Studijní program Bioorganická chemie

Ph.D. studium

Doktorský studijní program Bioorganická chemie

 1. Základní informace
 2. Přijímací zkoušky
 3. Rámcový studijní plán
 4. Personální zabezpečení
 5. Výzkumné skupiny

1. Základní informace

 • Forma studia: prezenční / kombinovaná
 • Jazyk výuky: český / anglický
 • Standardní doba studia: 4 roky
 • Forma přijímací zkoušky: ústní
 • Platnost akreditace: do 22. 05. 2029
 • Oblast vzdělávání: Chemie (70 %), Farmacie (30 %)

Charakteristika programu

Program Bioorganická chemie vychovává chemicky vzdělané odborníky, zaměřené na strukturu a funkci malých organických molekul v živých organismech a možnosti ovlivnění těchto organismů jejich působením. Je zaměřen na studium všech aspektů organických látek, které jsou nezastupitelné pro stavbu a funkce živých organismů. Široké spektrum těchto látek zahrnuje molekuly se stavební (primární metabolity), signální, aktivační či deaktivační funkcí ve vztahu k proteinům s klíčovými funkcemi v živých organismech, i molekuly, které jsou těmito organismy syntetizovány (přírodní látky, resp. sekundární metabolity, metabolity xenobiotik). Základy studia jsou tak primárně zaměřeny na strukturu a syntézu organických látek, s důrazem na přírodní látky, heterocykly a další organické látky, ovlivňující nitrobuněčné děje. Neméně důležité je i zkoumání funkce těchto látek jako součástí biologických struktur, stejně jako jejich vlivu na průběh dějů v živých organismech a možnosti modifikovat tento vliv na základě změny struktury.

Bioorganická chemie tak tvoří spojovací článek mezi organickou chemií a biomedicínskými disciplínami a částečně se překrývá s farmaceutickou, resp. medicinální chemií, ale liší se od nich obecnějším zaměřením, neboť zmíněné programy jsou primárně zaměřeny na vývoj léčiv, což je užší podmnožina biologicky aktivních látek.

Informace o uplatnění absolventů

Absolvent ovládá základní principy chemických disciplín, má rozsáhlý vědní základ z oblasti organické a bioorganické chemie, orientovaný na organické molekuly, které jsou nezbytné pro život a základní funkce živých organismů, jsou těmito organismy produkovány nebo je mohou ovlivňovat. Má základní znalosti o podstatě biologických testů organických látek. Orientuje se v chemické literatuře (primární a sekundární zdroje), včetně vyhledávání informací v počítačových databázích, je schopen tyto informace samostatně získávat a kriticky je vyhodnocovat. Ovládá metody chemické laboratorní techniky (metodiky syntézy, detekce, izolace a čištění látek) a instrumentální metody, sloužící pro studium struktury látek (IR, MS, NMR). Je schopen navrhovat a hodnotit struktury sloučenin s předpokládaným účinkem na organismus a vyhodnocovat vliv změn struktury látek na jejich biologický účinek a fyzikální vlastnosti. Dovede plánovat syntézy takových látek, kriticky hodnotit navržené postupy syntéz a určovat strukturu látek pomocí instrumentálních analytických metod. Umí kriticky vyhodnocovat nejnovější poznatky v oboru, hodnotit vlastní výsledky v jejich kontextu a adaptovat se na nejnovější oborové trendy. Je schopen nezávisle uveřejňovat své výsledky v odborných časopisech, vytvářet prezentace a aktivně se účastnit národních i mezinárodních konferencí s angličtinou jako jednacím jazykem. Je schopen na odborné úrovni komunikovat s odborníky v navazujících biomedicínských a lékařských disciplínách.

Uplatní se v akademické sféře, a ve státních i firemních laboratořích, zaměřených na organické látky/produkty s definovanými, zejména biologickými, vlastnostmi, tj. primárně v chemickém či farmaceutickém průmyslu.

2. Přijímací zkoušky

Rámcový obsah přijímací zkoušky

Ústní zkouška z organické chemie - systematika a reaktivita organických sloučenin.
Část zkoušky v anglickém jazyce pro posouzení znalosti angličtiny (alespoň znalost na úrovni B2 je podmínkou).

Podmínky přijetí

 1. Ukončení požadovaného předchozího studia, tj. řádné ukončení studia v magisterském studijním programu
 2. Úspěšné složení přijímací zkoušky

Doplňující podmínky pro bonifikaci (např. praxe)

Řádně ukončené studium v magisterském studijním programu farmacie, přírodovědného nebo chemického zaměření (hodnoceno 2 body).

Diplomová práce v oboru organická, bioorganická a farmaceutická chemie (hodnoceno 3 body).

Uvedení předpokládaného školícího pracoviště a uvedení souhlasu konkrétního školitele s vedením plánovaného doktorandského projektu (hodnoceno max. 5 body).

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

 1. Úroveň odborných znalostí – posouzena na základě odpovědí na otázky z okruhu témat uvedených v Rámcovém obsahu přijímací zkoušky (lze získat max. 10 bodů)
 2. Předložený doktorandský projekt – hodnocena je komplexnost projektu, moderní metodické přístupy pro řešení a návaznost projektu na již řešená témata v oborové radě (lze získat max. 10 bodů)

Minimální bodová hranice pro přijetí je 20 bodů.

Děkan rozhodne o přijetí toho/těch uchazeče/uchazečů, který/kteří splnil/i podmínky přijímacího řízení a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil/i v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných uchazečů pro konkrétní program.

Termíny

3. Rámcový studijní plán

Studijní povinnosti

Studijní povinnosti se liší v závislosti na absolvovaném magisterském studiu. Absolventi magisterského studia Farmacie si zapisují Organickou chemii, Bioorganickou chemii, Fyzikální metody organické chemie a Organickou syntézu. Kromě toho je nutné složit zkoušku z anglického jazyka a studium je završeno obhajobou disertační práce a státní doktorskou zkouškou v oboru bioorganická chemie.

Absolventi magisterského studia chemických oborů přírodovědeckých / chemickotechnologických fakult si zapisují Vybrané kapitoly z farmaceutické chemie, Bioorganickou chemii, Fyzikální metody organické chemie a Organickou syntézu. Kromě toho je nutné složit zkoušku z anglického jazyka a studium je završeno obhajobou disertační práce a státní doktorskou zkouškou v oboru bioorganická chemie.

Student si může zapsat také předměty z nabídky ostatních oborů podle individuálního zaměření práce.

Požadavky na tvůrčí činnost

Tématika vlastní tvůrčí práce se odvíjí od tématiky studované a financované ze zdrojů školitele. V optimálním případě se předpokládá následující průběh experimentální, resp. tvůrčí činnosti:

 1. ročník: rešerše k zadanému tématu, zahájení experimentální práce (ideálně v několika směrech), výběr klíčového směru experimentální činnosti.
 2. ročník: pokračování experimentální práce, složení dílčích zkoušek, účast na konferencích, kursech a stážích.
 3. ročník: pokračování experimentální práce, příprava publikační činnosti, aktivní účast na konferenci, složení státní doktorské zkoušky.
 4. ročník: dokončení experimentálních prací, publikační činnost, sepsání disertační práce a její obhajoba.

Požadováno je spoluautorství studenta na 2 publikacích v časopisech s IF, z nichž alespoň u jedné práce je student prvním autorem. Případně je možné publikovat jen 1 prvoautorskou publikaci v časopise s IF nad 5 a/nebo v prvním decilu.

Požadavky na absolvování stáží

Součástí studijních povinností v doktorském studijním programu je absolvování zahraniční stáže v souhrnné délce nejméně tří měsíců.

Tato povinnost může být splněna i účastí na mezinárodním výzkumném projektu nebo účastí na významné mezinárodní konferenci.

Další studijní povinnosti

Součástí individuálního studijního plánu je prezentace výsledků na domácích i zahraničních vědeckých konferencích. Možné je i zapojení studentů do pregraduální výuky (praktická cvičení).

Témata disertačních prací

 • Příklady témat obhájených disertačních prací
  • Sigma-hole interakce jako účinný nástroj moderní organické chemie
  • Strukturní analýza přírodních látek pomocí NMR
  • Studium vztahů mezi strukturou a účinkem u potenciálních inhibitorů topoizomerázy II
  • Syntetické aplikace heterodendralenů
  • Syntéza a analýza bariérových lipidů a jejich prekurzorů v kůži
  • Syntéza a hodnocení potenciálních antimykobakteriálních látek
  • Syntéza a hodnocení sloučenin aktivních vůči rezistentním grampozitivním kokům
  • Syntéza a studium značených ultra-dlouhých ceramidů
  • Syntéza analogů klinicky používaného kardioprotektiva dexrazoxanu a studium vztahů mezi jejich strukturou a kardioprotektivní účinností
  • Syntéza substituovaných dusíkatých heterocyklů s potenciální antimykobakteriální aktivitou
  • Využití přístupu chemické biologie pro studium role topoisomerasy II v kardiotoxicitě antracyklinových cytostatik
  • Témata obhájených disertačních prací - Repozitář závěrečných prací
 • Aktuálně vypsaná témata disertačních prací

Státní doktorská zkouška

Státní doktorská zkouška je zaměřena na ověření znalostí kandidáta v organické chemii (základní přehled po oboru), bioorganické chemii (hluboký přehled po oboru) a dokonalá orientace v užší problematice disertační práce. Skládá se tak ze tří, relativně samostatných částí, reprezentovaných třemi otázkami:

 • Organická chemie
 • Bioorganická chemie
 • Tématika disertační práce

4. Personální zabezpečení

Oborová rada

Předseda a garant studijního programu

 • prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.

Členové oborové rady

 • prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
 • prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
 • doc. PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Jiří Kuneš, CSc.
 • prof. Dr., RNDr. Oldřich Lapčík
 • prof. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
 • prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc.
 • prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D.

Další členové komise pro státní doktorskou zkoušku a obhajoby disertačních prací mimo členy OR

 • doc. Dipl.-Math. Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D.
 • Dr. rer. nat. Mgr. Ing. Tomáš Hodík
 • PharmDr. Lukáš Opálka, Ph.D. 
 • PharmDr. Karel Palát, CSc.
 • prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc.

5. Výzkumné skupiny vedené školiteli v rámci doktorského studijního programu Bioorganická chemie

Syntézy potenciálních léčiv a studium vztahů mezi jejich chemickou strukturou, biologickou aktivitou a toxicitou

Skupina bioorganické a farmaceutické chemie
Vedoucí: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
Vývoj nových potenciálních léčiv s antimikrobiální aktivitou | Vývoj nových antituberkulotik | Syntéza analogů dexrazoxanu a chelátorů železa

Výzkum kožní bariéry
Vedoucí: prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D.

Organická syntéza a NMR spektroskopie
Vedoucí: prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.

In silico modely, statistika a další matematické postupy pro farmaceutické a biomedicinské vědy

Matematická farmacie
Vedoucí: doc. Dipl.-Math. Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS