Studijní program Farmaceutická analýza

Ph.D. studium

Doktorský studijní program Farmaceutická analýza

 1. Základní informace
 2. Přijímací zkoušky
 3. Rámcový studijní plán
 4. Personální zabezpečení
 5. Výzkumné skupiny

1. Základní informace

 • Forma studia: prezenční / kombinovaná
 • Jazyk výuky: český / anglický
 • Standardní doba studia: 4 roky
 • Forma přijímací zkoušky: ústní
 • Platnost akreditace: do 22. 05. 2029
 • Oblast vzdělávání: Farmacie (100 %)

Charakteristika programu

Doktorský program Farmaceutické analýzy je zaměřen na analytické hodnocení léčiv, bioanalytické studie a vývoj analytických metod pro hodnocení nových léčiv. Absolventi tohoto programu si rozšiřují základní teoretické znalosti o farmaceutické analýze a získávají odborné zkušenosti při práci s nejmodernějšími analytickými přístroji. Absolventi jsou odborníky na všechny aspekty analýzy léčiv - vývoj nových analytických metod, validace analytických metod, testování stability léků a jejich bioanalytické testy. Budou mít kvalifikaci pro práci v analytických laboratořích farmaceutických společností a výzkumných ústavů, v klinických laboratořích nemocnic i v laboratořích zabývajících se lékopisným hodnocením léčiv.

Informace o uplatnění absolventů

Absolventi jsou odborníci na analýzu léčiv – vývoj nových analytických metodik, validaci analytických metod, stabilitní studie a bioanalytické monitorování léčiv. Absolventi mohou pracovat v kontrolních laboratořích zabývajících se lékopisným hodnocením léčiv, v klinických laboratořích nemocnic, v kontrolních laboratořích farmaceutických firem a výzkumných ústavů.

2. Přijímací zkoušky

Rámcový obsah přijímací zkoušky

Ústní zkouška z Instrumentálních metod používaných v kvalitativní a kvantitativní analýze, ověřující základy chemické analýzy, lékopisné kontrolně-analytické metody hodnocení léčiv.
Část zkoušky v anglickém jazyce pro posouzení znalosti angličtiny (alespoň znalost na úrovni B2 je podmínkou).

Podmínky přijetí

 1. Ukončení požadovaného předchozího studia, tj. řádné ukončení studia v magisterském studijním programu
 2. Úspěšné složení přijímací zkoušky

Doplňující podmínky pro bonifikaci (např. praxe)

Řádně ukončené studium v magisterském studijním programu na farmaceutické fakultě nebo fakultě s přírodovědným nebo chemickým zaměřením (hodnoceno 2 body).

Diplomová práce na vysoké úrovni vypracovaná na pracovišti analytického zaměření (hodnoceno 3 body).

Uvedení předpokládaného školícího pracoviště a uvedení souhlasu konkrétního školitele s vedením plánovaného doktorandského projektu (hodnoceno max. 5 body).

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

 1. Úroveň odborných znalostí – posouzena na základě odpovědí na otázky z okruhu témat uvedených v Rámcovém obsahu přijímací zkoušky (lze získat max. 10 bodů)
 2. Předložený doktorandský projekt – hodnocena je komplexnost projektu, moderní metodické přístupy pro řešení a návaznost projektu na již řešená témata v oborové radě (lze získat max. 10 bodů)

Minimální bodová hranice pro přijetí je 20 bodů.

Děkan rozhodne o přijetí toho/těch uchazeče/uchazečů, který/kteří splnil/i podmínky přijímacího řízení a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil/i v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných uchazečů pro konkrétní program.

Termíny

3. Rámcový studijní plán

Studijní povinnosti

Mezi studijní povinnosti studentů tohoto doktorského studijního programu patří složit minimálně 2 dílčí zkoušky z následujícího seznamu:

 • Vybrané analytické metody
 • Elektromigrační metody
 • Neseparační průtokové metody ve farmaceutické analýze
 • Analýza látek přírodního původu
 • Farmaceutická chemie obecná
 • Bioanalytické hodnocení léčiv
 • Chromatografické metody ve farmaceutické analýze
 • Vývoj a validace analytické metody pro zajištění kvality léčiv
 • Analýza bioléčiv
 • Hmotnostní spektrometrie

Výběr těchto dílčích zkoušek konzultuje student na začátku studia se svým školitelem. Výuka probíhá formou doporučených přednášek, seminářů, konzultací a samostudia doporučené literatury. Součástí studijního plánu je rovněž zkouška z anglického jazyka. Tato zkouška se nezapočítává do počtu povinných zkoušek. Student si může zapsat také předměty z nabídky ostatních oborů podle individuálního zaměření práce.

Na závěr je nutné složit státní doktorskou zkoušku Farmaceutická analýza.

Požadavky na tvůrčí činnost

Student doktorského studia má být schopen tvůrčím způsobem přistupovat k výzkumné práci, být schopen navrhnout postup experimentální práce, kriticky zhodnotit získané výsledky a prezentovat je formou odborné publikace sepsané v anglickém jazyce a publikované v časopise s impakt faktorem. Dále je součástí studia prezentace dílčích výsledků na odborných konferencích (včetně zahraničních) formou posterů, ale také krátkých ústních prezentací. Požadováno je spoluautorství studenta na 2 publikacích v časopisech s IF, z nichž alespoň u jedné práce je student prvním autorem. Případně je možné publikovat jen 1 prvoautorskou publikaci v časopise s IF nad 5 a/nebo v prvním decilu.

Požadavky na absolvování stáží

Nedílnou součástí studijních povinností v doktorském studijním programu je absolvování zahraniční stáže v souhrnné délce nejméně tří měsíců. Výběr zahraničního pracoviště (ve zcela výjimečných případech pracoviště v ČR s unikátním zaměřením) je proveden ve spolupráci se školitelem a zpravidla se jedná o pracoviště s podobným výzkumným směrem.

Další studijní povinnosti

Mezi další povinnosti patří zapojení studentů doktorského studia do pregraduální výuky, zpravidla formou výuky na praktických cvičeních. Tato činnost je další možnou aktivitou pro studenty doktorského studijního programu.

Témata disertačních prací

 • Příklady témat obhájených disertačních prací
  • Alternativní materiály pro separaci farmaceuticky významných látek
  • Automatizace přípravy vzorku extrakčními postupy pomocí sekvenční injekční analýzy
  • Automatizovaná úprava vzorku ve spojení s kapilární elektroforézou pro stanovení toxinů v potravinách a farmaceutických kontaminantů
  • Automatizované metody úpravy vzorku s využitím nových typů rozpouštědel
  • Moderní nano-extrakční techniky ve spojení s HPLC pro analýzu kontaminujících látek
  • Monitorování obsahu biologicky aktivních látek v reálném čase s využitím průtokových metod
  • Využití UHPLC v analýze biologicky aktivních látek
  • Využití ultra-vysokoúčinné superkritické fluidní chromatografie pro analýzu komplexních vzorků
  • Vývoj a aplikace LC-MS metod pro analýzu peptidů a proteinů se zaměřením na bioléčiva
  • Vývoj a využití LC-MS metod pro analýzu vybraných léčiv v biologických matricích
  • Vývoj moderních chromatografických metod s hmotnostní detekcí pro klinický výzkum

Státní doktorská zkouška

Okruhy pro státní doktorskou zkoušku:

 1. Totožnost léčiv na základě fyzikálních konstant, pomocí fyzikálně-chemických metod a chemickými reakcemi.
 2. Čistota léčiv, hodnocení nečistot chemickými reakcemi a instrumentálními metodami.
 3. Chirální čistota léčiv, metody pro hodnocení.
 4. Využití spektrálních metod ve farmaceutické analýze.
 5. Využití hmotnostní spektrometrie ve farmaceutické analýze.
 6. Metody pro kvantitativní hodnocení léčivých látek a léčivých přípravků.
 7. Separační analytické metody využívané pro analýzu léčiv a léčivých přípravků.
 8. Vývoj a validace analytické metody pro hodnocení léčiv a léčivých přípravků.
 9. Stabilita léčiv a léčivých přípravků, faktory ovlivňující stabilitu, kinetické charakteristiky rozkladných reakcí, stabilitní testy.
 10. Trendy v instrumentálních analytických metodách využívaných ve farmaceutické analýze.
 11. Techniky úpravy vzorku před analýzou biologického materiálu, moderní a konvenční přístup, perspektivy jejich využití ve farmaceutické analýze.
 12. Analýza léčiv a endogenních látek v biologickém materiálu.
 13. Instrumentální analytické a imunoanalytické metody v bioanalýze léčiv.
 14. Farmaceutická analýza biologických léčiv.
 15. Zásady práce v režimu správné výrobní praxe a správné laboratorní praxe.

4. Personální zabezpečení

Oborová rada

Předsedkyně a garantka studijního programu

 • doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.

Členové oborové rady

 • doc. Ing. Petr Česla, Ph.D.
 • prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
 • doc. Ing. Miloš Hroch, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Lucie Chocholoušová Havlíková, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jiří Klimeš, CSc.
 • doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
 • doc. Ing. Miroslav Lísa, Ph.D.
 • RNDr. Milan Maděra, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D.
 • prof. RNDr. Peter Mikuš, Ph.D.
 • prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.
 • doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc.
 • prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
 • prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
 • prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
 • doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D.

Další členové komise pro státní doktorskou zkoušku a obhajoby disertačních prací mimo členy OR

 • doc. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.
 • PharmDr. Petr Kastner, Ph.D.

Další školitelé mimo členy OR

 • PharmDr. Juraj Lenčo, Ph.D.

5. Výzkumné skupiny vedené školiteli v rámci doktorského studijního programu Farmaceutická analýza

Farmaceuticko-analytické hodnocení léčiv a dalších biologicky aktivních látek

Výzkumná skupina analytické chemie
Vedoucí: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.

Výzkumná skupina Farmaceutické analýzy
Vedoucí: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS