Studijní program Farmaceutická chemie

Ph.D. studium

Doktorský studijní program Farmaceutická chemie

 1. Základní informace
 2. Přijímací zkoušky
 3. Rámcový studijní plán
 4. Personální zabezpečení
 5. Výzkumné skupiny

1. Základní informace

 • Forma studia: prezenční / kombinovaná
 • Jazyk výuky: český / anglický
 • Standardní doba studia: 4 roky
 • Forma přijímací zkoušky: ústní
 • Platnost akreditace: do 22. 05. 2029
 • Oblast vzdělávání: Farmacie (100 %)

Charakteristika programu

Farmaceutická chemie poskytuje ucelený obraz o léčivech a pomocných látkách chemického charakteru. Farmaceutická chemie je interdisciplinární věda na pomezí chemických (obecná, anorganická a organická chemie, fyzikální chemie) a biologických disciplín (farmakognosie, biochemie, farmakologie, molekulární biologie, mikrobiologie, toxikologie). Poznání a studium vztahů mezi strukturou a účinkem biologicky aktivních sloučenin, umožňuje absolventům tohoto typu studia samostatnou činnost ve všech oborech farmaceutického výzkumu.

Informace o uplatnění absolventů

Poznání a studium vztahů mezi strukturou a účinkem biologicky aktivních sloučenin (SAR) umožňuje absolventům tohoto typu studia samostatnou činnost ve všech oborech farmaceutického výzkumu. Zvládnutí farmaceutické chemie spolu s dalšími vědomostmi umožňují v řadě případů vyslovit nejen predikci biologické aktivity, ale i dalších vlastností potřebných pro zacházení, uchování a praktické používání léčiv, poskytuje ucelený soubor znalostí, který umožňuje erudovanou spolupráci farmaceutického chemika s dalšími specialisty ve farmaceutickém výzkumu či výrobě léčiv.

2. Přijímací zkoušky

Rámcový obsah přijímací zkoušky

Ústní zkouška ověřující znalosti z oblasti chemie a biologické aktivity látek (léčiv) na úrovni státní zkoušky na Farmaceutické fakultě UK, teorie farmaceutické chemie.

Část zkoušky v anglickém jazyce pro posouzení znalosti angličtiny (alespoň znalost na úrovni B2 je podmínkou).

Podmínky přijetí

 1. Ukončení požadovaného předchozího studia, tj. řádné ukončení studia v magisterském studijním programu
 2. Úspěšné složení přijímací zkoušky

Doplňující podmínky pro bonifikaci (např. praxe)

 • Řádně ukončené studium v magisterském studijním programu v oblasti farmacie, chemie (hodnoceno 2 body).
 • Diplomová práce tematicky související s daným oborem (hodnoceno 3 body).
 • Uvedení předpokládaného školícího pracoviště a uvedení souhlasu konkrétního školitele s vedením plánovaného doktorandského projektu (hodnoceno max. 5 body).

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

 1. Úroveň odborných znalostí – posouzena na základě odpovědí na otázky z okruhu témat uvedených v Rámcovém obsahu přijímací zkoušky (lze získat max. 10 bodů)
 2. Předložený doktorandský projekt – hodnocena je komplexnost projektu, moderní metodické přístupy pro řešení a návaznost projektu na již řešená témata v oborové radě (lze získat max. 10 bodů)

Minimální bodová hranice pro přijetí je 20 bodů.

Děkan rozhodne o přijetí toho/těch uchazeče/uchazečů, který/kteří splnil/i podmínky přijímacího řízení a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil/i v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných uchazečů pro konkrétní program.

Termíny

3. Rámcový studijní plán

Studijní povinnosti

Konkrétní obsah doktorského studia je každému studentovi určen individuálním studijním plánem z tohoto seznamu předmětů:

 • Fyzikální organická chemie - povinný předmět
 • Angličtina pro studenty DSP - povinný předmět, popř. lze uznat adekvátní certifikát Farmaceutická chemie obecná - povinně volitelný předmět
 • Příprava chemických léčiv - povinně volitelný předmět
 • Počítačem podporované projektování léčiv - povinně volitelný předmět
 • Vybrané kapitoly z farmaceutické chemie - povinně volitelný předmět
 • Vybrané kapitoly z mikrobiologie - povinně volitelný  předmět
 • Základy fotofyziky - povinně volitelný předmět

Výběr těchto dílčích zkoušek konzultuje student na začátku studia se svým školitelem. Výuka probíhá formou doporučených přednášek, seminářů, konzultací a samostudia doporučené literatury.

Součástí studijního plánu je rovněž zkouška z anglického jazyka. Tato zkouška se nezapočítává do počtu povinných zkoušek. Student si může zapsat také předměty z nabídky ostatních oborů podle individuálního zaměření práce.

Na závěr je nutné složit státní doktorskou zkoušku Farmaceutická chemie a obhájit disertační práci.

Požadavky na tvůrčí činnost

Zahraničních stáž (viz níže), aktivní účast na vědeckých konferencích, průběžná publikační činnost. Povinnost účastnit se studentských vědeckých konferencí pořádaných fakultou. Doporučuje se účast v grantových soutěžích pro studenty DSP, především Grantová agentura UK.

Požadováno je spoluautorství studenta na 2 publikacích v časopisech s IF, z nichž alespoň u jedné práce je student prvním autorem. Případně je možné publikovat jen 1 prvoautorskou publikaci v časopise s IF nad 5 a/nebo v prvním decilu.

Požadavky na absolvování stáží

Nedílnou součástí studijních povinností v doktorském studijním programu je absolvování zahraniční stáže (doporučujeme minimálně v délce 3-5 měsíců), často v rámci stávající mezinárodní spolupráce (bilaterální či ERASMUS+ aj.), dlouhodobý zahraniční studijního pobyt, v případě splnění povinností je možno získat titul "Euro Ph.D." v oboru Farmaceutická chemie, jsme aktivními členy tohoto neformálního uskupení v rámcu EU (více viz www.pehrlichmedchem.eu).

Další studijní povinnosti

Možné je zapojení do výuky předmětu Farmaceutická chemie (praktická cvičení, popř. semináře), případně do další praktické výuky (Technologie syntetických léčiv), zajišťované školícím pracovištěm, maximálně však 6 hodin týdně, 24 hodin měsíčně.

Témata disertačních prací

 • Příklady témat obhájených disertačních prací
  • Příprava a studium nových fotosensitizérů
  • Syntéza a vývoj nových antimikrobiálních sloučenin s využitím počítačem podporovaného návrhu léčiv

Státní doktorská zkouška

Tematické okruhy státní doktorské zkoušky:

 • Názvosloví léčiv
 • Faktory ovlivňující účinek léčiva
 • Chemická struktura léčiva jako základní předpoklad účinku
 • Fyzikálně-chemické vlastnosti a jejich význam pro účinek léčiva
 • Chemická struktura a její význam ve vztahu k biotransformaci léčiv.
 • Racionální využití poznatků o metabolismu léčiv Stereochemické aspekty účinku léčiv
 • Farmaceuticko-chemické aspekty u léčiv působících na centrální nervový systém, periferní nervový systém a vegetativní nervový systém
 • Farmaceuticko-chemické aspekty u léčiv působících na oběhovou a krevní soustavu
 • Farmaceuticko-chemické aspekty u léčiv ovlivňujících trávící a vylučovací soustavu
 • Farmaceuticko-chemické aspekty u chemoterapeutik bakteriálních a virových infekcí
 • Farmaceuticko-chemické aspekty u chemoterapeutik nádorových onemocnění

4. Personální zabezpečení

Oborová rada

Předseda a garant studijního programu

 • prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.

Členové oborové rady

 • doc. PharmDr. Oldřich Farsa, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Ivan Malík, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.
 • Mgr. Radim Nencka, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D.
 • prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.
 • doc. Ing. Stanislav Rádl, CSc.
 • doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc.
 • prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Jan Zitko, Ph.D.

Další školitelé mimo členy OR

 • PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D.

5. Výzkumné skupiny vedené školiteli v rámci doktorského studijního programu Farmaceutická chemie

Syntézy potenciálních léčiv a studium vztahů mezi jejich chemickou strukturou, biologickou aktivitou a toxicitou

Návrh a vývoj nových antimikrobiálních léčiv
Vedoucí: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.

Výzkumná skupina azaftalocyaninových barviv
Vedoucí: prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS