Studijní program Bioanalytické metody

Ph.D. studium

Doktorský studijní program Bioanalytické metody

 1. Základní informace
 2. Přijímací zkoušky
 3. Rámcový studijní plán
 4. Personální zabezpečení
 5. Výzkumné skupiny

1. Základní informace

 • Forma studia: prezenční / kombinovaná
 • Jazyk výuky: český / anglický
 • Standardní doba studia: 4 roky
 • Forma přijímací zkoušky: ústní
 • Platnost akreditace: do 28. 11. 2028
 • Oblast vzdělávání: Zdravotnické obory (40%), Chemie (35%), Farmacie (25%)

Charakteristika programu

Doktorský studijní program je určen primárně pro absolventy magisterského studijního programu Zdravotnická bioanalytika – jako třetí stupeň vzdělání navazující na Bc. a Mgr. studium, a dále pro absolventy z oblastí přírodních věd, farmacie, medicíny a příbuzných oborů. Jedná se o doktorské studium, které není dosud v ČR na jiné fakultě zavedeno (většinou jen Bc. či Mgr. stupeň).

Informace o uplatnění absolventů

Absolvent doktorského studia Bioanalytické metody je kvalifikovaný zdravotnický pracovník, specializovaný pro práci v klinických laboratořích, laboratořích hygienické služby, biochemických, toxikologických a hematologických laboratořích. Získává pokročilé teoretické i praktické zkušenosti v problematice instrumentálních metod analýzy, validaci metod a akreditaci bioanalytických laboratoří. Ovládá metody zpracování a analýzy biologického materiálu a odpovídající přístrojovou techniku. Je schopen posoudit klinický význam laboratorních vyšetření a možnou interpretaci jejich výsledků v takovém stupni a rozsahu, aby mohl být konzultantem lékaři při volbě a využití laboratorních metod v diagnostické, terapeutické a léčebně preventivní činnosti.

2. Přijímací zkoušky

Rámcový obsah ústní přijímací zkoušky

Ústní zkouška z běžných instrumentálních metod používaných v kvalitativní a kvantitativní analýze, ověřující separační metody, zpracování biologického materiálu.
Část zkoušky v anglickém jazyce pro posouzení znalosti angličtiny (alespoň znalost na úrovni B2 je podmínkou).

Podmínky přijetí

 1. Ukončení požadovaného předchozího studia, tj. řádné ukončení studia v magisterském studijním programu
 2. Úspěšné složení přijímací zkoušky

Doplňující podmínky pro bonifikaci (např. praxe)

 • Řádně ukončené studium v magisterském studijním programu Zdravotnická bioanalytika, Farmacie nebo příbuzném oboru (hodnoceno 2 body).
 • Kvalitní diplomová práce vypracovaná na pracovišti alespoň částečně analytického zaměření (hodnoceno 3 body).
 • Uvedení předpokládaného školícího pracoviště a uvedení souhlasu konkrétního školitele s vedením plánovaného doktorandského projektu (hodnoceno max. 5 body).

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

 1. Úroveň odborných znalostí – posouzena na základě odpovědí na otázky z okruhu témat uvedených v Rámcovém obsahu přijímací zkoušky (lze získat max. 10 bodů)
 2. Předložený doktorandský projekt – hodnocena je komplexnost projektu, moderní metodické přístupy pro řešení a návaznost projektu na již řešená témata v oborové radě (lze získat max. 10 bodů)

Přijat je uchazeč, který získá alespoň 20 bodů.

Děkan rozhodne o přijetí toho/těch uchazeče/uchazečů, který/kteří splnil/i podmínky přijímacího řízení a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil/i v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných uchazečů pro konkrétní program.

Termíny

3. Rámcový studijní plán

Studijní povinnosti

 • soustavné studium v oblasti bioanalytických metod, se zaměřením na téma určené na začátku studia
 • povinná je zkouška z angličtiny a absolvování nejméně 3 (lépe 4) z níže uvedených odborných předmětů zakončených zkouškou (mimo SDZ Bioanalytické metody):
  • Analýza látek ovlivňujících životní prostředí
  • Bioanalytické postupy v klinických laboratořích
  • Elektroforetické metody v analýze biologicky aktivních látek
  • Hmotnostní spektrometrie v analýze biologicky aktivních látek
  • Metody úpravy biologického materiálu k analýze
  • Moderní trendy v analýze potravin
  • Moderní trendy v kapalinové chromatografii
  • Průtokové metody v analýze biologicky aktivních látek
  • Vývoj, optimalizace a validace bioanalytických  metod
  • Vybrané instrumentálně-analytické metody
  • Laboratorní hematologické metody
  • Metody toxikologické analýzy

Požadavky na tvůrčí činnost

 • Požadováno je spoluautorství studenta na 2 publikacích v časopisech s IF, z nichž alespoň u jedné práce je student prvním autorem.  Např. v časopisech Anal Bioanal. Chem, J. Pharm Biomed Anal., Clin. Chem. Lab. Med, Bioanalysis, apod. Případně je možné publikovat jen 1 prvoautorskou publikaci v časopise s IF nad 5 a/nebo v prvním decilu.
 • zapojení doktoranda do získávání finančních prostředků z grantových agentur
 • studium se doporučuje propojit se získáním praktických znalostí  (pobyt v nemocničních laboratořích, práce pro klinická a jiná zdravotnická pracoviště, přímý kontakt se zdravotnickými pracovišti, apod.)

Požadavky na absolvování stáží

 • zahraniční stáž je nedílnou součástí studia, doporučena je po dobu cca 6 měsíců (nejméně 3 měsíce)
 • doporučení vědecky zaměřené praxe v ČR po dobu cca 3 měsíce
 • aktivní účast na tuzemských a zahraničních konferencích (optimálně nejméně 1x ročně)

Další studijní povinnosti

 • účast na workshopech, školeních, firemních seminářích apod. k danému tématu disertační práce
 • aktivní účast na zahraničních konferencích formou posterových sdělení a přednášek
 • zapojení studentů do pregraduální výuky (praktická cvičení)

Témata disertačních prací

 • Příklady témat obhájených disertačních prací
  • Moderní trendy v kapalinové chromatografii a úpravě biologického materiálu pro klinický výzkum
  • Studium účinku vybraných kancerostatik na buněčný metabolom
  • UHPLC ve spojení s hmotnostní spektrometrií s vysokým rozlišením v bioanalýze
  • Vývoj a optimalizace kroku úpravy vzorku pro rychlé LC-MS analýzy
  • New HPLC and UHPLC methods for clinical research and routine practice
 • Témata obhájených disertačních prací - Repozitář závěrečných prací
 • Aktuálně vypsaná témata disertačních prací

Státní doktorská zkouška

 • Přehled vybraných instrumentálně-analytických metod v bioanalytické chemii
 • Problematika přípravy biologického materiálu k analýze
 • Využití chromatografických metod k analýze biologicky aktivních látek v klinické praxi
 • Využití elektroforetických metod k analýze biologicky aktivních látek
 • Moderní postupy v hodnocení hematologických parametrů
 • Bioanalytické postupy v klinických laboratořích a validace bioanalytických metod
 • Problematika bioanalytického hodnocení metabolitů biologicky aktivních látek

4. Personální zabezpečení

Oborová rada

Předseda a garant studijního programu

 • prof. RNDr. Petr Solich, CSc.

Členové oborové rady

 • prof. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D.
 • prof. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D.
 • prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.
 • doc. RNDr. David Friedecký, Ph.D.
 • doc. Ing. Aleš Horna, CSc.
 • prof. RNDr. Roman Kanďár, Ph.D.
 • doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.
 • doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
 • prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. 
 • prof. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph.D.
 • RNDr. Petr Sadílek, Ph.D.
 • doc. RNDr. Dagmar Solichová, Ph.D.
 • prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
 • prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
 • prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.

Další členové komise pro státní doktorskou zkoušku a obhajoby disertačních prací mimo členy OR

 • doc. Burkhard Horstkotte, M.Sc., Dr.
 • doc. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Lucie Chocholoušová Havlíková, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.

5. Výzkumné skupiny vedené školiteli v rámci doktorského studijního programu Bioanalytické metody

Farmaceuticko-analytické hodnocení léčiv a dalších biologicky aktivních látek

Výzkumná skupina analytické chemie
Vedoucí: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS