektu, moderní metodické přístupy pro řešení a návaznost projektu na již řešená témata v oborové radě (lze získat max. 10 bodů)

Minimální bodová hranice pro přijetí je 20 bodů.

Děkan rozhodne o přijetí toho/těch uchazeče/uchazečů, který/kteří splnil/i podmínky přijímacího řízení a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil/i v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných uchazečů pro konkrétní program.

Termíny

3. Rámcový studijní plán

Studijní povinnosti

Studijní plán je připravován individuálně podle zaměření experimentální práce a rovněž předchozího vzdělání doktoranda. Zahrnuje přednášky, kurzy, workshopy a konzultace. Student musí splnit dílčí zkoušku z angličtiny a nejméně ze tří dalších odborných předmětů v souladu s individuálním studijním plánem.

Seznam odborných předmětů:

 • Mechanismy kardiotoxicity léčiv
 • Farmakologie kardiovaskulárního systému
 • Veterinární farmakologie vybraných farmakodynamických skupin léčiv
 • Vybrané kapitoly obecné patofyziologie
 • Molekulární základy farmakologie a toxikologie
 • Farmakokinetika a farmakokinetické modelování
 • Využití radiofarmak v klinické praxi a jeho perspektivy

Po absolvování dílčích zkoušek následuje povinná státní doktorská zkouška. Plnění individuálního studijního plánu je průběžně kontrolováno školitelem a alespoň jednou za rok je předmětem jednání oborové rady. O jeho plnění je každoročně sepsána hodnotící zpráva, která je předložena ke schválení oborové radě. Studium je zakončeno povinnou obhajobou disertační práce.

Požadavky na tvůrčí činnost

Na začátku studia doktorand připraví zpravidla v součinnosti se svým školitelem výzkumný projekt formou grantové žádosti pro Grantovou Agenturu Univerzity Karlovy. V průběhu studia pak doktorand formou literární rešerše zpracovává aktuální literaturu k dané problematice a pod dohledem školitele a/nebo konzultanta experimentálně pracuje v oblasti experimentální farmakologie/toxikologie. Vlastní dosažené výsledky kriticky hodnotí, analyzuje odpovídajícími statistickými přístupy a zpracovává do finální podoby vhodné pro prezentace na odborných setkáních (semináře, doktorandské konference, kongresy, vědecké konference) a publikace v odborných zahraničních časopisech s IF.

Požadováno je spoluautorství studenta na 2 publikacích v časopisech s IF, z nichž alespoň u jedné práce je student prvním autorem. Případně je možné publikovat jen 1 prvoautorskou publikaci v časopise s IF nad 5 a/nebo v prvním decilu.

Požadavky na absolvování stáží

Nedílnou součástí každého individuálního studijního plánu je alespoň jedna 3měsíční nebo delší zahraniční stáž v průběhu doktorského studia, spojená s experimentální výzkumnou prací v oblasti disertační práce.

Další studijní povinnosti

Účast na odborných kurzech a workshopech vhodných pro doplnění potřebného vzdělání (např. statistické hodnocení, bioinformatika, práce s laboratorními zvířaty apod.).

Mezi další povinnosti patří zapojení studentů doktorského studia do pregraduální výuky, zpravidla formou výuky na praktických cvičeních. Tato činnost je další možnou aktivitou pro studenty doktorského studijního programu.

Témata disertačních prací

 • Příklady témat obhájených disertačních prací
  • Lékové interakce na intestinálních transportérech
  • Protidestičkové účinky 4-methylkatecholu a jeho derivátů u zdravých jedinců a pacientů s metabolickými chorobami
  • Studium nových ligandů nukleárních receptorů
  • Studium stresem navozené senescence u srdečních buněk

Státní doktorská zkouška

Ústní zkouška se koná před komisí složenou z členů oborové rady, profesorů a docentů, popř. odborníků z praxe. Tematické okruhy jednotlivých disciplín jsou k dispozici všem studentům i členům zkušební komise a pokrývají základní oblasti obecné i speciální farmakologie a toxikologie. Zkoušený doktorand dostane v průběhu státní zkoušky 1-2 otázky z obecné farmakologie a 2-3 otázky ze speciální farmakologie.

OBECNÁ FARMAKOLOGIE

 • Mechanismy transportu léčiv v organismu
 • Absorpce léčiv, faktory ovlivňující absorpci
 • Distribuce léčiv, faktory ovlivňující distribuci
 • Metabolismus léčiv, faktory ovlivňující metabolismus
 • Mechanismy exkrece léčiv, faktory ovlivňující exkreci
 • Základní farmakokinetické parametry, jejich praktický význam ve farmakoterapii
 • Přehled faktorů ovlivňujících farmakokinetiku léčiv
 • Mechanismy působení léčiv
 • Vztah mezi dávkou a účinkem léčiv, terapeutický index Interakce léčiv
 • Nežádoucí a toxické účinky léčiv

SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE

 • Léčiva ovlivňující vegetativní nervový systém (VNS) - parasympatomimetika
 • Léčiva ovlivňující VNS - parasympatolytika
 • Léčiva ovlivňující VNS - sympatomimetika
 • Léčiva ovlivňující VNS - sympatolytika
 • Lokální anestetika
 • Anxiolytika a hypnosedativa
 • Farmakoterapie Parkinsonovy choroby
 • Antipsychotika (neuroleptika)
 • Antidepresiva
 • Antiepileptika
 • Opioidní analgetika a antagonisté opioidních receptorů
 • Farmakoterapie chronického srdečního selhání
 • Antidysrytmika
 • Farmakoterapie ischemické choroby srdeční
 • Farmakoterapie arteriální hypertenze
 • Ateroskleróza – rizikové faktory a možnosti jejich ovlivnění
 • Farmakoterapie dyslipidémií
 • Léčiva ovlivňující složení krve a krevní srážlivost
 • Nesteroidní antiflogistika
 • Imunomodulátory: Imunosupresiva. Přehled imunostimulancií
 • Hormony štítné žlázy. Farmakoterapie hypo- a hypertyreózy
 • Diabetes mellitus: terapie inzulínem, terapie perorálními antidiabetiky
 • Hormony kůry nadledvin: glukokortikoidy
 • Kostní metabolismus: farmakoterapie osteoporózy
 • Farmakoterapie asthma bronchiale a CHOPN, terapie kašle
 • Diuretika
 • Farmakoterapie peptického vředu
 • Terapie zácpy a akutního průjmu: laxancia, antidiarhoika
 • Ženské pohlavní hormony, léčiva ovlivňující tonus dělohy. Mužské pohlavní hormony. Anabolické steroidy. Přehled terapie erektilní dysfunkce.
 • Přehled antibiotik
 • Antituberkulotika
 • Přehled antivirotik
 • Antimykotika
 • Přehled antiparazitárních látek
 • Přehled cytostatik, principy terapie nádorových onemocnění

Poznámka: Základní znalost výše uvedeného okruhu otázek je nezbytná pro úspěšné vykonání státní doktorské zkoušky. V průběhu zkoušky je možné další doplnění o otázky vztahující se bezprostředně k tématu disertační práce, kde budou vyžadovány hlubší znalosti.

4. Personální zabezpečení

Oborová rada

Předseda a garant studijního programu

 • prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.

Členové oborové rady

 • doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D.
 • doc. PhamrDr. Lukáš Červený, Ph.D.
 • prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.
 • doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Peter Kollár, Ph.D.
 • prof. PharmDr. Ing. Milan Lázníček, CSc.
 • MUDr. Karel Macek, CSc.
 • prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
 • prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.
 • prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
 • prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
 • doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc.
 • prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Martin Štěrba, Ph.D.
 • prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc.

Další školitelé mimo členy OR

 • PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
 • PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
 • PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D.
 • PharmDr. Eva Doleželová, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jiří Lamka, CSc.

5. Výzkumné skupiny vedené školiteli v rámci doktorského studijního programu Farmakologie a toxikologie

Studium účinků léčiv u experimentálně navozených patologických stavů

Výzkumná skupina Kardiovaskulární a respirační farmakologie a toxikologie
Vedoucí: prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.
Laboratoř kardiovaskulární farmakologie | Laboratoř respirační farmakologie

Pracovní skupina biologických a lékařských věd
Vedoucí: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
Skupina patologie a farmakologie kardiovaskulárního systému | Skupina klinické fyziologie výživy a metabolismu | Skupina mikrobiologie a immunologie

Studium farmakokinetického profilu léčiv zejména s ohledem na interakce s transportními a biotransformačními proteiny a jejich význam v lékových interakcích

Placenta ve zdraví a nemoci
Vedoucí: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.

Skupina klinické a molekulární farmakoterapie
Vedoucí: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.

Výzkumná skupina nádorové farmakologie
Vedoucí: doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

Výzkumná skupina buněčné farmakologie a onkologie
Vedoucí: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D.

In silico modely, statistika a další matematické postupy pro farmaceutické a biomedicinské vědy

Matematická farmacie
Vedoucí: doc. Dipl.-Math. Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS