Doktorské studium - termíny a podmínky

Do doktorských studijních programů se mohou hlásit absolventi magisterského studia. Nutnou podmínkou pro přijetí je řádně ukončené magisterské studium.

Termíny přijímacího řízení

 • Dodatečné přijímací řízení pro 2024/2025
  Datum vyhlášení: 3. 5. 2024
  Uzávěrka přihlášek: 3. 9. 2024
  Přijímací zkoušky: 9. - 13. 9. 2024
  Náhradní přij. zkoušky: 16. – 20. 9. 2024
  Zápis ke studiu: 1. 10. 2024

 • 2. kolo přijímacího řízení pro 2024/2025
  Datum vyhlášení: 4. 9. 2024
  Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 2024
  Přijímací zkoušky: 2. - 10. 1. 2025
  Náhradní přij. zkoušky: 20. - 24. 1. 2025
  Zápis ke studiu: 3. 3. 2025

 • Přijímací řízení pro ak. rok 2024/2025
  Datum vyhlášení: 1. 1. 2024
  Uzávěrka přihlášek: 30. 4. 2024
  Přijímací zkoušky: 1. - 21. 6. 2024
  Náhradní přij. zkoušky: 8. - 12. 7. 2024
  Zápis ke studiu: 1. 10. 2024

Přihláška ke studiu

Přihlášku ke studiu lze podat elektronickou formou (preferujeme) nebo na tiskopise SEVT  „Přihláška ke studiu na VŠ pro akademický rok ..../… v doktorském studijním programu“, zaslat na vědecké oddělení děkanátu Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, Heyrovského 1203, 500 03 Hradec Králové.

Přihlášku lze podat do prezenční či kombinované formy studia – otevíraná forma studia je uvedena u jednotlivých oborů studia, včetně specifikace pro které absolventy studia je daný obor nejvhodnější: farmaceutických, lékařských, přírodovědných, pedagogických fakult (zaměření chemie nebo biologie) a dalších chemicky či biologicky orientovaných fakult.

Náležitosti přihlášky

Po vyplnění přihlášky v elektronickém formuláři bude každému uchazeči informačním systémem vygenerováno identifikační číslo přihlášky (ID přihlášky), které je nezbytně nutné uvést při platbě administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.

Přihlášku je nezbytné podat a poplatek uhradit nejpozději do termínu uzávěrky přihlášek (viz výše).
Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.

Na přihlášce vyplní uchazeč osobní a kontaktní údaje, dále uvede formu studia, obor a téma doktorského studijního programu, zvolený cizí jazyk, absolvovanou VŠ (fakulta, program, obor, téma diplomové práce, datum státní závěrečné zkoušky - u absolventů 2024 stačí uvést rok 2024), odkud se uchazeč hlásí.

Povinné přílohy přihlášky

Následující povinné přílohy připojte k elektronické přihlášce ve formě naskenovaného souboru ve formátu pdf:

 • Životopis. Zde uveďte i jinou než fakultní e-mailovou adresu, tj. adresu, která bude platná i po absolvování VŠ, tedy i v době Vašeho přijetí.
 • Doktorandský projekt. Uchazeč si vybere téma doktorského studia buď z vypsaných témat nebo navrhne téma vlastní. Po dohodě s potenciálním školitelem vypracuje doktorandský projekt k tématu uvedenému na přihlášce. V projektu bude uvedeno téma, školitel, se kterým se uchazeč na tématu dohodl, a stručná představa uchazeče o řešení daného tématu.
 • Notářsky ověřená kopie dokladu o ukončeném VŠ vzdělání a kopie vysvědčení nebo dodatku k diplomu (pokud již uchazeč magisterské studium ukončil).

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

Doktorské studium: 730,- Kč

Úhrada

 • banka: Československá obchodní banka
 • účet: 153149586/0300
 • IBAN number: CZ28 0300 0000 0001 5314 9586
 • Swift: CEKOCZPP
 • konstantní symbol: 0308 (pro platbu převodem), 379 (pro platbu složenkou)
 • variabilní symbol: ID přihlášky (z elektronické přihlášky)
 • specifický symbol: 2222

UPOZORNĚNÍ: pokud nebude u platby správně vyplněn VS a SS, platba se nepřiřadí k přihlášce. Proto uschovejte doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení a v případě nesrovnalostí bude uchazeč vyzván fakultou k předložení.

Další možné přílohy přihlášky

Uchazeč může předložit i seznam publikací, doklad o zahraniční či domácí vědecké praxi, účasti v celostátní či mezinárodní soutěži apod.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS